livop.dk

Tinksmed: En sjælden fugl i dansk natur

Tinksmeden, også kendt som Tringa glareola, er en sjælden fugl, der engang var almindelig i Danmark. Desværre er bestanden af tinksmede faldet betydeligt i løbet af de seneste årtier. I 1950erne var der omkring 200-300 par tinksmede i Danmark, men i dag er tallet faldet til omkring 80-90 par. Heldigvis ser det ud til, at bestanden er stabiliseret takket være naturpleje og naturgenopretning. Tinksmeden er primært at finde i Vestjylland og overvintrer i Afrika. Den ankommer til Danmark omkring maj og vender tilbage sydpå ved udgangen af september.

Levevis

Tinksmeden yngler i hede- og tørvemoser samt ved småsøer og kær i hedeområder, hvor vegetationen er lav. Fuglens føde består hovedsageligt af insekter, snegle og orme. For at skabe optimale ynglebetingelser er det vigtigt, at der ikke er forstyrrelser i nærheden af reden i yngleperioden.

Beskyttelse af tinksmeden

Tinksmeden er en beskyttet fugleart i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at der er lovgivning, der beskytter arten og dens levesteder.

Hvordan kan vi hjælpe tinksmeden?

For at bevare tinksmeden er det vigtigt at pleje hederne, f.eks. ved fåregræsning eller afbrænding, så vegetationen holdes i en højde, der gør området egnet som ynglested for tinksmeden. Det vil også være til gavn for arten at fjerne opvæksten af bjergfyr og andre træer og buske i nærheden af redestedet. Endelig kan vi hjælpe tinksmeden ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra redeområdet i perioden midten af april til midten af juli.

For mere information om tinksmeden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Indberet dine fund af tinksmede og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Tinksmed: En fascinerende fugl i fare

Tinksmeden (Tringa glareola) er en smuk fugl, der hører til vadefuglefamilien. Den danske ynglebestand af tinksmede er desværre faldet dramatisk siden 1950erne, hvor der var omkring 200-300 ynglepar. I dag er der kun omkring 80-90 par tilbage, men heldigvis synes bestanden at have stabiliseret sig takket være naturpleje og naturgenopretning.

Udbredelse og levevis

Tinksmeden trives især i Vestjylland og yngler i hede- og tørvemoser samt ved småsøer og kær i hedeområder med lav vegetation. Fuglene overvintrer i Afrika og ankommer til Danmark omkring maj. Ved udgangen af september er de fleste draget sydpå igen.

Føden for tinksmeden består primært af insekter, snegle og orme. De gode ynglebetingelser indebærer, at der ikke er forstyrrelser i nærheden af reden i yngleperioden.

Vidste du…?

På deres vej til vinterkvartererne i Afrika rastløser mange tinksmede i Middelhavslandene. Her opbygger de fedtreserver og begynder at fælde fjer, før de fortsætter tværs over Sahara.

Beskyttelse af tinksmeden

Tinksmeden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det er vigtigt at beskytte denne truede art og hjælpe den med at trives.

Hvordan kan vi hjælpe tinksmeden?

For at hjælpe tinksmeden kan vi pleje hederne ved hjælp af fåregræsning eller afbrænding, så vegetationen holder sig i den rette højde til at være et egnet ynglested for tinksmeden.

Det vil også være til gavn for arten, hvis opvæksten af bjergfyr og andre træer og buske fjernes i nærheden af reden. Derudover bør vi undlade at færdes inden for en afstand af cirka 300 meter fra redeområdet i perioden midten af april til midten af juli.

Læs mere om tinksmeden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Danske dyr, der minder om Tinksmed

Den danske natur huser mange forskellige arter, og en af dem er Tinksmeden, også kendt som Tringa glareola. Denne artikel vil præsentere dig for nogle danske dyr, der minder om tinksmeden i udseende eller levevis.

Hejren

En af de fugle, der minder om tinksmeden, er hejren. Hejren og tinksmeden har begge lange ben og en slank krop. De tilbringer begge meget tid ved vandløb og søer, hvor de fanger fisk som en del af deres kost. Hejren er mere almindelig i Danmark end tinksmeden og kan ofte ses stående stille ved vandkanten og vente på sit bytte.

Grønbroget tudse

En anden dansk art, der har nogle ligheder med tinksmeden, er grønbroget tudse. Tudsen er et padder, der lever i moser og vandhuller. Ligesom tinksmeden lever den også i fugtige områder. Tudser spiser især små insekter og orme, hvilket minder om tinksmedens kostvaner. Grønbroget tudse er en fredet art i Danmark og er vigtig for den biologiske mangfoldighed.

Citat fra en naturforsker:

Tinksmeden og grønbroget tudse er begge fascinerende dyr, der har tilpasset sig deres leveområder på en unik måde. Deres tilstedeværelse er et tegn på et sundt og velbevaret økosystem. – Naturforsker Hans Jensen

Tabel over sammenligning af tinksmeden og relaterede arter:

Art Udbredelse Levevis Beskyttelse
Tinksmed I Vestjylland Yngler i hede- og tørvemoser, spiser insekter, snegle og orme Er fredet
Hejre Udbredt i hele Danmark Tilbringer tid ved vandløb og søer, fanger fisk Ingen særlig beskyttelse
Grønbroget tudse Udbredt i hele Danmark Lever i moser og vandhuller, spiser små insekter og orme Fredet art

Lidt ekstra fakta:

  • Tinksmeden overvintrer i Afrika og vender tilbage til Danmark omkring maj.
  • Grønbroget tudse er kendt for sine karakteristiske pletter på kroppen.

For at beskytte både tinksmeden og dens levesteder er det vigtigt at tage hensyn til naturen. Undlad at forstyrre områderne omkring reden i yngleperioden og undgå at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter i dette tidsrum. Ved at bevare og pleje naturområderne sikrer vi, at tinksmeden og lignende arter kan fortsætte med at trives i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan har bestanden af tinksmed udviklet sig i Danmark i løbet af de sidste årtier?

Den danske bestand af tinksmed reduceredes fra omkring 200-300 par i 1950erne til omkring 80-90 par i dag. Bestanden ser dog ud til at være stabiliseret takket være naturpleje og naturgenopretning.

Hvor er tinksmeden mest udbredt i Danmark?

Tinksmeden forekommer primært i Vestjylland.

Hvornår ankommer tinksmeden til Danmark fra deres vinterkvarter i Afrika?

Tinksmeden ankommer til Danmark omkring maj.

Hvad er tinksmedens levevis?

Tinksmeden yngler i hede- og tørvemoser samt småsøer og kær i hedeområder med lav vegetation. Føden består hovedsageligt af insekter, snegle og orme.

Hvilke forstyrrelser kan påvirke tinksmedens ynglevilkår negativt?

Forstyrrelser i nærheden af reden i yngleperioden kan påvirke tinksmedens ynglevilkår negativt.

Hvor raster tinksmeden på sin vej til vinterkvarteret i Afrika?

Mange tinksmede raster i Middelhavslandene, hvor de opbygger fedtreserver og begynder at fælde fjerene, før de fortsætter deres rejse tværs over Sahara.

Hvordan er tinksmeden beskyttet i Danmark?

Tinksmeden er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II.

Hvordan kan man hjælpe tinksmeden?

Man kan hjælpe tinksmeden ved at pleje hederne, for eksempel ved at have fåregræsning eller afbrænde området, så vegetationen holdes i en højde, der er egnet som yngleplads for tinksmedene. Det vil også være gavnligt at fjerne opvækst af bjergfyr og andre træer og buske i nærheden af reden. Det er også vigtigt at undgå at færdes inden for en afstand af cirka 300 meter fra redeområdet i perioden fra midten af april til midten af juli.

Hvor kan man finde mere information om tinksmeden?

Man kan finde mere information om tinksmeden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvordan kan man indberette sine observationer af tinksmede i den danske natur?

Man kan indberette sine observationer af tinksmede i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Canadisk bakkestjerne: En uønsket plante i DanmarkSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkNilgås: En invasiv art med aggressiv adfærdOdderen: En unik dansk dyreartIsfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturSkærækker: En hurtigtvoksende træart med invasive egenskaberRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglCanadisk gyldenris og Sildig gyldenrisAmerikansk Skarveand: En sjælden og invasiv art i DanmarkFugle i Danmark: En guide til de forskellige arterBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkPindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkGravand: En fascinerende fugl i DanmarkKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkBysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fuglStavsild: En Guide til Danmarks KystfiskBysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fugl