livop.dk

Gul stenbræk: En truet plante i Midt- og Nordjylland

Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) er en lille plante med nogle få, gule blomster i toppen. Den kan blive op til 30 cm høj. Tidligere var gul stenbræk forholdsvis almindelig i Nord- og Midtjylland samt på Sjælland, men nu findes den kun på få lokaliteter i Jylland. Den vokser i moser, hvor koldt grundvand kommer op fra jorden.

Udseende

Gul stenbræk er en smuk plante, der kan blive mellem 10 og 30 cm høj. Den har en rødlig, filtet stængel og få, store, gule blomster i toppen. Blomsten har røde prikker på basis af kronbladene. Gul stenbræk blomstrer fra juli til september og vokser i spredte tuer. Når den ikke blomstrer, er den svær at få øje på.

Levevis

Gul stenbræk trives i åbne moser, hvor grundvandet kommer op fra undergrunden. Disse moser kaldes vældmoser og har en lav vandtemperatur hele året. Plantearten bestøves af insekter som svirrefluer, svampemyg og kløverkøllesværmer. Dog laver blomsterne meget lidt nektar.

Krav til voksesteder

Gul stenbræk kræver voksesteder med ensvarmt og mineralholdigt vand, hvor der er rigelig udstrømning af grundvand hele året. Vegetationsdækket på voksestederne skal være en lavtvoksende urtevegetation uden opvækst af vedplanter og andre højtvoksende urter, og næringsstofniveauet skal være lavt. Frøene har brug for lys for at kunne spire, og der skal være blotlagt mineraljord for, at kimplanterne kan etableres.

Trusler og bevarelse

Gul stenbræk er truet af dræning og tilgroning. For at bevare arten er det vigtigt at undlade at dræne voksestederne og begrænse tilførslen af næringsstoffer. Sprøjtning på levestederne bør også undgås. Regelmæssig pleje af gul stenbræks voksesteder, hvor buske og træer fjernes, vil forbedre plantens vækstvilkår. Et lavt græsningstryk eller høslæt kan også sikre, at vældmoserne ikke gror til med højtvoksende arter. Genopretning af de oprindelige hydrologiske forhold kan hjælpe med at forbedre artens mulighed for at overleve på lang sigt.

Vidste du…?

Gul stenbræk er en flerårig plante, der bestøves af insekter som svirrefluer og kløverkøllesværmer.

Læs mere

Handlingsplan for bevaring af den truede planteart gul stenbræk (Saxifraga hirculus)

Indavl i naturen, Esbern Warncke, Biologisk Institut, Plantebiologi, Aarhus Universitet, 2003

Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, nr. 322. 2000

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen

Hvad kan hjælpe arten?

Ved at undlade at dræne voksestederne kan man forbedre de hydrologiske forhold for gul stenbræk. Enhver tilførsel af næringsstoffer, hvad enten de tilføres som næringsholdigt vand eller afgives fra gødning på omgivende arealer, har en negativ effekt på arten. Gode vækstbetingelser kan derfor skabes ved at begrænse tilførslen af (yderligere) næring til voksestedet. Man kan også hjælpe ved at undlade at sprøjte på levestederne. En regelmæssig pleje af gul stenbræks voksesteder, hvor buske og træer fjernes, vil forbedre plantens vækstvilkår. Et lavt græsningstryk eller høslæt kan sikre, at vældmoserne ikke gror til med højtvoksende arter. Genopretning, f.eks. genskabelse af de oprindelige hydrologiske forhold ved at hæve vandstanden i nærliggende tidligere levesteder, vil kunne medvirke til at forbedre artens mulighed for at overleve på lang sigt.

Introduktion

Gul stenbræk er en lille plante med nogle få, gule blomster i toppen. Den kan blive op til 30 cm høj og findes nu kun på nogle få steder i Midt- og Nordjylland. Den vokser i moser, hvor koldt grundvand kommer op fra jorden.

Udbredelse

Før 1950 var gul stenbræk forholdsvis almindelig i Nord- og Midtjylland og forekom også på Sjælland. Men nu findes arten kun på få lokaliteter i Jylland.

Udseende

Gul stenbræk er en smuk plante, der kan blive mellem 10 og 30 cm høj. Den har en rødlig, filtet stængel, og i toppen har den få, store, gule blomster. Blomstringen finder sted fra juli til september, og planten vokser i spredte tuer. Blomsterne har røde prikker på basis af kronbladene. Det kan dog være svært at få øje på gul stenbræk, når den ikke blomstrer.

Levevis

Gul stenbræk trives i åbne moser, hvor grundvandet kommer op fra undergrunden. Disse moser kaldes vældmoser, og vandtemperaturen er lav hele året. Planten bestøves af insekter såsom svirrefluer, svampemyg og kløverkøllesværmer. Dog producerer blomsten kun meget lidt nektar.

Krav til voksesteder

Gul stenbræk kræver moser med ensvarmt og mineralholdigt vand, hvor der er rigelig udstrømning af grundvand hele året – de såkaldte vældmoser. For at frøene kan spire, skal de have lys og være i kontakt med blotlagt mineraljord.

Trusler

Gul stenbræk er truet af dræning og tilgroning. Derfor er planten opført på den Danske Rødliste.

Interessante fakta

  • Gul stenbræk er en flerårig plante, der bestøves af insekter som svirrefluer og kløverkøllesværmer.

Sådan kan du hjælpe arten

For at forbedre de hydrologiske forhold for gul stenbræk kan man undlade at dræne dens voksesteder. Det er også vigtigt at begrænse tilførslen af næring til planten ved at undgå næringsholdigt vand eller sprøjtning på dens levesteder. Regelmæssig pleje af voksestederne ved at fjerne buske og træer vil også gavne plantens vækstvilkår. Derudover kan genskabelse af de oprindelige hydrologiske forhold i tidligere levesteder være med til at forbedre artens overlevelsesmuligheder på lang sigt.

Kilder: Handlingsplan for bevaring af den truede planteart gul stenbræk (Saxifraga hirculus), Indavl i naturen, Esbern Warncke, Biologisk Institut, Plantebiologi, Aarhus Universitet, 2003, Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, nr. 322. 2000, Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Bjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartPlettet gøgeurt: En sjælden orkidé med unikt udseendeKarsporeplanter: En Guide til Flerårige UrterEremit – En sjælden og fascinerende skovinsektMørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveHunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartKrybdyr: En omfattende guide til disse fascinerende dyrMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkMårhunden: Et invasivt dyr i den danske naturAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kystSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkElm: Et oversigt over et ikonisk træ i DanmarkEngriflet tjørn – En omfattende guideSmalbladet vandpest: En omfattende guideAsiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystem