livop.dk

Isfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk natur

Isfuglen, også kendt som Alcedo atthis, er en af de mest ikoniske fugle i den danske natur. Denne artikel vil give dig et indblik i isfuglens udbredelse, levevis og hvordan du kan hjælpe med at bevare denne fantastiske art.

Udbredelse af isfuglen i Danmark

Isfuglen begyndte først at yngle i Danmark i midten af 1800-tallet. I starten af 1970erne var den danske ynglebestand på omkring 200 par, men på grund af isvintrene i 1980erne faldt bestanden til omkring 50-100 par. Heldigvis er bestanden sidenhen øget, og den udgør nu en stabil bestand på omkring 300 par.

Isfuglen findes primært i Midt- og Østjylland, men den kan også findes i resten af Jylland samt på Fyn og Sjælland. Mange af fuglene trækker sydpå om vinteren.

Levevis og føde

Isfuglen lever og yngler i klare og rene søer og vandløb, hvor der er rig fauna af små fisk, som udgør størstedelen af isfuglens føde. Den kan dog også tage krebsdyr og vandinsekter som supplement til sin kost.

Det er vigtigt, at der er jord- og lerskrænter på levestederne, da isfuglene yngler i skrænterne, hvor de har gravet et dybt redehul. De kræver også ro omkring ynglestedet for at kunne trives.

Beskyttelse af isfuglen

Isfuglen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bern-konventionens liste II og er fredet i Danmark. Dette betyder, at der er lovgivning, der skal sikre dens beskyttelse og bevarelse.

Hvordan kan du hjælpe isfuglen?

Naturgenopretning, hvor udrettede åstrækninger genslynges, kan være til stor fordel for isfugle. Dette skyldes, at åslyngningerne skaber eroderede skrænter, som er ideelle til ynglesteder.

En anden måde at hjælpe isfuglen på er ved at sørge for, at der er træer langs søer og vandløb. Isfugle bruger ofte grene, der rager ud over vandet, som udsigtsposter, når de søger føde. Ved at bevare træer langs vandløb og søer kan du hjælpe med at sikre, at der er egnede udsigtsposter for isfuglene.

Det er også vigtigt at undlade at forstyrre isfuglene i yngleperioden, der strækker sig fra april til midt i juli. Hold dig mindst 200 meter væk fra reden for at give isfuglene den ro, de har brug for til at opfostre deres unger.

Isfuglen er en fantastisk fugl, der beriger vores natur med sin farverige fjerdragt og elegante flyvning. Ved at respektere dens levesteder og træffe de nødvendige foranstaltninger for at bevare den, kan vi sikre, at kommende generationer også kan opleve denne smukke fugl i dansk natur.

En guide til isfuglen: Danmarks livlige fiskespiser

Isfuglen, også kendt som Alcedo atthis, er en af Danmarks mest fascinerende fugle. Med sin smukke farvepalette og unikke levevis, er isfuglen et populært syn ved søer og vandløb. Læs videre for at lære mere om denne fantastiske fugl og dens overlevelse i danske landskaber.

Udbredelse

Først i sidste halvdel af 1800-tallet begyndte isfuglen at yngle i Danmark. I starten af 1970erne var den danske ynglebestand omkring 200 par. Desværre faldt bestanden til omkring 50-100 par på grund af isvintrene i starten af 1980erne. Heldigvis er bestanden sidenhen øget, og der er nu en stabil bestand på omkring 300 par.

Isfuglen findes hovedsageligt i Midt- og Østjylland, men kan også ses i andre dele af Jylland samt på Fyn og Sjælland. Mange af fuglene trækker sydpå om vinteren, men nogle undlader også at migrere, hvis der er tilstrækkeligt med føde og læ i Danmark.

Levevis

Isfuglen lever og yngler i klare og rene søer og vandløb, hvor der er rig fauna af små fisk – som udgør størstedelen af isfuglens føde. Udover fisk spiser fuglene også krebsdyr og vandinsekter.

Det er afgørende, at der er jord- og lerskrænter på levestederne, da isfuglene yngler i disse skrænter og graver dybe redehuller. Ro omkring ynglestedet er også vigtigt for at sikre, at isfuglene kan opfostre deres unger i fred og ro.

Vidste du, at isfuglene søger efter føde fra en udsigtspost, som oftest er en gren, der rager ud over vandet? Ved at sørge for tilstedeværelse af træer langs søer og vandløb, kan man hjælpe isfuglene med at finde gode udsigtsposter til jagt.

Beskyttelse og hvordan man kan hjælpe

Isfuglen er beskyttet ifølge Fuglebeskyttelsesdirektivet samt Bern-konventionens liste II. Det betyder, at det er forbudt at forstyrre isfuglen og dens redeområder. Det er ulovligt at færdes inden for en afstand af ca. 200 meter fra reden i perioden april til midt i juli, da det kan forstyrre isfuglens yngleseson.

For at hjælpe isfuglen i dens overlevelse er naturgenopretning nødvendig. Dette kan inkludere åsutbredning, hvor udrettede åstrækninger genslynges. Ved at genskabe eroderede skrænter i åmiljøet, kan der skabes ideelle ynglesteder til isfuglen.

Har du set en isfugl? Du kan indberette dine observationer af isfugle og andre arter i den danske natur på artsportalen for at bidrage til forskningen og overvågningen af fuglebestanden.

Isfuglen er en imponerende fugl, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os alle gøre vores del for at sikre dens overlevelse og trivsel i Danmarks natur.

Danske dyr, der minder om isfuglen

Isfuglen er en fantastisk lille fugl, der findes i Danmark og er kendt for sin strålende blå og orange fjerdragt. Men hvis du er interesseret i at lære mere om andre dyr, der minder om isfuglen, så læs videre. Her er nogle danske dyr, der deler visse træk med isfuglen.

Kingfisheren

Kingfisheren er nok det mest oplagte valg, når det kommer til dyr, der minder om isfuglen. De to arter er faktisk nært beslægtede og har mange fællestræk. Begge fugle har den karakteristiske blå og orange fjerdragt, og begge lever ved søer og vandløb. Kingfisheren ernærer sig hovedsageligt ved at fange små fisk, ligesom isfuglen gør det.

Vandstær

En anden fugl, der minder om isfuglen, er vandstæren. Vandstæren er kendt for sin evne til at dykke og svømme under vandet for at fange sin føde. Selvom dens fjerdragt ikke er ligeså farverig som isfuglens, har den stadig en smuk brun og hvid farve. Vandstæren lever primært i vandløb og kan ofte ses ved bredden.

Fiskeørn

Mens fiskeørnen ikke ligner isfuglen rent udseendemæssigt, deler de to fugle en fælles passion for fisk! Fiskeørnen er kendt for sine spektakulære dyk, hvor den fanger fisk med sine skarpe kløer. Selvom isfuglen er en meget mindre fugl end fiskeørnen, er deres fælles interesse for fisk et vigtigt træk, der binder dem sammen.

Grønbenet rørhøne

Endelig har vi grønbenet rørhøne, der ligesom isfuglen lever i nærheden af ​​vand. Grønbenet rørhøne ernærer sig dog primært af vandinsekter og planter, mens isfuglen fokuserer på små fisk. Selvom deres kostvaner er forskellige, har de begge et stort behov for rent vand og et frodigt levested.

Disse er blot nogle få eksempler på danske dyr, der deler visse ligheder med isfuglen. Der er mange flere fascinerende dyr at opdage i vores smukke natur!

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår begyndte isfuglen at yngle i Danmark?

Isfuglen begyndte at yngle i Danmark i første halvdel af 1800-tallet.

Hvor mange par isfugle var der i starten af 1970erne, og hvorfor faldt bestanden i starten af 1980erne?

I starten af 1970erne var der omkring 200 par isfugle i Danmark. Bestanden faldt dog i starten af 1980erne på grund af isvintrene, og antallet af par faldt til omkring 50-100.

Hvordan er udviklingen af isfuglebestanden i Danmark siden da?

Efter faldet i starten af 1980erne er bestanden af isfugle steget igen og udgør nu en stabil bestand på omkring 300 par.

Hvor er isfuglen primært at finde i Danmark?

Isfuglen findes primært i Midt- og Østjylland, men den kan også findes i resten af Jylland samt på Fyn og Sjælland.

Hvad er isfuglens naturlige habitat, og hvad udgør dens føde?

Isfuglen lever og yngler i klare og rene søer og vandløb. Den søger føde blandt små fisk, som udgør størstedelen af dens kost. Den kan dog også spise krebsdyr og vandinsekter.

Hvorfor er jord- og lerskrænter vigtige for isfuglens ynglesteder?

Isfuglene yngler i skrænterne, hvor de graver dybe redehuller. Derfor er det vigtigt, at der er jord- og lerskrænter til rådighed som ynglesteder.

Hvordan kan man hjælpe isfuglen?

Naturgenopretning af åstrækninger ved at genslynge rette strækninger vil skabe eroderede skrænter, som er ideelle ynglesteder for isfugle. Derudover er det nyttigt at have træer langs søer og vandløb, hvor isfuglene kan hvile og søge føde. Man skal også undlade at forstyrre reden i perioden fra april til midt i juli ved at holde sig mindst 200 meter væk.

Hvordan er isfuglen beskyttet i Danmark?

Isfuglen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I samt Bern-konventionens liste II. Det betyder, at det er ulovligt at forstyrre, fange eller skade isfuglen eller dens rede.

Hvor kan man indberette fund af isfuglen i den danske natur?

Man kan indberette fund af isfuglen og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvor kan man finde mere information om isfuglen og dens bestandsudvikling?

Yderligere information om isfuglen, herunder den aktuelle bestandsudvikling, kan findes på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Asiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystemViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkBrombær – En vild og tornerig buskHvid sækspore: En sjælden orkidé i JyllandHestekastanje: Et smukt og alsidigt træBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerRødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelseSølvgran: Et smukt og alsidigt træBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartAlmindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvandeGuide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomsterHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturRegnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterMesquite træ: En introduktion til denne fascinerende plante