livop.dk

Stavsild: En Guide til Danmarks Kystfisk

Stavsild (Alosa fallax) er en fisk, der jævnligt fanges langs de danske kyster. Siden 1970 er arten også blevet registreret i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og Randers Fjord. Stavsilden lever i havet som en del af en stime nær kysterne. I forsommeren vandrer de kønsmodne stavsild op i større vandløb for at gyde. Ynglen vandrer om efteråret tilbage til saltvand. Denne guide vil give dig mere information om stavsildens levesteder, beskyttelse og hvordan du kan hjælpe med at bevare arten.

Krav til Levesteder

For at sikre en god bestand af stavsild er det vigtigt, at deres levesteder opfylder visse krav. Vandkvaliteten på egnede gydestrækninger skal være af høj biologisk kvalitet og have en varieret vandløbsstruktur med karakteristiske stryg og pools. Vandløbet bør have spredt forekomst af undervandsplanter, og det er ideelt, hvis der er træer langs bredden. Disse forhold sikrer et godt levested for stavsildene.

Vidste du…?

Stavsild kan skelnes fra majsild ved antallet af sorte pletter bag gællerne. Stavsild har flere pletter og flere skæl end majsild. Det er en god måde at kende forskel på de to arter.

Beskyttelse af Stavsild

Stavsild er omfattet af Habitatdirektivets bilag II+V og Bern-konventionens liste II, hvilket betyder, at arten er beskyttet. For at sikre en naturlig bestand af stavsild er det vigtigt, at de kan vandre frit mellem gydeområderne og opvækstområderne. Hvis der er spærringer på vandløbene, kan fjernelse af disse hjælpe arten. Derudover er rent vand og en god fysisk variation i vandløbene vigtigt for artens overlevelse. Lavvandede grusområder med frisk strøm og mere roligtflydende dybe partier er ideelle levesteder for stavsild. Tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året er også vigtig for arten. Ved at sikre disse gode forhold kan vi bevare stavsildens bestand.

Hvad kan hjælpe arten?

For at sikre en naturlig bestand af stavsild er det vigtigt, at deres vandmiljø er rent og har en god fysisk variation. Hvis du vil hjælpe med at bevare arten, kan du deltage i at fjerne spærringer på vandløbene. Derudover kan en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering af vandløbene genskabe de gode forhold for stavsild. Ved at tage disse skridt kan vi sikre, at stavsildene fortsat trives i de danske farvande.

Stavsild: Info og sjove fakta om Danmarks kystfisk

Stavsild, eller Alosa fallax, er en fisk, der ofte fanges langs de danske kyster. Siden 1970 er arten også blevet observeret i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og Randers Fjord. Mens stavsilden primært lever i havet som en stimefisk nær kysterne, vandrer de kønsmodne individer op i større vandløb om foråret for at gyde. Om efteråret vandrer ynglen tilbage til saltvand. For at sikre en naturlig bestand af stavsild er det vigtigt, at de frit kan vandre mellem gydeområder og opvækstområder. Følgende krav til levesteder er nødvendige for stavsildens trivsel:

Krav til levesteder

  • Vandkvaliteten skal være god med en varieret vandløbsstruktur, herunder karakteristiske stryg og pools.
  • Der bør være spredt forekomst af undervandsplanter samt gerne træer langs bredderne.

Vandløb, der løber gennem lysåbne ådale, bør have tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året for at skabe gode levesteder for stavsild.

Vidste du…?

Stavsild kan skelnes fra majsild ved antallet af sorte pletter bag gællerne. Stavsild har flere pletter og flere skæl end majsild.

Sådan er arten beskyttet

Stavsild er omfattet af Habitatdirektivets bilag II+V samt Bern-konventionens liste II, der beskytter truede dyre- og plantearter.

Mindstemål

Der er ikke fastsat et mindstemål for stavsild.

Hvad kan hjælpe arten?

For at sikre en naturlig bestand af stavsild, er det vigtigt at fjerne spærringer på vandløbene for at muliggøre fri passage. Derudover er det nødvendigt at have rent vand og en varieret fysisk struktur i vandløbene, herunder lavvandede grusområder med frisk strøm og dybere, mere rolige områder. Genoprettelse af gode forhold kan opnås gennem skånsom vedligeholdelse eller decideret restaurering af vandløbene.

Min far fortalte mig engang, at stavsilden var almindelig langs kysterne, da han var ung. Det er trist at tænke på, at vi nu skal gøre en indsats for at bevare denne enestående fiskeart.

Husk at indberette dine observationer af stavsild og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Stavsild og dens lignende arter

Stavsild, også kendt som Alosa fallax, er en fisk, der findes langs de danske kyster. Den er også blevet observeret i områder som Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og Randers Fjord siden 1970erne. I ferskvand er der kun regelmæssige fangster i Ribe Å. Stavsilden er en stimefisk, der lever tæt på kysterne i havet. Om sommeren migrerer de kønsmodne fisk op ad større vandløb for at gyde. På efteråret vandrer ynglen tilbage til saltvand.

Beskyttelse af stavsilden

Stavsilden er en beskyttet art og er listet under Habitatdirektivets bilag II+V og Bern-konventionens liste II. Det er vigtigt at sikre en naturlig bestand af stavsild ved at fjerne spærringer på vandløbene, så fisken frit kan vandre mellem gydeområder og opvækstområder. Rent vand, variation i vandløbsstrukturen og tilstedeværelsen af undervandsplanter og træer langs bredden er også væsentlige faktorer for artens overlevelse.

Genoprettelse af gode levevilkår

For at skabe gode levevilkår for stavsilden er det vigtigt at sikre, at vandløbene har en god biologisk kvalitet og en varieret struktur med stryg og pools. Lavvandede grusområder med frisk strøm og mere roligt flydende dybe partier er også nødvendige. Hvis vandløbet løber gennem lysåbne ådale, er det vigtigt med forskellige vandplanter året rundt for at skabe et ideelt levested for stavsild.

Vidste du…? Stavsild kan kendes fra majsild på antallet af sorte pletter bag gællerne. Stavsild har flere pletter og skæl end majsild.

Hjælp med at bevare stavsilden

For at bevare populationen af stavsild er det vigtigt at rapportere fund af arten i den danske natur på artsportalen. Jo flere observationer, desto bedre kan vi forstå og håndtere artens bestandsstatus.

Opsummering

Stavsild er en vigtig fiskeart langs de danske kyster. For at sikre dens overlevelse er det nødvendigt at fjerne spærringer på vandløbene og skabe gode levevilkår med rent vand, variation i vandløbsstrukturen og tilstedeværelsen af undervandsplanter. Ved at rapportere observationer af stavsild kan vi bidrage til overvågning af artens bestand i Danmark.

Sikring af en naturlig bestand af stavsild vil endvidere indebære, at der er rent vand i vandløbene, og en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk, og mere roligtflydende dybe partier. Hvor vandløbene løber gennem lysåbne ådale, vil tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året være en forudsætning for et godt levested for stavsild. Hvis disse gode forhold ikke er tilstede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Lad os arbejde sammen om at bevare stavsilden og sikre dens trivsel i de danske farvande!

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er udbredelsen af stavsild i Danmark?

Stavsild fanges jævnligt langs de danske kyster, og siden 1970 er arten blevet registreret i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og Randers Fjord. Der er kun regelmæssige fangster i Ribe Å fra ferskvand.

Hvor lever stavsild?

Stavsild lever i havet som stimefisk nær kysterne. I forsommeren vandrer de kønsmodne stavsild op i større vandløb, hvor de gyder. Ynglen vandrer om efteråret ud i saltvand.

Hvordan skal vandkvaliteten være på gydestrækninger for stavsild?

Vandkvaliteten på egnede gydestrækninger skal opfylde kravene om en god biologisk kvalitet og en varieret vandløbsstruktur med karakteristiske stryg og pools. Vandløbet skal have spredt forekomst af undervandsplanter og gerne stedvis forekomst af træer langs bredden.

Hvad er forskellen mellem stavsild og majsild?

Stavsild kan kendes fra majsild på antallet af sorte pletter bag gællerne. Stavsild har flere pletter og derudover flere skæl end majsild.

Hvordan er stavsilden beskyttet?

Stavsild er omfattet af Habitatdirektivets bilag II+V og Bern-konventionens liste II, hvilket betyder at arten er beskyttet. Det er vigtigt at sikre en naturlig bestand af stavsild ved at fjerne eventuelle spærringer på vandløbene og sikre rent vand og en god fysisk variation i vandløbene.

Hvad kan hjælpe med at opretholde en naturlig bestand af stavsild?

For at opretholde en naturlig bestand af stavsild er det vigtigt, at arten kan vandre frit mellem gyde- og opvækstområderne i vandsystemet. Derudover hjælper det også, hvis der er rent vand i vandløbene og en varieret fysisk struktur med lave grusområder og dybe strømmende partier. Tilstedeværelsen af forskellige vandplanter i lysåbne ådale er også afgørende for et godt levested for stavsild.

Hvad kan man gøre, hvis de nødvendige forhold ikke er til stede for stavsild?

Hvis de optimale forhold ikke er til stede for stavsild, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold. Det kan være nødvendigt at fjerne hindringer i vandløbene og sikre en god vandkvalitet samt en passende fysisk variation.

Hvordan kan man hjælpe med at bevare bestanden af stavsild?

For at bevare bestanden af stavsild er det vigtigt at fjerne spærringer på vandløbene og sikre, at der er gode gyde- og opvækstområder tilgængelige. Desuden skal der være rent vand og en varieret fysisk struktur i vandløbene, med lavvandede grusområder og dybere, roligtflydende partier. Tilstedeværelsen af forskellige vandplanter i ådale er også vigtig.

Hvordan kan man indberette fund af stavsild i den danske natur?

Man kan indberette fund af arter i den danske natur, herunder stavsild, på artsportalen. Dette kan hjælpe med at holde styr på udbredelsen og bestanden af stavsild.

Hvilke danske vandløb er kendt for at have fangster af stavsild?

Stavsild fanges jævnligt langs de danske kyster og i Ribe Å. Derudover er arten også blevet registreret i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og Randers Fjord.

Andre populære artikler: Rogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskRødbuget egern: En introduktion til denne spændende artRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkRørdrum – En fascinerende fuglHassel – En Almindelig Skovbusk i DanmarkÆblerose: En Dansk NaturperleTaffeland – En Dykand med Karakteristisk UdseendeDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartFjeldribs – En alsidig og robust busk til danske landskaberGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartLille Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkKrebsdyr: En omfattende guideGlatsnog – En sjælden og mystisk slange i DanmarkTæt kæmpevandpest: En invasiv plante, der truer vandmiljøetNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artKongeørn: En majestætisk fugl i Danmark