livop.dk

Sort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i Danmark

Sort stork (Ciconia nigra) er en imponerende fugl, der engang var en almindelig ynglefugl i Danmark. Desværre er arten nu sjælden og truet. I midten af 1800-tallet var der omkring 150 par sort stork i landet, men i dag er der kun sporadiske ynglefund eller yngleforsøg. Sort stork overvintrer i Afrika og kræver specifikke levesteder for at trives.

Levesteder og levevis

Sort stork er en sky fugl, der kræver uforstyrret og gammel åben løvskov til redeplacering. Det er vigtigt, at der er vandløb eller store lavvandede vådområder i nærheden, da storken søger føde i form af padder, fisk og insekter i disse biotoper. Forstyrrelser kan få storken til at opgive reden, så det er vigtigt at undgå at færdes inden for 500 meter fra reden.

Gammel løvskov bør bevares for at sikre egnede redeplaceringer til sort stork. Hvis vådområder i egnede levesteder er blevet drænet, kan det hjælpe arten, hvis et naturligt vandregime genskabes. I inddæmmede områder nær egnede levesteder kan et højt vandniveau være med til at skabe egnede fourageringsområder.

Beskyttelse af sort stork

Sort stork er en beskyttet art i Danmark. Den er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag A. Dette betyder, at der er særlige regler og love om beskyttelse af sort stork, og at der skal gøres en indsats for at bevare arten.

Hvad kan du gøre for at hjælpe?

Som enkeltperson kan du bidrage til at hjælpe sort stork ved at respektere fuglens behov for uforstyrrede områder. Undlad at færdes inden for en afstand af 500 meter fra reden, og undgå at forstyrre storken.

Derudover kan du være med til at bevare gammel løvskov, så der er egnede redeplaceringsmuligheder for sort stork. Hvis du ser, at vådområder i egnede levesteder er blevet drænet, kan du støtte arbejdet med at genskabe et naturligt vandregime.

Sort stork er en fascinerende fugl, der fortjener vores beskyttelse. Lad os alle gøre vores bedste for at sikre dens overlevelse i Danmark.

Sort stork – En sky fugl med en spændende historie

Sort storken, også kendt som Ciconia nigra, er en imponerende og sjælden fugl. Denne artikel vil give dig en indsigt i sort storkens levevis, dens beskyttelsesstatus og hvad du kan gøre for at hjælpe denne truede art.

Udbredelse

I midten af 1800-tallet skønnedes det, at der var omkring 150 par af sort stork i Danmark. Desværre faldt antallet drastisk, og omkring 1900 var der kun 70 par tilbage. Sort storken forsvandt som dansk ynglefugl i 1953 og siden har der kun været sporadiske yngleforsøg.

Sort storken overvintrer i Afrika og kræver uforstyrret og gammel åben løvskov til redeplaceringen. Den foretrækker også områder med vandløb eller store lavvandede vådområder i nærheden, da den finder sin føde i form af padder, fisk og insekter i disse biotoper.

Du kan læse mere om sort stork og følge med i den aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Beskyttelse af sort stork

Sort storken er beskyttet i henhold til forskellige internationale konventioner og direktiver, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

For at hjælpe sort storken kan du undlade at færdes inden for en afstand af 500 meter fra reden, da forstyrrelser kan få storken til at opgive reden. Det er også vigtigt at bevare gammel løvskov for at sikre egnede redeplaceringer til sort storken.

Hvis vådområder i egnede levesteder er blevet drænet, kan det hjælpe sort storken, at et naturligt vandregime genskabes. I inddæmmede områder nær egnede levesteder vil et højt vandniveau være en mulighed for at skabe egnede fourageringsområder.

Sort stork – En fugl med brug for vores hjælp

Sort storken er en fascinerende fugl med en spændende historie. Den er sjælden og truet, og derfor er det vigtigt, at vi gør vores bedste for at beskytte den. Ved at respektere dens behov for fred og bevare dens naturlige levesteder kan vi være med til at sikre, at sort storken får en chance for at trives og overleve i Danmark.

Gør en forskel i sort storkens kamp for overlevelse og vær med til at bevare vores unikke biodiversitet. Sammen kan vi gøre en forskel!

Danske dyr, der ligner sort stork

Sort storken (Ciconia nigra) er en sjælden og beskyttet fugl i Danmark. I denne artikel vil vi introducere dig til nogle danske dyr, der ligner sort storken både i udseende og levevis.

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Rørdrummen er en stor, langbenet fugl med brun fjerdragt og en karakteristisk lang, nedadbøjet næb. Den kan minde om sort storken på afstand på grund af dens slanke krop og lange ben. Rørdrummen er også en sky fugl, der lever i nærheden af vandløb og vådområder, hvor den søger efter fisk og andre smådyr som føde.

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Som navnet antyder, er hvid storken nært beslægtet med sort storken. Den har en lignende størrelse og kropsform, men dens fjerdragt er hvid med sorte vinger og rød næb og ben. Hvid storken er også et beskyttet dyr i Danmark og lever i åbne landskaber, hvor den bl.a. søger efter padder og insekter.

Skovhornugle (Strix uralensis)

Skovhornuglen er en stor, kraftfuld ugle med mørk brun fjerdragt og karakteristiske hornede fjer på hovedet. I flugt kan skovhornuglen minde om en sort stork på grund af dens størrelse og slanke form. Den lever primært i gamle løvskove og yngleter i hule træer. Skovhornuglen jager gerne små pattedyr og fugle om natten.

Andre dyr at overveje

Ud over disse tre dyr er der også andre fugle og dyr i Danmark, der ligner sort storken på visse måder. Dette inkluderer fugle som havørnen, fiskeørnen og rørhøgen samt pattedyr som odderen og vildsvinet, der også foretrækker vådområder som deres levested.

For mere information om sort storken og andre danske dyr kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside og Artsportalen, hvor du kan indberette dine egne observationer af danske arter. Lad os fortsætte med at beskytte og bevare vores fantastiske natur og dyreliv!

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange par af sort stork var der omkring midten af 1800-tallet, og hvor mange var tilbage omkring 1900?

Det skønnes, at der var omkring 150 par af sort stork omkring midten af 1800-tallet. Omkring 1900 var der kun 70 par tilbage.

Hvornår forsvandt sort stork som dansk ynglefugl?

Sort stork forsvandt som dansk ynglefugl i 1953.

Hvor overvintrer sort stork?

Sort stork overvintrer i Afrika.

Hvilken slags skov kræver sort stork for at rede?

Sort stork kræver uforstyrret og gammel åben løvskov til redeplaceringen.

Hvilken type habitat har sort stork brug for at finde føde?

Sort stork finder føde i vandløb eller store lavvandede vådområder, hvor de jager padder, fisk og insekter.

Hvordan er sort stork beskyttet?

Sort stork er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivet (bilag I), Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag A.

Hvordan kan man hjælpe sort stork?

Man kan hjælpe sort stork ved at undlade at forstyrre reden og undgå at færdes inden for en afstand af 500 meter fra reden. Det er også gavnligt at bevare gammel løvskov for at sikre passende redeplaceringer. Hvis vådområder i egnede levesteder er blevet drænet, kan genskabelsen af et naturligt vandregime hjælpe arten. I inddæmmede områder nær egnede levesteder kan et højt vandniveau skabe egnede fourageringsområder.

Hvor kan man læse mere om sort stork?

Man kan læse mere om sort stork, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvor kan man indberette sit fund af sort stork eller andre arter i den danske natur?

Man kan indberette sit fund af sort stork eller andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvilke lister eller bilag findes sort stork på for at bevare arten?

Sort stork findes på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag A for at bevare arten.

Andre populære artikler: Insekter: Naturens små vidunderePindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrSommerfuglebusk: En smuk og invasiv prydplanteSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandKirkeuglen: Danmarks mindste ugleSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkRødøret, guløret og cumberland terrapinRødeg: Et smukt træ med en rig historieVandranke: En unik vandplante i VestjyllandLille Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkBrombær – En vild og tornerig buskGråand – Den mest talrige andeart i DanmarkBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrRødben: En Guide til Danmarks Raste- og YngleområderBløddyr: En Guide til Danmarks Havets Skabninger