livop.dk

Sortplettet blåfugl: En sjælden sommerfugl i Danmark

Sortplettet blåfugl, også kendt som Maculinea arion, er en smuk sommerfugl med skinnende blå vinger, sorte pletter og en sort kant bag på vingen. Med en vingefang på omkring 4 cm er denne sommerfugl en sjælden og fascinerende skabning. Sortplettet blåfugls larver vokser op i myreboer og er afhængige af bestemte levesteder for at overleve.

Udbredelse

Tidligere var sortplettet blåfugl udbredt i mange områder i Danmark, men på grund af tilgroning af levestederne er arten nu kun at finde et eller to steder i Nordjylland og på Møn. Der er dog mulighed for, at der stadig findes bestande i Nordjylland eller Nordsjælland, som ikke er blevet opdaget endnu.

Udseende

Sortplettet blåfugl har skinnende blå vingeoversider med en bred, mørk kant bag på vingerne. På forvingerne har den nogle dråbeformede pletter, som dog kan mangle hos nogle sommerfugle. Undersiden af vingerne er kraftigt plettet og har en stærk metalglans. Hannen og hunnen ligner hinanden, og deres vingefang er på 33-41 mm.

Føde

Sortplettet blåfugl søger ofte nektar på blomster som timian, blåmunke, blåhat og knopurt. Det er dog ikke nok, at der kun er disse blomster tilgængelige. Der skal også være myrearten Myrmica sabuleti til stede på levestedet. Larverne af sortplettet blåfugl tilbringer 10 måneder i myreboet, hvor de spiser myrelarverne.

Levevis

Sortplettet blåfugl kan ses flyvende gennem hele juli måned. Den har en hurtig og urolig flugt. Den lever primært på heder, klitter og tørre overdrev, hvor der ikke er gødning og hvor plantevæksten er lav. Der skal være en spredt bevoksning af timian eller merian, som er foder til larverne, og der skal også findes en bestemt myreart, hvor larverne kan vokse op.

Hunnen lægger sine æg enkeltvis på blomster af timian eller eventuelt på merian. Larven lever de første tre uger af blomster og frø. Efter denne periode falder den ned på jorden, hvor den bliver fundet af en myre, som bærer den ned i sit underjordiske bo. Larven producerer et sødt sekret til myrerne, men æder til gengæld deres larver. Den kan sætte over 1.000 myrelarver til livs i de 10 måneder, den lever i myreboet. Den er nu selv blevet til en fed, hvid maddikeagtig skabning på ca. 15 mms længde. I begyndelsen af juni forpupper den sig, og tre uger senere kommer sommerfuglen ud af puppen og kravler ud af myreboet. Den er nu klar til at leve sin korte tilværelse som voksen sommerfugl med parring og æglægning.

Naturlige fjender

Snyltehvepse kan lægge æg i larverne, mens de sidder på timian- eller merianblomsterne.

Trusler

Sortplettet blåfugl trues af gødskning og tilgroning af levestederne. På grund af disse trusler er sortplettet blåfugl blevet listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Sortplettet blåfugl er en unik og sjælden sommerfugl, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Ved at bevare og genoprette dens levesteder kan vi bidrage til at sikre dens overlevelse i Danmark.

Sortplettet blåfugl: En smuk sommerfugl med et truet levested

Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) er en fascinerende sommerfugl med skinnende blå vinger, der er prydet med sorte pletter og en sort kant. Den har et vingefang på omkring 4 cm. Larverne af sortplettet blåfugl vokser op i myreboer. I dag kan man kun finde denne smukke sommerfugl på et eller to steder i Nordjylland og på Møn. Den trives bedst på heder, klitter og overdrev.

Udbredelse

Tidligere kunne man finde sortplettet blåfugl mange steder i Danmark. Desværre er arten blevet sjældnere på grund af blandt andet tilgroning af levesteder. I forrige århundrede forsvandt arten fra Sydfyn, i 1962 forsvandt den fra Østjylland, og den sidste observation på Nordsjælland var i 1989. I dag kan man stadig finde arten på Møn, men der er muligvis stadig bestande i Nordjylland eller Nordsjælland, som er blevet overset.

Udseende

Sortplettet blåfugl har skinnende blå vingeoversider med en bred, mørk kant bagpå vingerne. På forvingerne har den nogle dråbeformede pletter, som kan mangle hos nogle individer. Undersiden er kraftigt plettet med stærk metalglans. Vingefanget er mellem 33 og 41 mm, og både hannen og hunnen ser ens ud.

Føde

Sortplettet blåfugl søger tit nektar på planter som timian, blåmunke, blåhat og knopurt. Men det er ikke nok, at disse planter findes. Det er også vigtigt, at myrearten Myrmica sabuleti er til stede, da larverne af sortplettet blåfugl tilbringer 10 måneder i myreboet, hvor de spiser myrelarverne.

Levevis

Sortplettet blåfugl kan ses flyvende i hele juli måned. Den har en hurtig og urolig flugt. Den lever på heder, klitter og tørre overdrev uden gødning, hvor plantevæksten er lav. Der skal være en spredt bevoksning af timian eller merian, som er føde til larverne, og der skal også være den rette myreart, hvis bo larven kan vokse op i.

Hunnen lægger sine æg enkeltvis på blomster af timian eller eventuelt merian. De første tre uger lever larven af blomster og frø. Efter denne periode falder den ned på jorden, hvor den findes af en myre, der bærer den ned i sit underjordiske bo. Larven producerer et sødt sekret til myrerne, men spiser omvendt deres larver. Den kan nedlægge over 1000 myrelarver i de 10 måneder, hvor den lever i myreboet. Herefter forpupper den sig i begyndelsen af juni, og tre uger senere kommer sommerfuglen ud af puppen og kravler ud af myreboet. Den er nu klar til at leve sin korte tilværelse som voksen sommerfugl, hvor parring og æglægning står på programmet.

Naturlige fjender

Snyltehvepse kan lægge deres æg i larverne, mens de sidder på blomsterne af timian eller merian.

Vidste du…?

Sortplettet blåfugl har sine karakteristiske skinnende blå vinger med en bred mørk søm og 5-6 sorte pletter. Undersiden af vingerne er sølvgrå med et blågrønt skær og sorte pletter.

Trusler

Sortplettet blåfugl trues af gødskning og tilgroning af dens levesteder. Den er opført som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Kilde: Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, Faglig rapport fra DMU nr 635, 2007 Naturtyper og arter.

Andre populære artikler: Butsnudet frø: En omfattende guideHvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefuglSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterRødben: En Guide til Danmarks Raste- og YngleområderBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkKamillebladet månerude: En sjælden bregne i DanmarkSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterTagrør – Et karakteristisk græs i den danske naturBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkBøg: Et almindeligt og smukt træ i DanmarkSkrubtudsen: En almindelig og fascinerende dansk tudseGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkLille regnspove: En fascinerende trækfuglGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkThuja – En Guide til Danmarks NåletræNordisk lappedykker: En sjælden og fascinerende fuglMink – Et lille rovdyr med stor betydningBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterFlerårig steppegræs: En tueformet græs med lang blomstringsperiode