livop.dk

Troldand: En karakteristisk vandfugl i Danmark

Troldanden (Aythya fuligula) er en vandfugl, der er kendt for sin karakteristiske nakketop. Hannen har en sort krop med hvide sider, mens hunnen har en brun fjerdragt, hvor undersiden er lysere end oversiden. Begge køn har gule øjne og gråblåt næb. Troldanden er en almindelig fugl i Danmark og er ofte at finde i søer og ved lavvandede kyster.

Udbredelse

Danmark spiller en vigtig rolle som træk- og overvintringsområde for troldanden. Fuglene ankommer i november fra deres ynglesteder i Nordrusland og Skandinavien og trækker tilbage mod yngleområderne i marts-april. I år 2000 blev der optalt 125.000 troldænder i Danmark, hvoraf flertallet befandt sig i den østlige del af landet, herunder Tystrup-Bavelsesøerne, Maribosøerne og Arreskov Sø. Der er også et mindre antal troldænder, der yngler i Danmark, primært i områder som Vejlerne, Tøndermarsken, Roskilde Fjord og Utterslev Mose.

Levevis

Troldænderne lever primært i søer og ved lavvandede og beskyttede kyster. Om dagen er de ofte inaktive og trækker om aftenen til fourageringsområder, som kan være langt fra deres dagrastepladser. De troldænder, der yngler i Danmark, findes typisk i mindre søer med tæt vegetation eller på små holme i brakvandsområder. Nogle gange yngler de også i kolonier sammen med hættemåger.

Troldænderne lever af forskellige fødeemner, herunder muslinger, snegle, orme og vandplantefrø. Vandremuslingen er en særlig vigtig fødekilde for troldanden. Ællingerne spiser primært insekter og små krebsdyr.

Beskyttelse og hvordan man kan hjælpe

Troldanden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Den er fredet og må ikke jages uden for jagttiden. For at hjælpe troldanden kan man begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, på dagrastepladserne i perioden fra oktober til midten af marts.

Vidste du…?

I takt med at vandremuslingen har spredt sig vestover fra landene omkring Sortehavet til blandt andet Island og Storbritannien, har troldanden også bredt sig til disse områder.

For mere information om troldanden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Troldand: En karakteristisk vandfugl med mange spændende træk

Troldanden (Aythya fuligula) er en fasinerende fugl, der er kendt for sin karakteristiske nakketop og unikke udseende. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af troldandens liv og adfærd, samt dele sjove fakta om denne interessante vandfugl.

Udseende

Troldanden kan genkendes på sin karakteristiske nakketop, der dog er lidt kortere hos hunnen end hannen. Hannen har en sort krop med hvide sider, mens hunnen har en brun fjerdragt, hvor undersiden er lysere end oversiden. Begge køn har gule øjne og gråblåt næb.

Udbredelse

Danmark er et vigtigt træk- og overvintringsområde for troldand. Fuglene ankommer i november fra deres ynglesteder i Nordrusland og Skandinavien og trækker igen mod yngleområderne i marts-april. I år 2000 blev der optalt 125.000 troldænder i Danmark, primært i den østlige del af landet. Her kan de findes i områder som Tystrup-Bavelsesøerne, Maribosøerne og Arreskov Sø. Et mindre antal troldænder yngler også i Danmark, primært i områder som Vejlerne, Tøndermarsken, Roskilde Fjord og Utterslev Mose.

Levevis

Troldænderne lever i søer og ved lavvandede og beskyttede kyster. Om dagen er de ofte inaktive og trækker om aftenen til fourageringsområder, der kan ligge langt fra deres hvilepladser. I Danmark finder man ofte troldænderne i mindre søer med tæt vegetation eller på små holme i brakvandsområder, hvor de yngler i kolonier, ofte sammen med hættemåger. Troldænderne lever primært af muslinger, snegle, orme og vandplantefrø, og ællingerne spiser hovedsageligt insekter og små krebsdyr.

Vidste du…?

I takt med at troldandens foretrukne fødeemne, vandremuslingen, har spredt sig fra Sortehavet vestover til blandt andet Island og Storbritannien, har troldanden også udvidet sit udbredelsesområde.

Beskyttelse og bevaring

Troldanden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bern-konventionens liste II og Bonn-konventionens liste II. Den er fredet udenfor jagttiden, men det kan være gavnligt for arten, hvis færdslen (sejlads, fiskeri osv.) på dagrastepladserne begrænses i perioden fra oktober til midten af marts.

For at få mere information om troldanden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vi håber, at du har nydt at lære mere om denne fascinerende og smukke vandfugl – troldanden.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en troldand ud?

En troldand har en karakteristisk nakketop. Hunnens nakketop er dog noget kortere end hannens. Hannen har en sort krop med hvide sider, mens hunnen har en brun fjerdragt. Begge køn har gule øjne og gråblåt næb.

Hvor udbredt er troldanden i Danmark?

Danmark er et vigtigt træk- og overvintringsområde for troldand. De ankommer fra ynglestederne i Nordrusland og Skandinavien i november og trækker mod yngleområderne igen i marts-april. I 2000 blev der optalt 125.000 troldænder i Danmark, hvoraf langt de fleste var at finde i den østlige del af landet, bl.a. i Tystrup-Bavelsesøerne, Maribosøerne og Arreskov Sø. Et mindre antal troldænder yngler i Danmark, primært i Vejlerne, Tøndermarsken, Roskilde Fjord og Utterslev Mose.

Hvordan lever troldanden?

Troldænders foretrukne levesteder er søer og lavvandede, beskyttede kyster. De er mest inaktive om dagen og trækker om aftenen til fourageringsområderne, som kan ligge langt fra dagrastepladserne. I Danmark foretrækker troldænderne at yngle i mindre søer med tæt bredvegetation eller på små holme i brakvandsområder. De yngler ofte i kolonier sammen med hættemågekolonier. Troldænders føde består af muslinger, snegle, orme og vandplantefrø. Vandremusling er en vigtig fødekilde. Ællingerne lever primært af insekter og små krebsdyr.

Hvad kan hjælpe troldanden?

For at hjælpe troldanden kan man begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, på dagrastepladserne i perioden mellem oktober og midt i marts.

Hvordan er troldanden beskyttet?

Troldanden er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2) samt Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Den er fredet uden for jagttid. Man kan finde jagttider på hjemmesiden.

Hvordan kan man genkende en han- og hun-troldand?

En hannetroldand kan kendes på dens sorte krop med hvide sider og en karakteristisk nakketop. Hunnen har derimod en brun fjerdragt, hvor undersiden er lysere end oversiden. Begge køn har gule øjne og gråblåt næb.

Hvor mange troldænder blev optalt i Danmark i år 2000?

I år 2000 blev der optalt 125.000 troldænder i Danmark.

Hvor yngler troldanden i Danmark?

Troldanden yngler i mindre søer med tæt bredvegetation eller små holme i brakvandsområder. De vigtigste yngleområder i Danmark er Vejlerne, Tøndermarsken, Roskilde Fjord og Utterslev Mose.

Hvad er fødekilden for troldanden?

Troldænder lever af muslinger, snegle, orme og vandplantefrø. Særligt vandremusling er en vigtig fødekilde. Ællingerne lever primært af insekter og små krebsdyr.

Hvor kan jeg læse mere om troldanden?

Du kan læse mere om troldanden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Sortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmSkarven: En Fascinerende VandfuglHavterne: En fascinerende havfugl i DanmarkSlåen: En omfattende guide til denne danske dyreartLiden najade: En sjælden undervandsplante i DanmarkRødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelseGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintRynket rose – hybenNordisk lappedykker: En sjælden og fascinerende fuglSumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kystKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturAlmindelig konk: En omfattende guide til denne danske havsneglHusrotten