livop.dk

Butsnudet frø: En omfattende guide

Butsnudet frø (Rana temporaria) er en af de mest almindelige brune frøer i Danmark. Den findes over hele landet undtagen på Læsø, Endelave, Det Sydfynske Øhav, Sejerø, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. I denne artikel vil vi udforske denne fascinerende art og lære mere om dens udbredelse, føde, udseende og levevis.

Udbredelse

Butsnudet frø findes overalt i Danmark undtagen på visse øer som Læsø, Endelave, Det Sydfynske Øhav, Sejerø, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. Den er den mest almindelige af de tre arter af brune frøer, de andre er spidssnudet frø og springfrø.

Føde

Butsnudet frø er en altædende art og spiser stort set alt, der bevæger sig og som den er i stand til at sluge. Dens føde består blandt andet af regnorme, snegle, sommerfuglelarver, mejere og stankelben. Den kan også æde mindre frøer af sin egen art. Hvis der er fisk i vandhullerne, yngler butsnudet frø kun, hvis der er en rigelig sumpvegetation, som haletudserne kan bruge som skjul. Uden for yngletiden opholder frøerne sig i moser, enge, dyrkede marker og langs åer.

Udseende

Butsnudet frø er normalt brun, men kan variere i farve og godt virke grøn. Øjnene sidder et stykke ned på siden af hovedet, og den har en sort eller mørkebrun stribe gennem øjet og videre bagud. Dens bagben er ret lange, ofte med mørke tværbånd. Snuden er ofte ret but, og ryggens farve og pletter varierer meget. Den ligner meget spidssnudet frø, men kan kendes fra hinanden på længden af fodrodsknuden på bagfoden.

Levevis

Butsnudet frø trives i et afvekslende landskab med moser, enge, græsarealer, dyrkede marker, fugtige steder i skove og i haver. Den holder gerne til langs åer og vandrer ud i landskabet langs disse. De fleste opholder sig i en afstand af 100-500 m fra de vandhuller, de yngler i.

De yngler i mange slags vandhuller, fra helt overskyggede sumpe til helt åbne vandhuller, hvor solen kan skinne på hele overfladen. De yngler helst, hvor de kan lægge æg i et oversvømmet område med græs. Hvis der er fisk i søen, yngler de kun, hvis der er skjulesteder i sumpbevoksningen til haletudserne.

Butsnudet frøer vandrer til vandhullerne i slutningen af marts og begyndelsen af april. Yngleperioden er kort og koncentreret omkring 10.-15. april, hvor hannerne kvækker i ca. 10 dage. Hver hun lægger mellem 500 og 6.000 æg. Hun vil prøve at lægge sine æg tæt på, hvor en anden hun har lagt sine æg. På den måde opstår store plamager af klumper af æg, der kan dække 1m2 af vandoverfladen eller mere.

Efter yngletiden vandrer frøerne væk fra vandhullerne og lever resten af året i moser, enge, dyrkede marker og langs åer.

Butsnudet frø er en fascinerende og vigtig del af Danmarks naturlige økosystem. Ved at lære mere om denne art kan vi bedre forstå og værdsætte den rige biodiversitet, der findes i vores land.

Spændende fakta om den butsnudede frø

Den butsnudede frø (Rana temporaria) er en almindelig frøart i Danmark. Den findes over hele landet undtagen på Læsø, Endelave, Det Sydfynske Øhav, Sejerø, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. Den butsnudede frø er den mest almindelige af de tre arter af brune frøer i Danmark, de to andre er spidssnudet frø og springfrø.

Udbredelse

Den butsnudede frø findes i forskellige habitatstyper som moser, enge, dyrkede marker og langs åer. Den trives bedst i et afvekslende landskab med fugtige områder og vegetation, hvor den kan finde føde og skjulesteder.

I Danmark yngler den butsnudede frø i mange forskellige typer vandhuller, lige fra overskyggede sumpe til åbne vandhuller. Den foretrækker at lægge sine æg i et oversvømmet område med græs. Hvis der er fisk i vandhullet, yngler frøerne kun, hvis der er skjulesteder i sumpbevoksningen til haletudserne.

Føde

Den butsnudede frø er en opportunistisk spiser og æder stort set alt, der bevæger sig og som den kan sluge. Den lever af regnorme, snegle, sommerfuglelarver, mejere og stankelben. Den kan endda æde mindre frøer af sin egen art.

Udseende

Den butsnudede frø er normalt brun, men farven kan variere og til tider se grøn ud. Farven kan endda skifte hos den samme frø fra dag til dag. Den har øjne, der sidder et stykke ned på siden af hovedet. Der er en sort eller mørkebrun stribe gennem øjet og videre bagud. Dens bagben er ret lange og har ofte mørke tværbånd. Snuden er som regel ret but, og ryggens farve og pletter kan variere meget.

Der er også en anden art, spidssnudet frø, som ligner den butsnudede frø meget. Men de kan kendes fra hinanden ved længden af fodrodsknuden på bagfoden.

Yngleperiode

Den butsnudede frø vandrer til vandhullerne i slutningen af marts og begyndelsen af april. Yngleperioden varer kun omkring 10-15 dage, hvor hannerne kvækker i et forsøg på at tiltrække hunnerne.

Hver hun lægger mellem 500 og 6.000 æg. Hun vil forsøge at lægge sine æg tæt på, hvor en anden hun har lagt sine æg. På den måde dannes der store plamager af klumper af æg, der kan dække 1m2 eller mere af vandoverfladen.

Efter yngletiden vandrer frøerne ofte væk fra vandhullerne og opholder sig i moser, enge, dyrkede marker og langs åer.

Mens den butsnudede frø er en almindelig art i Danmark, er den stadig fascinerende med sin tilpasningsevne til forskellige levesteder og dets variabilitet i udseende. Næste gang du ser en frø, kan du måske prøve at bestemme, om det er en butsnudet frø eller en spidssnudet frø.

Danske dyr der ligner butsnudet frø

Butsnudet frø er en almindelig art i Danmark og tilhører familien af brune frøer. Men der er også andre dyr i Danmark, der deler visse ligheder med denne fascinerende frø. Lad os se nærmere på nogle danske dyr, der minder om butsnudet frø.

1. Spidssnudet frø (Rana arvalis)

Spidssnudet frø, også kendt som grønbroget frø, er en anden art af brune frøer, der findes i Danmark. Den er meget lig butsnudet frø og kan være svær at skelne fra hinanden. En måde at adskille dem på er ved at se på længden af fodrodsknuden på bagfoden, som er kortere hos butsnudet frø end hos spidssnudet frø.

Spidssnudet frø har en lignende levevis som butsnudet frø. Den trives i et varieret landskab med moser, enge og dyrkede marker. Den yngler også i vandhuller, hvor den kan lægge sine æg i græsbevoksede områder. Spidssnudet frø har dog en mere grønlig farve end butsnudet frø og kan nå en længde på op til 10 cm.

2. Springfrø (Rana dalmatina)

Springfrø er en anden art af frø, der ligner både butsnudet frø og spidssnudet frø. Den er også en del af familien af brune frøer og kan være svær at adskille fra de andre to arter. En måde at identificere springfrø på er ved dens karakteristiske springben, der giver den dens navn.

Springfrø trives i mange af de samme levesteder som butsnudet frø og spidssnudet frø. Den forekommer i moser, enge og langs vandløb. Den yngler ligesom de andre frøarter i vandhuller, hvor den lægger sine æg i græsbevoksede områder. Springfrø har en brun farve, men kan variere og virke grønlig.

3. Brun tudse (Bufo bufo)

Mens tudser teknisk set ikke er frøer, har brun tudse visse ligheder med butsnudet frø. Brun tudse er en almindelig art i Danmark og lever i mange forskellige levesteder som skove, haver og marker.

Selvom brun tudse ikke har den samme karakteristiske butsnude som butsnudet frø, ligner den alligevel frøen i farve og størrelse. Den kan variere i farven, men er som regel brun eller gråbrun. Brun tudse er en landbesidder og opholder sig i nærheden af vandhuller, hvor den yngler og lægger sine æg.

Afvigende levesteder og føde

Butsnudet frø findes over hele Danmark med undtagelse af Læsø, Endelave, Det Sydfynske Øhav, Sejerø, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. Det kan dog være interessant at bemærke, at der kan være variationer i udbredelsen af de andre frøarter.

De forskellige frøarter har også lignende fødevaner. De æder en bred vifte af byttedyr, herunder regnorme, snegle, sommerfuglelarver og insekter. De kan også æde mindre frøer af deres egen art.

Så hvis du ser en frø eller tudse i Danmark, der minder om butsnudet frø, er der en god chance for, at det kan være en af disse lignende arter.

Andre populære artikler: Skestork – En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkHvid sækspore: En sjælden orkidé i JyllandSkovfyr: Et nøjsomt træ med stor udbredelseEuropæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandeDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveHusmåren: En almindelig og fascinerende dansk dyreartSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkBlåbær: En Guide til Dette Lille DværgbuskdyrSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkLiden najade: En sjælden undervandsplante i DanmarkHestekastanje: Et smukt og alsidigt træKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturBakke-gøgeliljeHavtorn: En guide til denne alsidige buskGedde: En guide til Danmarks største rovfiskStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padderDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenBrun rotte: En udbredt og almindelig art i DanmarkRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i Danmark