livop.dk

Perleugle – En sjælden dansk ynglefugl

Perleuglen (Aegolius funereus) er en ny dansk ynglefugl, som kun har ynglet i landet siden slutningen af 1970erne og kun på Bornholm. Arten ruger især i forladte sortspættehuller, og perleuglens indvandring skyldes sandsynligvis især sortspættens indvandring til Danmark i 1960erne. Den danske ynglebestand af perleugler tæller under 10 par.

Levevis

Perleugler lever i både blandskove og fyrreskove. Uglerne ruger i huller, såsom forladte sortspættehuller, men kan også ruge i redekasser. Arten lever primært af smågnavere som markmus, men kan også tage fugle op til drosselstørrelse. Det er vigtigt, at der er relativt meget ro omkring reden i yngleperioden.

Beskyttelse og bestandsudvikling

Perleuglen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bern-konventionen og CITES/Washingtonkonventionen. Det er vigtigt at respektere artens beskyttelsesstatus og undlade at forstyrre reden fra februar til og med juni.

Den type natur, som uglerne lever i, er almindelig på Bornholm, og bestandens udbredelse synes mere afhængig af tilgængeligheden af egnede redesteder. Det vil derfor hjælpe arten, at der som minimum findes ét egnet redehul pr. 10 hektar skov, eventuelt i form af redekasser.

Opdag perleuglen i den danske natur

Hvis du vil hjælpe med at indsamle data om perleuglens udbredelse, kan du indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

For mere information om perleuglen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Sammenfatning

Perleuglen er en sjælden dansk ynglefugl, der kun findes på Bornholm. Den lever primært i blandskove og fyrreskove og ruger i forladte sortspættehuller eller redekasser. Arten er beskyttet og kræver ro omkring reden i yngleperioden. Ved at respektere artens beskyttelsesstatus og sikre tilgængeligheden af egnede redesteder kan vi hjælpe med at bevare perleuglens bestand i Danmark.

Perleuglen – En ny dansk ynglefugl med en fascinerende historie

Perleuglen (Aegolius funereus) er en fascinerende fugl, der kun har ynglet i Danmark siden slutningen af 1970erne og kun på Bornholm. Denne art er især kendt for at ruges i forladte sortspættehuller, og dens tilstedeværelse i Danmark skyldes sandsynligvis sortspættens indvandring til landet i 1960erne. Den danske ynglebestand af perleugler er dog relativt lille og tæller under 10 par. Men hvad skal man ellers vide om denne spændende fugl?

Perleuglens levevis

Perleugler trives både i blandskove og fyrreskove. De foretrækker at ruge i huller, som for eksempel forladte sortspættehuller, men de kan også benytte redekasser. Fuglene lever primært af smågnavere som markmus, men de kan også tage fugle på størrelse med drosler. Når det kommer til yngelperioden, kræver perleuglen forholdsvis meget ro omkring reden. Derfor er det vigtigt at undgå at forstyrre fuglene inden for en afstand af 100 meter fra reden fra februar til og med juni.

Hvordan kan man hjælpe perleuglen?

Perleuglen har brug for en særlig type levested for at trives. Heldigvis er denne type natur ret almindelig på Bornholm. Den primære faktor for artens udbredelse er tilgængeligheden af egnede redesteder. For at hjælpe perleuglen er det derfor vigtigt at sikre, at der findes mindst ét egnet redehul for hver 10 hektar skov. Dette kan eventuelt opnås ved at opsætte redekasser i skovområderne. Ved at respektere fuglens behov for ro omkring reden bidrager man også til artens trivsel.

Beskyttelsen af perleuglen

Perleuglen er beskyttet i henhold til flere internationale konventioner og direktiver. Den er opført som bilag I i Fuglebeskyttelsesdirektivet, som liste II i Bern-konventionen og som fredet efter CITES/Washingtonkonventionen. Disse beskyttelsesforanstaltninger er vigtige for at sikre artens overlevelse og bevare dens levesteder.

Opdagelse og registrering af perleuglen

Hvis du har heldet at støde på en perleugle eller dens rede, kan du indberette dette på Artsportalen. Dette hjælper forskere og ornitologer med at få bedre indblik i artens udbredelse og bestandsudvikling i Danmark.

Konklusion

Perleuglen er en fascinerende ynglefugl, der kun har etableret sig i Danmark i nyere tid. Med sin tilknytning til sortspætten og dens præference for særlige levesteder er arten en vigtig del af den danske fauna. Ved at beskytte dens levesteder og respektere dens behov for ro, kan vi alle bidrage til at sikre perleuglens trivsel og overlevelse i fremtiden.

Introduktion

Perleuglen (Aegolius funereus) er en sjælden og unik fugl, der kun har ynglet i Danmark siden slutningen af 1970erne. Artens primære yngleområde er Bornholm, hvor den primært ruger i forladte sortspættehuller. Perleuglens indvandring til Danmark menes at være resultatet af sortspættens indvandring i 1960erne. Med en ynglebestand på under 10 par er perleuglen en af landets mest sårbare og beskyttede fuglearter.

Levevis

Perleugler trives både i blandskove og fyrreskove. De ruger typisk i huller, herunder forladte sortspættehuller, men kan også benytte redekasser. Uglerne ernærer sig hovedsageligt af små gnavere som markmus, men kan også jage fugle på størrelse med trushøns. For at trives og yngle kræver arten relativt meget ro omkring reden i yngleperioden.

Arternes beskyttelse

Perleuglen er omfattet af flere internationale beskyttelseskonventioner. Den er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Derudover er perleuglen fredet efter CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A. Disse beskyttelsesforanstaltninger er indført for at bevare og beskytte perleuglens bestand og levesteder.

Hvordan kan man hjælpe perleuglen?

For at hjælpe perleuglen er det vigtigt at sikre egnede redesteder. På Bornholm er disse naturlige omgivelser allerede til stede, men for at bevare og styrke arten er det nødvendigt med mindst ét egnet redehul pr. 10 hektar skov. Dette kan eksempelvis opnås ved at opsætte redekasser. Derudover er det afgørende at undgå at færdes inden for 100 meter fra reden fra februar til og med juni, for at reducere potentiel forstyrrelse af yngleprocessen.

Selvom perleuglen er en af Danmarks mest sjældne fuglearter, kan vi alle bidrage til dens overlevelse ved at respektere dens naturlige levesteder og træffe foranstaltninger for at beskytte dens yngleområder. Ved at tage aktivt del i bevarelsen af perleuglen gør vi en forskel for vores økosystem og sikrer, at denne unikke fugl forbliver en del af Danmarks naturlige arv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår begyndte perleuglen at yngle i Danmark?

Perleuglen begyndte at yngle i Danmark siden slutningen af 1970erne.

Hvor yngler perleuglerne i Danmark?

Perleugler yngler primært på Bornholm og ruger især i forladte sortspættehuller. De kan også yngle i redekasser.

Hvad spiser perleuglerne?

Perleugler ernærer sig hovedsageligt af smågnavere som markmus, men de kan også fange fugle op til drosselstørrelse.

Hvor mange perleuglepar er der i den danske ynglebestand?

Den danske ynglebestand af perleugler tæller under 10 par.

Hvilken indvandring til Danmark har påvirket perleuglens opkomst?

Perleuglens indvandring til Danmark skyldes sandsynligvis især sortspættens indvandring til landet i 1960erne.

Hvilken type skov foretrækker perleuglerne at leve i?

Perleugler lever både i blandskove og fyrreskove.

Hvordan kan man hjælpe perleuglen?

For at hjælpe perleuglen er det vigtigt at sikre tilgængelighed af egnede redesteder. Der bør være mindst ét egnet redehul pr. 10 hektar skov, eventuelt i form af redekasser. Desuden er det vigtigt at undgå at færdes inden for en afstand af 100 meter fra reden fra februar til og med juni.

Hvilke miljøfaktorer har indflydelse på perleuglens bestandsudvikling?

Perleuglens bestandsudvikling er primært afhængig af tilgængeligheden af egnede redesteder. Den type natur, som uglerne lever i, er almindelig på Bornholm.

Hvordan er perleuglen beskyttet i Danmark?

Perleuglen er beskyttet i Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bern-konventionens liste II, Fredet status og CITES/Washingtonkonventionen liste II / bilag A.

Hvor kan man finde mere information om perleugler i Danmark?

Man kan finde mere information om perleuglen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Canadagås – En introduktion til denne imponerende fuglBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkKoralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i DanmarkEremit – En sjælden og fascinerende skovinsektStor gøgeurt: Danmarks største orkidéStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartAsiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystemStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkBøg: Et almindeligt og smukt træ i DanmarkStor gøgeurt: Danmarks største orkidéStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneNordmannsgran – Et populært juletræ i DanmarkTyttebær – En Smagfuld Dværgbusk fra DanmarkSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkSkeanden – En fascinerende fugl med et skeformet næbAgerhøne: En kompakt og charmerende hønsefuglHestetunge: En sjælden nordisk havstrandsplante