livop.dk

Bæklampret: En unik og fascinerende vanddyr

Bæklampretten, også kendt som Lampetra planeri, er en fascinerende og unik vanddyr, der har en åleagtig krop og kan blive omkring 12-16 cm lang. Denne artikel vil udforske bæklampretten og dens levevilkår i danske vandløb.

Udbredelse

Tidligere var bæklampretten almindelig i hele landet undtagen på Lolland-Falster. På nuværende tidspunkt er den dog kun almindelig i det vestligste Danmark, og der er ingen data, der tyder på en negativ udvikling i bestanden.

Krav til levesteder

Til forskel fra hav- og flodlampretter lever bæklampretten hele sit liv i vandløbene. Som voksent individ tager den dog ikke næring til sig. Om foråret søger bæklampretten op i de øvre dele af vandløbet, hvor den gyder på steder med hastigt strømmende vand. Det er vigtigt, at bunden, hvor gydningen finder sted, består af sand mellem større sten.

Efter æggene er klækket, svømmer larverne med strømmen ned ad vandløbet, indtil de når et område, hvor bunden er sandet eller består af finkornet mudder med højt indhold af organisk materiale. Larverne graver sig ned i bunden og lever af kiselalger og andet materiale, der filtreres fra vandet.

Bæklampretten er afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet for at trives.

Vidste du…?

Bæklampretten tilhører dyregruppen rundmunde, der er kendetegnet ved at have en rund sugemund.

Hvad kan hjælpe bæklampretten?

For at sikre en naturlig bestand af bæklampretten er det vigtigt, at den kan vandre frit i vandsystemet mellem gydeområderne og opvækstområderne. Hvis der er spærringer på vandløbene, vil det derfor hjælpe arten, hvis disse fjernes.

Derudover er det afgørende at sikre rent vand i vandløbene samt en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk, og mere roligt flydende dybe partier. I lysåbne ådale er tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året en forudsætning for et godt levested for bæklampretten.

Hvis disse gode forhold ikke er til stede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Sådan er arten beskyttet

Bæklampretten er omfattet af Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste III, hvilket betyder, at den er beskyttet af loven. Det er vigtigt at respektere og bevare dens naturlige levesteder for at sikre dens overlevelse.

For at bidrage til overvågning og beskyttelse af bæklampretten og andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

For mere information om bæklampretten og dens pleje og bevarelse, kan du besøge Fiskepleje.dks side om bæklampretten.

Bæklampret: En Fascinerende Vandskabning

Bæklampret, også kendt som Lampetra planeri, er et interessant dyr med en åleagtig krop, der kan blive cirka 12-16 cm lang. Denne lille skabning har sin udbredelse primært i det vestlige Danmark, og der er ingen indikationer på en negativ udvikling af dens bestand.

Krav til Levesteder

I modsætning til hav- og flodlampret, tilbringer bæklampret hele sit liv i vandløbene. Som voksne tager de dog ikke næring til sig. Om foråret migrerer bæklampret til de øvre dele af vandløbet, hvor de gyder i områder med hurtigt strømmende vand. Det er vigtigt, at bunden af disse gydeområder består af sand mellem større sten.

Efter æggene er klækket, svømmer larverne med strømmen ned ad vandløbet, indtil de når et område med en bund bestående af sand eller finkornet mudder med højt indhold af organisk materiale. Larverne graver sig ned i bunden og lever af kiselalger og andre små organismer, som de filtrerer fra vandet omkring dem.

For at sikre en god bestand af bæklampret er det vigtigt at opretholde en god biologisk kvalitet af vandløbene. Dette kan opnås gennem fjernelse af spærringer, så arten frit kan vandre mellem gydeområder og opvækstområder. Det er også vigtigt at sikre rent vand i vandløbene og skabe fysiske variationer med lavvandede områder med grus og mere rolige, dybere områder med strøm.

Interessante Fakta

Bæklampret tilhører gruppen af rundmunde, som er karakteriseret ved deres runde sugemund. Dette gør dem unikke blandt andre fiskearter i Danmark. Deres evne til at filtrere føde gennem deres sugemund er imponerende og nødvendig for deres overlevelse.

Beskyttelse af Bæklampret

Bæklampret er beskyttet af både Habitatdirektivet (bilag II) og Bern-konventionens liste III. For at sikre deres overlevelse er det vigtigt at bevare gode levesteder og indberette fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Ved at skabe og opretholde gode forhold for bæklampret kan vi bevare denne fascinerende vandskabning i vores danske vandløb. Lad os passe på naturen og dens mangfoldighed af arter!

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en bæklampret ud?

En bæklampret har en åleagtig krop og bliver typisk mellem 12-16 cm lang.

Hvor er bæklampretten udbredt i Danmark?

Tidligere var bæklampretten almindelig i hele landet undtagen Lolland-Falster. På nuværende tidspunkt er den almindelig i det vestligste Danmark, og der er ingen data, der tyder på en negativ udvikling.

Hvilke krav har bæklampretten til sit leveområde?

Bæklampretten lever hele sit liv i vandløbene, i modsætning til hav- og flodlampret. Om foråret søger bæklampretten op i de øvre dele af vandløbet, hvor den gyder på steder med hastigt strømmende vand. Det er vigtigt, at bunden, hvor gydningen finder sted, består af sand mellem større sten. Når æggene klækkes, svømmer larverne med strømmen ned ad vandløbet, indtil de når et område, hvor bunden er sandet eller består af finkornet mudder med højt indhold af organisk materiale. Larverne graver sig ned i bunden og lever af kiselalger og andet materiale, der filtreres fra vandet. Bæklampretten er afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet.

Hvad er en bæklamprets føde?

Som voksent individ tager bæklampretten ikke næring til sig. Larverne lever af kiselalger og andet materiale, der filtreres fra vandet.

Hvad kan hjælpe bæklampretten med at bevare sin naturlige bestand?

For at sikre en naturlig bestand af bæklampret er det vigtigt, at arten kan vandre frit i vandsystemet mellem gyde- og opvækstområderne. Hvis der er spærringer på vandløbene, kan det hjælpe arten, hvis disse fjernes. Derudover indebærer sikring af en naturlig bestand rent vand i vandløbene og en god fysisk variation med lavvandede grusområder og mere roligt flydende dybe partier. I lysåbne ådale er tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året en forudsætning for et godt levested for bæklampretten. Hvis disse forhold ikke er til stede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Hvordan er bæklampretten beskyttet?

Bæklampretten er beskyttet på grund af dens tilhørsforhold til dyregruppen rundmunde. Den er opført i Habitatdirektivets bilag II samt Bern-konventionens liste III, hvilket betyder, at der er særlige beskyttelsesforanstaltninger for arten.

Hvad kan man gøre for at bidrage til beskyttelsen af bæklampretten?

Man kan bidrage til beskyttelsen af bæklampretten ved at indberette sine fund af arter i den danske natur på artsportalen.dk. Det giver vigtig information om artens forekomst og trivsel.

Hvilke hjemmesider kan man læse mere om bæklampretten på?

Man kan læse mere om bæklampretten og fiskepleje generelt på fiskepleje.dk, hvor der også findes information og artikler om bæklampretten.

Hvilken gruppe af dyr tilhører bæklampretten?

Bæklampretten tilhører gruppen rundmunde, som er kendetegnet ved blandt andet at have en rund sugemund.

Hvad er bæklamprettens størrelse?

Bæklampretten bliver typisk mellem 12-16 cm lang.

Andre populære artikler: Pelikanfodssnegl – En Fascinerende Skabning fra DybhavetMosser, lav og alger: En omfattende guideStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneDagpåfugleøje – En Fascinerende SommerfuglGrævling: Et fascinerende dyr i den danske naturBrombær – En vild og tornerig buskStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkRødkonk – Danmarks største havsneglStor regnspove: En fascinerende fugl i DanmarkMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenSkotsk Lostilk: En sjælden og duftende plante langs kysten i ThyGråand – Den mest talrige andeart i DanmarkGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedBynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive planteSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artLøgfrøen: En sjælden og fascinerende padde i DanmarkÅkande Kærguldsmed: En sjælden og unik guldsmed i DanmarkRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusInsekter: Naturens små vidundere