livop.dk

Engsnarre: En truet fugl i Danmark

Engsnarre (Crex crex) var engang en almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af ændret landbrugspraksis er bestanden dramatisk faldet. I 1970erne blev der kun registreret omkring 100 ynglefund, og i 1990erne var tallet sandsynligvis under ti årligt.

Udbredelse og træk

Engsnarre er en trækfugl, der overvintrer i Afrika og kommer til Danmark omkring midten af maj. I september trækker fuglene sydpå igen. I 1800-tallet fandtes engsnarren naturligt i græsrige tørvemoser, kærmoser og andre sumpede områder med lav vegetation. I dag kan man høre den i græs- og kornmarker i landbrugslandskabet.

Levevis

Engsnarren er en social fugl, der foretrækker at yngle i nærheden af andre engsnarrer. Selvom yngleterritoriet kun er nogle få hektar stort, er det vigtigt, at levestedet er stort nok til flere ynglende par eller at der er andre egnede yngleområder i nærheden. Det er også vigtigt, at disse områder er inden for en afstand, der gør det muligt for fuglene at kommunikere med hinanden.

Engsnarren lever primært af smådyr og plantedele, især græsfrø. Dog kan den også tage frøer og fisk. Da arten er meget sky, er det vigtigt, at dens yngleområde er uforstyrret.

Hvad kan hjælpe engsnarren?

I 1999 troede man, at engsnarren var forsvundet fra Danmark. Heldigvis er bestanden vokset i de østeuropæiske lande, og mange fugle er fløjet til Danmark derfra. Der er dog stadig behov for at beskytte og bevare engsnarren i Danmark.

For at hjælpe engsnarren kan man høste græs og korn først efter midten af august, da tidlig høst kan ødelægge reder og dræbe ungfugle. Det er også vigtigt at bevare potentielle ynglesteder i nærheden af engsnarrens levesteder for at skabe et større sammenhængende område af mose og eng.

Det er desuden vigtigt at undlade at færdes i engsnarrens yngleområder fra midten af maj til august for at undgå forstyrrelse af fuglene.

Engsnarren er en fredet fugl i Danmark og er beskyttet af forskellige internationale konventioner og direktiver.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Engsnarre: En fascinerende og sjov fugl med imponerende overlevelseshistorie

Engsnarre er en fugl, der tidligere var en almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af ændret landbrugspraksis og andre faktorer er dens bestand dramatisk reduceret. I dag er det sjældent at støde på en engsnarre her i landet. Men hvem er denne mystiske fugl, og hvad kan vi gøre for at hjælpe den? Læs videre for at opdage spændende fakta om engsnarren og hvordan vi kan bidrage til dens beskyttelse.

Engsnarrens liv og levesteder

Engsnarre, også kendt som crexfcant crex, er en trækfugl, der overvintrer i Afrika og migrerer til Danmark omkring midten af maj. Om efteråret rejser den igen mod syd. Fuglen findes naturligt i græsrige tørvemoser, kærmoser og andre sumpede græsarealer med lav vegetation. Du kan også høre dens karakteristiske kald i græs- og kornmarker i landbrugsområder.

Engsnarren er en social fugl og foretrækker at yngle i nærheden af andre engsnarer. Selvom dens yngleterritorium kun er på få hektarer, er det vigtigt, at levestederne er store nok til at rumme flere ynglende par eller tilbyder alternative yngleområder i nærheden. Fuglene er afhængige af at kunne kommunikere med hinanden, så det er vigtigt, at yngleområderne er inden for en rimelig afstand.

Fuglens kost består primært af smådyr og plantedele, især græsfrø. Dog kan den også tage frøer og fisk lejlighedsvis. Engsnarren er meget sky og kræver uforstyrrede yngleområder for at trives.

Hvordan kan vi hjælpe engsnarren?

I 1999 blev det troet, at engsnarren var forsvundet fra Danmark. Heldigvis er bestanden vokset i Østeuropa, og mange fugle er flyttet tilbage til Danmark. For at hjælpe engsnarren med at trives, er der nogle tiltag, vi kan tage:

  • Udsæt høstningen af afgrøder til efter midten af august, da tidlig høst kan ødelægge reder og dræbe ungfugle.
  • Bevar potentielle yngleområder i nærheden af engsnarreterritorier for at skabe større sammenhængende områder af moser og eng.
  • Undgå at færdes i yngleområderne mellem midten af maj og august for at minimere forstyrrelser.

Vi kan alle bidrage til at beskytte engsnarren ved at respektere dens behov for uforstyrrede levesteder og tage hensyn til vores landbrugspraksis. Lad os alle arbejde for at bevare denne fantastiske fugl og dens unikke levesteder.

Engsnarre er en uvurderlig del af vores naturlige arv. Det er vores ansvar at beskytte den og sikre dens overlevelse for fremtidige generationer. – Naturbevaringsekspert

Se mere om engsnarren, inklusive aktuel bestandsudvikling og beskyttelsesforanstaltninger, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Foto: Ron Knight, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Engsnarren: En engfugl i tilbagegang

Engsnarren (Crex crex) var engang en almindelig ynglefugl i Danmark i 1800-tallet. Desværre har ændret landbrugspraksis og ødelæggelse af levesteder resulteret i en dramatisk nedgang i Engsnarrens bestand. I 1970erne blev der kun registreret omkring 100 ynglefund, og i 1990erne faldt det til mindre end ti ynglefund om året. Engsnarren er en trækfugl, der overvintrer i Afrika og kommer til Danmark omkring midten af maj, inden den trækker sydpå igen i september.

Levestil

Engsnarren forekommer naturligt i græsrige tørvemoser, kærmoser og andre sumpede græsrige områder med lav vegetation. Den kan også høres i græs- og kornmarker i landbrugslandskabet. Engsnarren er en social fugl, der foretrækker at yngle i nærheden af artsfæller. Selvom dens yngleterritorie kun er nogle få hektar stort, er det vigtigt, at levestederne er store nok til flere ynglende par, eller at der i nærheden er områder, der egner sig som yngleområde for engsnarre. Det er afgørende, at disse områder er inden for en afstand, hvor fuglene kan høre hinanden. Engsnarren lever primært af smådyr og plantedele, især græsfrø. Men den kan også tage frøer og fisk som føde. På grund af dens sky natur er det vigtigt, at dens yngleområde forbliver uforstyrret.

Hvordan kan vi hjælpe Engsnarren?

I 1999 troede man, at Engsnarren var forsvundet helt fra Danmark. Heldigvis begyndte bestanden at stige i Østeuropa, og mange fugle begyndte at flyve til Danmark. Der er dog stadig brug for at beskytte Engsnarren og dens levesteder. Tidlig høst kan ødelægge reder og dræbe ungfugle. Derfor bør høst først ske efter midten af august for at give Engsnarren en chance for at yngle. Det vil også hjælpe arten, hvis potentielle ynglesteder i nærheden bevares, for at et større sammenhængende område af mose og eng kan skabes. For at undgå forstyrrelse af yngleområdet, bør man undlade at færdes derfra fra midten af maj til august.

Engsnarren er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Der er også en forvaltningsplan for Engsnarren for at sikre dens overlevelse i Danmark.

Kilder:

  1. Dansknatur.dk
  2. Dansk Ornitologisk Forening

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Dette indhold er kun for illustrative formål og er ikke baseret på faktuel information. Eksempelteksten er ikke en vejledning, officielt forslag eller anbefaling. Vi anbefaler konsultation af relevante eksperter og myndigheder for at opnå professionel rådgivning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan har udbredelsen af ​​Engsnarre i Danmark ændret sig over tid?

Engsnarre var i 1800-tallet almindelig udbredt i Danmark som ynglefugl. På grund af ændret landbrugspraksis er bestanden imidlertid drastisk reduceret i løbet af det 20. århundrede, og i 1970erne blev der kun registreret omkring 100 ynglefund. I 1990erne var antallet sandsynligvis under ti årlige ynglefund.

Hvornår kommer Engsnarren til Danmark og hvornår trækker den igen sydpå?

Engsnarren er en trækfugl, der overvintrer i Afrika og ankommer til Danmark omkring midten af maj hvert år. Fuglene trækker sydpå igen i september.

Hvad er typiske levesteder for Engsnarre?

Engsnarren forekommer naturligt i græsrige tørvemoser, kærmoser og andre sumpede græsrige områder med få eller ingen vedplanter. Den foretrækker områder, hvor vegetationen er omkring 30-50 cm høj. I landbrugslandskabet høres engsnarren mange steder i græs- og kornmarker.

Hvordan opfører Engsnarren sig i yngleperioden?

Engsnarren er en social fugl, der foretrækker at yngle i nærheden af artsfæller. Selvom yngleterritoriet kun strækker sig over nogle få hektar, er det vigtigt, at levestedet er stort nok til at rumme flere ynglepar. Det er også vigtigt, at der i nærheden af levestedet er arealer, der er egnet som yngleområde for engsnarren. Det er afgørende, at disse områder er inden for hørevægt afstand for fuglene.

Hvad udgør engsnarrens føde?

Smådyr og plantedele, især græsfrø, udgør en stor del af engsnarrens føde. Dog kan engsnarren også fange frøer og fisk lejlighedsvis.

Hvad skal man være opmærksom på for at beskytte engsnarren?

Engsnarren er en sky fugl, så det er vigtigt, at dens yngleområder forbliver uforstyrrede. For at hjælpe engsnarren kan man undlade at færdes i dens yngleområder fra midten af maj til august.

Hvordan kan man hjælpe engsnarren?

En måde at hjælpe engsnarren på er at sikre, at høstning af afgrøder først finder sted efter midten af august. Dette skyldes, at tidlig høst kan ødelægge mange reder og føre til ungfugledød. Det er også vigtigt at bevare potentielle ynglesteder i nærheden af engsnarrens levesteder for at skabe større sammenhængende områder af mose og eng. Indberetning af observationer af engsnarren og andre arter i dansk natur kan gøres på artsportalen.

Hvordan er engsnarren beskyttet?

Engsnarren er omfattet af forskellige internationale konventioner og direktiver, der beskytter fuglearter. Den er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionen III, Bern-konventionen III og er fredet i henhold til en forvaltningsplan for engsnarre.

Hvordan har engsnarrens bestand udviklet sig i Danmark?

Engsnarren var engang almindelig i Danmark som ynglefugl, men på grund af ændret landbrugspraksis er dens bestand drastisk reduceret. Fra omkring 100 ynglefund i 1970erne faldt antallet til sandsynligvis under ti om året i 1990erne.

Hvor kommer de flertallet af de tilbagevendende engsnarrer i Danmark fra?

I 1999 blev det antaget, at engsnarren var forsvundet fra Danmark. Heldigvis er arten begyndt at vokse i østeuropæiske lande, og mange engsnarrer flyver nu derfra til Danmark for at yngle.

Andre populære artikler: Ræveegern: Et fascinerende dyr med en potentiel trusselDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveStribet koralmalle: En fascinerende havfiskRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkHugormen: En Guide til Danmarks Giftige SlangeSkovmårenStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padderAlmindelig mynah: En introduktion til denne fascinerende fuglHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkFlerårig steppegræs: En tueformet græs med lang blomstringsperiodeRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglSkærækker: En hurtigtvoksende træart med invasive egenskaberSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkRød skovlilje – En sjælden og smuk orkidéHassel – En Almindelig Skovbusk i Danmark