livop.dk

Markpiber: En truet ynglefugl i Danmark

Markpiberen, også kendt som Anthus campestris, er en fåtallig ynglefugl i Danmark. Dette skyldes, at Danmark ligger på den nordlige grænse af markpiberens udbredelsesområde. Desværre er arten i kraftig tilbagegang og antallet af ynglepar er faldet drastisk siden slutningen af 1900-tallet. I 2007 blev der kun observeret muligvis ét ynglepar i Nordjylland. Markpiberen er en trækfugl, der ankommer til Danmark i maj og trækker sydpå omkring september til vinterkvartererne i Afrika og på den Arabiske Halvø.

Levevis og levesteder

Markpiberen trives i åbne og sandede klitter nær kysterne. Disse områder er kendetegnet ved lav vegetation såsom revling og marehalm. Der er sædvanligvis få træer, og dele af levestedet består af åbne områder med bart sand. Markpiberen lever primært af insekter og er afhængig af ro omkring ynglestedet. Gentagne forstyrrelser kan føre til, at fuglene opgiver reden og ungerne.

Beskyttelse af markpiberen

Markpiberen er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I samt Bern-konventionens liste II. Dette betyder, at arten er fredet i Danmark. For at bevare markpiberen er det vigtigt at sikre de levesteder, som fuglen foretrækker. Dette kan opnås gennem naturpleje, såsom fjernelse af opvæksten af fyrretræer på de potentielle levesteder. Ved at bevare den lave vegetation og områderne med bart sand, kan vi hjælpe markpiberen.

En hjælpende hånd

Der er også nogle tiltag, som vi som individer kan gøre for at hjælpe markpiberen. Det er vigtigt at undlade at færdes inden for en afstand af 100 meter fra reden i perioden fra maj til juli. Dette vil sikre, at fuglene ikke bliver forstyrret under yngletiden. Ved at respektere fuglens behov for ro kan vi bidrage til at bevare markpiberen i Danmark.

Vidste du…? Markpiberen foretrækker varme og tørre levesteder, og Danmark ligger da også på nordgrænsen af artens udbredelsesområde.

For mere information om markpiberen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Markpiber: Danmarks sjældneste ynglefugl

Markpiberen (Anthus campestris) har altid været en fåtallig ynglefugl i Danmark på grund af vores geografiske placering i artens nordlige udbredelsesområde. Desværre er bestanden af markpibere faldet drastisk i løbet af det 20. århundrede, og der er nu kun cirka 1 par tilbage i Nordjylland.

Trækfugl på langdistance

Markpiberen er en trækfugl, som ankommer til Danmark i maj og trækker sydpå omkring september til vinterkvartererne i Afrika og på den Arabiske Halvø.

Levested og levevis

Markpiberen lever i åbne og sandede klitter nær kysterne. Disse områder karakteriseres ofte af lav vegetation såsom revling og marehalm, og der er kun få træer. Nogle steder er der også åbne områder med bart sand.

Fuglene ernærer sig primært af insekter, som de finder i deres levesteder.

Beskyttelse og hjælp til markpiberen

Markpiberen er en fredet fugl i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I samt Bern-konventionens liste II.

For at hjælpe markpiberen anbefales naturpleje på de potentielle levesteder. Fjernelse af fyrretræer kan sikre den lave vegetation og områder med bart sand, som markpiberen foretrækker.

Det er også vigtigt at undlade at forstyrre markpibere og deres reder. Man bør undgå at færdes inden for en afstand af 100 meter fra reden i perioden maj til juli.

Vidste du…

Markpiberen foretrækker varme og tørre levesteder, og Danmark ligger faktisk på nordgrænsen af artens udbredelsesområde.

Har du set en markpiber eller en anden art i den danske natur? Du kan indberette dine fund på artsportalen.

Kilder:

  • Dansk Ornitologisk Forening

Introduktion

Markpiberen (Anthus campestris) er en smuk og sjælden fugl, der lever i åbne og sandede klitter tæt på kysterne. Desværre er artens bestand gået stærkt tilbage i Danmark på grund af forstyrrelser og ændrede leveforhold. I denne artikel vil vi introducere dig til fem andre danske dyr, der deler nogle af markpiberens kendetegn.

1. Vibe (Vanellus vanellus)

Den første fugl, der minder om markpiberen, er viben. Vibens udseende er domineret af dens karakteristiske fjerdragt med sorte, hvide og brune farver. Viben lever også i åbne landbrugsområder og elsker at finde føde i de fugtige marker. Den har en unik flyvning, hvor den kaster sig op og ned, hvilket minder om markpiberens flugtmønster.

2. Landsvale (Hirundo rustica)

En anden fugl, der minder om markpiberen, er landsvalen. Landsvalen er kendt for sin elegante og hurtige flugt. Denne dygtige flyver lever i nærheden af ​​menneskelige beboelser og elsker at bygge sine reder i bygninger og under udhæng. På samme måde bygger markpiberen sin rede på jorden, ofte i åbne områder med lav vegetation.

3. Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Skiftende til vanddyr minder den lille lappedykker om markpiberen på flere måder. Den lille lappedykker er en lille fugl, der lever i søer og damme. Den er kendt for sin lave flyvehøjde over vandet og sin smidige bevægelse. Lig markpiberen er den lille lappedykker også afhængig af ro omkring sit ynglested.

4. Hare (Lepus europaeus)

Et pattedyr, der minder om markpiberen, er hare. Haren er kendt for sin hurtige og elegante løb. Den lever i åbne områder som marker og græsarealer og har evnen til at ændre sin pelsfarve for at blande sig med sit omgivende miljø. Lig markpiberen er haren også et trækdyr og foretrækker varme og tørre levesteder.

5. Vesterhavsløve (Halichoerus grypus)

Den sidste dyreart, der minder om markpiberen, er vesterhavsløven. Vesterhavsløven er en stor havpattedyr, der lever i kystnære farvande. Den elsker at hvile og sole sig på sandbanker og klipper i nærheden af ​​stranden. Hvis du har været heldig nok til at se en vesterhavsløve i naturen, vil du bemærke dens stolte og majestætiske tilstedeværelse – præcis som markpiberens karakter.

Selvom disse fem dyr ikke er nøjagtige kopier af markpiberen, deler de på forskellige måder nogle af dens karakteristika og træk. Næste gang du er ude i naturen, kan du holde øje med disse spændende dyr, der udgør en vigtig del af det danske dyreliv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan man genkende en markpiber?

Markpiberen er en lille fugl med en kropsstørrelse på omkring 15 cm. Den har en karakteristisk mørk stribet brun fjerdragt, en lidt lang hale og en spids næb. Hannen har en sort strube, mens hunnen har en mere bleg strube. Begge køn har hvide vinger og hale, som kan ses tydeligt i flyvning.

Hvorfor er markpiberen sjælden i Danmark?

Markpiberen er sjælden i Danmark, fordi landet er på den nordlige grænse af artens udbredelsesområde. Dette betyder, at der ikke er optimale forhold for markpiberen til at yngle og trives i Danmark. Derudover er artens bestand gået stærkt tilbage i løbet af det 20. århundrede, hvilket også kan bidrage til dens sjældenhed.

Hvor og hvornår kan markpiberen ses i Danmark?

Markpiberen ankommer til Danmark i maj og trækker sydpå omkring september. Den kan primært ses i åbne og sandede klitter nær kysterne, hvor der er lav vegetation som revling og marehalm. Der er normalt få træer i disse områder, og dele af levestedet kan have åbne områder med bart sand.

Hvad spiser markpiberen?

Markpiberen lever af insekter. Den finder føde i form af smådyr som insektlarver, edderkopper og biller i den lave vegetation nær kysterne. Den kan også spise frø, når insekter er knappe.

Hvor bygger markpiberen sin rede?

Markpiberens rede placeres på jorden i nærheden af dens yngleområde. Den kan lave sin rede i en fordybning i sandet eller mellem tæt vegetation. Reden er normalt lavet af græs, strå og dun.

Hvor mange æg lægger markpiberen?

Markpiberen lægger normalt 4-6 æg i hver rede. Æggene er hvide med brunlige pletter og måler omkring 20 mm i længden.

Hvad kan true markpiberens ynglested?

Gentagne forstyrrelser omkring markpiberens ynglested kan true arten. Hvis der er for meget aktivitet i form af mennesker eller dyr i nærheden af reden, kan fuglene føle sig truet og opgive reden og eventuelle unger. Også habitatødelæggelse som f.eks. plantning af træer eller manglende naturpleje kan true markpiberens ynglesteder.

Hvad kan man gøre for at hjælpe markpiberen?

For at hjælpe markpiberen kan man gøre følgende:- Bevare og pleje de åbne og sandede klitter nær kysterne, hvor markpiberen trives.- Fjerne fyrretræer og andre hurtigtvoksende planter, der kan dominere markpiberens levesteder og ødelægge den nødvendige lav vegetation.- Undlade at færdes inden for en afstand af 100 meter fra markpiberens rede i perioden maj til juli for at undgå forstyrrelser.

Hvad er status for markpiberens bestand i dag?

Markpiberens bestand er blevet stærkt reduceret i Danmark i løbet af det 20. århundrede. Fra at have været omkring 50 par i slutningen af 1900-tallet er bestanden muligvis faldet til kun 1 par i 2007 i Nordjylland. Der er dog mangel på opdaterede data om markpiberens bestand i dag, så det er svært at give en præcis status.

Hvordan kan man rapportere observationer af markpiber?

Man kan rapportere sine observationer af markpiber på Artsportalens hjemmeside. Artsportalen er et digitalt værktøj, hvor man kan indberette sine fund af arter i den danske natur. Ved at rapportere observationer hjælper man med at indsamle vigtig information om markpiberens forekomst og udbredelse i Danmark.

Andre populære artikler: Rørdrum – En fascinerende fuglKarpen – En asiatisk fisk med betydning i DanmarkGedde: En guide til Danmarks største rovfiskBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkDværgspidsmus: En lille og alsidig skabning i den danske naturSortplettet blåfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartHvid stork: En truet fugleart i DanmarkKnarand: En Guide til denne Fascinerende AndSkovmårenRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteSangsvane: En smuk trækfugl, der overvintrer i DanmarkHaren: En omfattende guide til dette fascinerende dyrHvidklire: En fascinerende fugl på trækStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artCarolina cabomba: En robust og uønsket akvarieplanteGobler – En Fascinerende HavskabningEngriflet tjørn: Et værdifuldt træ til landskabsplantning