livop.dk

Hvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i Danmark

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus) er en sjælden fugl, der tilhører vadefuglefamilien. Den er kendt for sit karakteristiske udseende og er en af de mindre kendte fuglearter i Danmark. I denne artikel vil vi udforske mere om den hvidbrystede præstekrave og dens levesteder i Danmark.

Udbredelse

Den hvidbrystede præstekrave er en trækfugl, der yngler i det sydlige og sydøstlige Europa. Danmark udgør den nordlige grænse for dens udbredelse, og hovedparten af den europæiske bestand yngler i disse områder. Siden midten af 1990erne har den hvidbrystede præstekrave kun ynglet ved Vadehavet i Danmark. I dag yngler den primært på Rømø og Fanø, på kortgræssede, sandede strandenge og brede sandstrande. Den danske ynglebestand er på ca. 50 par.

Levevis

Den hvidbrystede præstekrave foretrækker uforstyrrede sandstrande og klitter ved vestkysten samt kortgræssede strandenge langs sandstrande som ynglesteder. Den er afhængig af ro for at kunne yngle, og derfor er størstedelen af den danske bestand koncentreret på steder, der er lukket for offentligheden. Redeindhegninger og adgangsforbud på Rømø og Fanø har vist sig at være effektive for at beskytte og bevare denne sjældne fugl. For at hjælpe den hvidbrystede præstekrave bør denne ordning fortsætte.

Beskyttelse

Den hvidbrystede præstekrave er en fredet fugl i Danmark og er også opført på forskellige internationale lister, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Disse lister sikrer, at der er fokus på at bevare og beskytte arten og dens levesteder.

Vidste du…?

Den hvidbrystede præstekrave kan kendes fra stor og lille præstekrave på dens sorte ben samt på, at den i sommerdragten mangler det sorte brystbånd. Dette gør den let at genkende, når man observerer fuglene på strandene.

Indberet dine fund af arter i den danske natur

Hvis du har observeret en hvidbrystet præstekrave eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper med at indsamle vigtige data om fuglelivet i Danmark og bidrager til overvågning og beskyttelse af truede arter.

Så næste gang du besøger Vadehavet eller andre kystområder i Danmark, skal du holde øje med den hvidbrystede præstekrave. Det er en sjælden og smuk fugl, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse.

Hvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl med spændende fakta

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus) er en sjælden fugl, der primært findes i det sydlige og sydøstlige Europa. Danmark udgør den nordlige grænse for den hvidbrystede præstekraves udbredelse, og i landet finder man kun et fåtal af den europæiske bestand. I midten af 1990erne begyndte den hvidbrystede præstekrave at yngle ved Vadehavet i Danmark og i dag findes den hovedsageligt på Rømø og Fanø. Den danske ynglebestand består af omkring 50 par.

Hvordan lever den hvidbrystede præstekrave?

Den hvidbrystede præstekrave yngler primært på brede, uforstyrrede sandstrande og klitter langs vestkysten samt på kortgræssede strandenge langs sandstrande. Den er meget sjælden og kan kendes fra stor og lille præstekrave på dens sorte ben samt på, at den mangler det karakteristiske sorte brystbånd i sommerdragten.

Beskyttelse og aktuelle tiltag

Den hvidbrystede præstekrave er beskyttet i Danmark og omfattet af forskellige internationale konventioner såsom Fuglebeskyttelsesdirektivet (Bilag I), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. For at beskytte og bevare den sjældne præstekrave har der været indført adgangsforbud og redelukninger på Rømø og Fanø. Disse tiltag har vist positive resultater, og der arbejdes på at fortsætte denne ordning for at hjælpe den hvidbrystede præstekrave.

Vidste du…?

– Den hvidbrystede præstekrave er en sjælden fugl, der findes primært i det sydøstlige Europa.
– I Danmark yngler den kun ved Vadehavet på Rømø og Fanø.
– Den hvidbrystede præstekrave kan kendes på dens sorte ben og mangler det sorte brystbånd i sommerdragten.

Hvordan du kan hjælpe?

For at bevare den hvidbrystede præstekrave er det vigtigt at give den ro og undgå forstyrrelser under ynglesæsonen. Størstedelen af den danske bestand yngler på områder, der er lukket for offentligheden. Du kan bidrage ved at respektere adgangsforbud og redelukninger på Rømø og Fanø for at skabe optimale forhold for denne sjældne fugl.

Hold dig opdateret om den hvidbrystede præstekrave og dens bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den hvidbrystede præstekraves latinske navn?

Den hvidbrystede præstekraves latinske navn er Charadrius alexandrinus.

Hvor findes den hvidebrystede præstekrave?

Den hvidebrystede præstekrave findes primært i det sydlige og sydøstlige Europa, men Danmark udgør den nordlige grænse for arten. I Danmark yngler den stort set kun på Rømø og Fanø ved Vadehavet.

Hvad er den aktuelle bestandsudvikling for den hvidebrystede præstekrave?

Den danske ynglebestand af den hvidebrystede præstekrave er på omkring 50 par. Det er en sjælden art, og bestanden er relativt stabil i Danmark.

Hvordan lever den hvidebrystede præstekrave?

Den hvidebrystede præstekrave yngler hovedsageligt på brede, uforstyrrede sandstrande og klitter ved vestkysten af Danmark samt på kortgræssede strandenge langs sandstrande.

Hvad er den største forskel mellem den hvidebrystede præstekrave og stor og lille præstekrave?

Den hvidebrystede præstekrave kan kendes fra de andre præstekraver ved at have sorte ben og mangle det karakteristiske sorte brystbånd i sommerdragten.

Hvordan er den hvidebrystede præstekrave beskyttet?

Den hvidebrystede præstekrave er beskyttet af forskellige internationale aftaler og direktiver, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Den er fredet og derfor ulovligt at mishandle eller forstyrre arten.

Hvad kan hjælpe den hvidebrystede præstekrave?

Den hvidebrystede præstekrave har brug for ro for at kunne yngle. Der er derfor etableret redeindhegninger og adgangsforbud på Rømø og Fanø, hvilket har givet positive resultater. For at hjælpe den sjældne art bør denne ordning fortsætte.

Hvordan kan man indberette sine fund af den hvidebrystede præstekrave og andre arter i den danske natur?

Man kan indberette fund af arter, herunder den hvidebrystede præstekrave, på artsportalen, hvor man kan bidrage til overvågning og registrering af arter i den danske natur.

Hvordan ser den hvidebrystede præstekrave ud?

Den hvidebrystede præstekrave er en fugleart med hvide fjer, sort hoved, sort næb og sorte ben. I sommerdragten mangler den det sorte brystbånd, som adskiller den fra andre præstekraver.

Hvor kan man finde mere information om den hvidebrystede præstekrave?

Man kan finde mere information om den hvidebrystede præstekrave, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Rødmus: En Guide til Danmarks StudsmusKoralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i DanmarkLækatten (hermelin): Et fascinerende dyr i det danske landskabDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglHestekastanje: Et smukt og alsidigt træSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveStor gøgeurt: Danmarks største orkidéSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkStorplettet PerlemorsommerfuglAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artRådyr: Danmarks mindste hjorteartSyren, almindeligRynket rose – hybenLomvie: En Fascinerende HavfuglIberisk skovsnegl: En omfattende guide til denne fascinerende skabningRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteSkildpaddehuesnegl: En guide til en fascinerende havsnegl