livop.dk

Lille fluesnapper: En sjælden gæst i Danmark

Lille fluesnapper (Ficedula parva) er en lille fugl, der sjældent yngler i Danmark. Den er kendt for sin smukke fjerdragt og sin evne til at fange insekter i luften. I denne artikel vil vi udforske lille fluesnapperens udbredelse i Danmark, dens beskyttelsesstatus og hvad vi kan gøre for at hjælpe denne sjældne fugl.

Udbredelse

Danmark ligger nordvest for lille fluesnappers udbredelsesområde, og arten yngler kun sjældent og uregelmæssigt i landet. Det første dokumenterede ynglefund blev gjort i 1941, og i perioden 1976-1991 ynglede arten kun i syv år. Lille fluesnapper ses også på træk i Danmark, primært på Christiansø. Du kan læse mere om lille fluesnapper og følge dens aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du…?

Der findes 451 arter af fluesnappere i verden. Fælles for dem alle er, at de er insektædere, og at deres korte næb er besat med tætte børster, der gør det lettere at fastholde byttet.

Beskyttelse

Lille fluesnapper er beskyttet i Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at det er ulovligt at forstyrre eller skade fuglen eller dens rede. Hvis du ser en lille fluesnapper eller dens rede, bør du respektere dens beskyttede status og undgå at forstyrre den.

Hvad kan hjælpe lille fluesnapper?

For at skabe egnede leveområder til lille fluesnapper kan det være gavnligt at genoprette drænede skovsumpe. Dette vil bidrage til at skabe mere varierede og rigere levesteder for fuglene. Hvis lille fluesnapper bliver en fast ynglefugl i Danmark, vil det være en stor gevinst for biodiversiteten og fuglelivet i landet.

Konklusion

Lille fluesnapper er en sjælden gæst i Danmark, men dens tilstedeværelse beriger vores naturlandskab. Ved at respektere dens beskyttede status og arbejde på at skabe egnede leveområder, kan vi hjælpe med at bevare denne smukke fugl og dens levesteder.

Lille fluesnapper – Danmarks sjældne besøgende

Lille fluesnapper eller Ficedula parva er en fugleart, hvis udbredelse ligger nordvest for Danmark. Artens yngleaktivitet i landet er sjælden og uregelmæssig. Det første dokumenterede ynglefund af lille fluesnapper i Danmark stammer fra 1941. I perioden mellem 1976 og 1991 blev arten kun observeret ynglende i syv år. Dog ses lille fluesnapper også på træk i Danmark, primært på Christiansø. Hvis du vil vide mere om lille fluesnapper og følge den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du…?

Der findes 451 arter af fluesnappere i verden. En fælles karakteristik for dem alle er, at de er insektædere. Deres korte næb er besat med tætte børster, der gør det lettere for dem at fastholde byttet.

Sådan er lille fluesnapper beskyttet

Lille fluesnapper er en beskyttet fugleart i Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at arten er fredet og dermed er det forbudt at fange, skade eller dræbe lille fluesnapper eller forstyrre dens rede eller æg.

Hvad kan hjælpe lille fluesnapper?

Genopretning af drænede skovsumpe kan bidrage til at skabe egnede leveområder for lille fluesnapper og forhåbentlig gøre den til en mere almindelig ynglefugl i Danmark.

Der findes et spændende projekt kaldet artsportalen, hvor man kan indberette sine observationer af forskellige arter i den danske natur. Hvis du skulle have den heldige oplevelse at se en lille fluesnapper, kan du rapportere dit fund på artsportalen og bidrage til viden om artens tilstedeværelse i Danmark.

Danske dyr, der ligner lille fluesnapper

Lille fluesnapper (Ficedula parva) er en sjælden og uregelmæssig ynglefugl i Danmark. Artens udbredelsesområde ligger overvejende uden for landet, men den ses lejlighedsvis på træk, især på Christiansø. Hvis du er interesseret i at lære mere om lignende danske dyr, så læs videre.

Rød fluesnapper

En af de mest lignende danske arter til lille fluesnapper er rød fluesnapper (Ficedula parva). Den er lidt større end lille fluesnapper, men har en lignende farvetegning med en rødbrun overside og en hvid bug. Rød fluesnapper foretrækker også skove som levested, hvor den lever af insekter.

Broget fluesnapper

Broget fluesnapper (Ficedula albicollis) er en anden art, der minder om lille fluesnapper. Den har en mere farverig fjerdragt med sort, hvid og brun, og den er lidt større end lille fluesnapper. Broget fluesnapper finder man primært i nåleskove og blandskove, hvor den også lever af insekter.

Vejrtrækker

En anden fugl, der kan forveksles med lille fluesnapper, er vejrtrækker (Saxicola rubetra). Vejrtrækker er en lidt større fugl med en mere vagt defineret farvetegning. Hannen har en orangebrun overside og en hvid bug, mens hunnen og ungfuglene er mere grålige. Vejrtrækker findes primært på engarealer, hvor den jager insekter.

Gærdesanger

Endelig er gærdesanger (Acrocephalus schoenobaenus) en anden fugl, der kan forveksles med lille fluesnapper. Gærdesanger er dog en langt mere almindelig art og findes i mange danske habitater. Den er lidt større end lille fluesnapper og har en mere ensartet brunlig fjerdragt. Gærdesanger lever primært af insekter og findes ofte i vådområder og krat.

Så næste gang du ser en fugl, der ligner lille fluesnapper, kan det være en af disse lignende danske dyr. Hav det sjovt med at observere og lære mere om fugle og den danske natur!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er udbredelsen af ​​lille fluesnapper i Danmark?

Danmark ligger nordvest for lille fluesnappers udbredelsesområde, og arten yngler kun sjældent og uregelmæssigt i landet. Det første dokumenterede ynglefund af lille fluesnapper i Danmark er fra 1941. Fra 1976 til 1991 ynglede arten kun i syv år. Lille fluesnapper ses også ofte på træk i Danmark, især på Christiansø.

Hvor mange arter af fluesnappere findes der i verden?

Der findes 451 arter af fluesnappere i verden. Fælles for dem alle er, at de er insektædere, og at de har et kort næb, der er besat med tætte børster, der gør det lettere for dem at fastholde byttet.

Hvordan er lille fluesnapper beskyttet i Danmark?

Lille fluesnapper er beskyttet i Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Dette betyder, at arten er fredet, og der er love og regler på plads for at sikre dens bevarelse og beskyttelse.

Hvordan kan genopretning af drænede skovsumpe hjælpe lille fluesnapper?

Genopretning af drænede skovsumpe kan hjælpe lille fluesnapper ved at skabe egnede leveområder. Hvis lille fluesnapper bliver en fast ynglefugl i Danmark, kan genoprettelsen af drænede skovsumpe bidrage til at skabe de nødvendige habitater for arten.

Hvad er den aktuelle bestandsudvikling af lille fluesnapper i Danmark?

Den aktuelle bestandsudvikling af lille fluesnapper i Danmark kan findes på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside, hvor opdateret information om arten og dens status vil være tilgængelig.

Er lille fluesnapper sjælden i Danmark?

Ja, lille fluesnapper er sjælden i Danmark. Artens yngleforekomst i landet er sporadisk og uregelmæssig, og den ses kun sjældent. Derfor betragtes lille fluesnapper som en sjælden fugleart i danske omgivelser.

Hvad er kendetegnene ved lille fluesnapper?

Lille fluesnapper er en fugleart, der tilhører familien Muscicapidae. Den har en lille størrelse, og dens korte næb er besat med tætte børster, der gør det lettere at fastholde byttet. Som alle fluesnappere er den insektæder.

Hvilket år blev den første dokumenterede yngleforekomst af lille fluesnapper set i Danmark?

Den første dokumenterede yngleforekomst af lille fluesnapper i Danmark blev set i 1941.

Hvor ses lille fluesnapper hovedsageligt på træk i Danmark?

Lille fluesnapper ses hovedsageligt på træk i Danmark på Christiansø. Dette er et af de steder, hvor arten ofte observeres under trækmigration.

Hvilken hjemmeside kan jeg besøge for at finde mere information om lille fluesnapper?

Du kan besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside for at finde mere information om lille fluesnapper, herunder aktuel bestandsudvikling og andre relevante oplysninger.

Andre populære artikler: Guide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisSpækhugger – En fascinerende havdyrSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterHylde-gøgeurt – en sjælden og kraftig orkidéDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenKirkeuglen: Danmarks mindste ugleStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkEuropæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandePerleugle – En sjælden dansk ynglefuglGræskarpe: En introduktion til denne invasive artHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglTåre-akacie: En Hurtigt Voksende Busk med Invasiv PotentialeGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padderVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkKongeørn: En majestætisk fugl i DanmarkVrietorn: En Guide til denne Fascinerende PlanteStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyr