livop.dk

Hvid stork: En truet fugleart i Danmark

Hvid storken (Ciconia ciconia) er en majestætisk fugl, der engang var en almindelig syn i Danmark. I 1900 var der omkring 4000 par af hvid stork i landet, men desværre har arten været i tilbagegang siden da. I dag er der kun få par tilbage, og siden 2011 har ingen storke ynglet i Danmark, bortset fra et par tilfælde i 2004. Hvid storken overvintrer i Afrika og er afhængig af bestemte levevilkår for at trives.

Udbredelse og levevis

Hvid storken er ikke kræsen med redeplacering og kan finde sig til rette både på huse og opsatte platforme. Dog er den meget afhængig af, at der er store svampede enge, vandhuller og lavvandede vådområder i nærheden af reden, hvor den kan finde føde som padder, fisk og store insekter. Mus udgør også en del af dens kost.

Desværre er mange af de vådområder, som hvid storken er afhængig af, blevet ødelagt eller inddæmmet i Danmark. Dette har medvirket til den drastiske tilbagegang i antallet af storke i landet. For at hjælpe arten er det derfor vigtigt at genoprette og bevare vådområderne, så hvid storken kan finde passende levesteder.

Beskyttelse af hvid storken

Hvid storken er beskyttet af forskellige internationale aftaler og direktiver, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Disse aftaler har til formål at bevare og beskytte truede fuglearter som hvid storken.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe?

For at bevare hvid storken er det afgørende at bevare og genoprette vådområder i nærheden af reden. Dette kan gøres ved at inddæmmede områder genskabes med et højt vandniveau og ved at beskytte eksisterende vådområder mod ødelæggelse. Ved at sikre passende levevilkår for hvid storken kan vi bidrage til at bevare denne truede fugleart.

For mere information om hvid storken og den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Når den hvide stork flyver, svæveflyver den meget på opadgående varme vinde. Da disse vinde kun dannes over land, flyver storken mest muligt over land og flyver kun ganske korte strækninger over vand.

Så hvis du har set en hvid stork eller har observationer af andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Hvid stork: Et fascinerende dyreliv i Danmark

Den hvide stork (Ciconia ciconia) er en majestætisk fugl, der engang var meget udbredt i Danmark. I begyndelsen af 1900-tallet var der omkring 4000 par hvide storke i landet, men desværre har bestanden været i tilbagegang siden da. I dag er antallet af ynglende storke forsvindende lavt, og siden 2011 har der ikke været nogen storke, der har ynglet i Danmark, bortset fra i 2004, hvor der blev registreret to ynglende par.

Hvid stork overvintrer i Afrika og har et relativt simpelt levevis. Den stiller ikke store krav til redeplaceringen og foretrækker ofte at bygge sit rede på menneskeskabte strukturer som huse eller opsatte platforme. Dog er den meget afhængig af, at der er svampede enge, vandhuller og vådområder i nærheden af reden, hvor den kan finde føde i form af padder, fisk, store insekter og mus. Disse vådområder spiller en afgørende rolle for artens overlevelse.

Vidste du, at når den hvide stork flyver, svæveflyver den på opadgående varme vinde? Storken undgår derfor at flyve lange strækninger over vand og foretrækker at holde sig mest muligt til land. Dette gør den for at bevare mest mulig energi under sin rejse.

Beskyttelse af hvid stork

Hvid stork er en fredet art i Danmark. Den er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II samt Bern-konventionens liste II. Disse lovgivninger har til formål at beskytte fuglearten og dens levesteder.

Hjælp til hvid stork

For at hjælpe hvid stork er det vigtigt at bevare og genoprette vådområder i nærheden af reden. Disse områder bidrager til artens overlevelse ved at give den mulighed for at finde føde og skabe et passende levested. Der kan også overvejes at genskabe et højt vandniveau i inddæmmede områder for at skabe optimale forhold for hvid stork.

Samlet set er hvid stork en fantastisk fugl, der har haft en lang historie i Danmark. Selvom dens bestand er faldet dramatisk, er det vigtigt at fortsætte med at beskytte denne smukke art og dens levesteder, så den kan finde en plads i dansk natur igen.

Guide til dyr der ligner hvid stork

Hvis du er fascineret af det majestætiske udseende og de unikke levevilkår for hvid storke (Ciconia ciconia), vil du også være interesseret i at lære om andre dyr, der deler lignende karakteristika. Hvid stork er en sjælden fugl i Danmark, med kun et par registrerede ynglende par de seneste årtier. Men der er andre smukke dyr i landet, der har lignende levevis og adfærd.

Sølvhejre (Ardea alba)

Sølvhejre er en anden hvid fugl, der kan findes i danmark og er ligesom hvid storke knyttet til vådområder. Den har en slank krop og lange ben, der gør den velegnet til at fange fisk og andre vanddyr. Sølvhejren yngler i kolonier og kan være et imponerende syn at se.

Taffeland (Mergus merganser)

Taffeland er en andefugl, der kan minde om hvid stork i udseende. Hannerne har et karakteristisk hvidt hoved og lange, smalle næb. Taffeland er en dykkende fugl, der fanger fisk og andre smådyr i vandet. De foretrækker også at yngle i nærheden af vand.

Agerhøne (Perdix perdix)

Denne jordfugl kan ikke flyve så elegant som hvid stork, men den har en karakteristisk fjerdragt med hvide og brune striber. Agerhøne er afhængig af åbne landskaber og landbrugsarealer, hvor den finder sin føde. Den er kendt for sin snoede flugt og karakteristiske hvinende kald.

Miljømæssige overvejelser

For at bevare både hvid stork og lignende dyr er det vigtigt at bevare deres levesteder. Genoprettelse af vådområder og bevarelsen af åbne landskaber er afgørende for at sikre levestederne for disse dyr. Vær opmærksom på, hvordan menneskelig aktivitet og ændringer i landskabet påvirker disse dyrs muligheder for at trives.

Afsluttende tanker

At lære om andre dyr, der ligner hvid stork, giver dig en dybere forståelse for naturen og de unikke tilpasninger, disse dyr har udviklet for at overleve. Ved at beskytte deres levesteder og være bevidst om vores påvirkning kan vi bidrage til at sikre, at disse smukke væsener fortsætter med at berige vores omgivelser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan har bestanden af hvid stork udviklet sig i Danmark?

I 1900 var der omkring 4000 par af hvid stork i Danmark, men siden da har bestanden været i tilbagegang. I starten af 1970erne var der kun ca. 50 par tilbage, og siden 2011 har ingen storke ynglet i Danmark, med undtagelse af to ynglende par i 2004.

Hvor overvintrer hvid stork?

Hvid stork overvintrer i Afrika.

Hvilke krav stiller hvid stork til deres redeplacering?

Hvid stork stiller ikke store krav til deres redeplacering. De er i høj grad tilknyttet menneskeboliger, og reden kan både placeres på huse og opsatte platforme.

Hvad er hvid storks primære fødekilde?

Hvid stork er meget afhængig af, at der er store svampede enge, vandhuller og lavvandede vådområder i nærheden af reden, da de fanger padder, fisk og store insekter der. Mus udgør også en del af deres fødegrundlag.

Hvordan flyver hvid stork?

Når den hvide stork flyver, svæveflyver den meget på opadgående varme vinde. Derfor foretrækker den at flyve over land og kun ganske korte strækninger over vand.

Hvordan er hvid storken beskyttet af lovgivningen?

Hvid storken er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at der er særlige regler og forpligtelser for at beskytte og bevare arten.

Hvad kan hjælpe med at bevare hvid storken?

Bevarelsen af vådområder i nærheden af reden er afgørende for, om et område er egnet som levested for hvid stork. Genopretning af tidligere vådområder eller opretholdelse af et højt vandniveau i inddæmmede områder kan hjælpe med at bevare arten.

Er der andre interessante fakta om hvid stork?

Ja, når hvid stork flyver, svæveflyver den på varme vinde, som primært dannes over land. Derfor foretrækker den at flyve over land og minimere tid over vand.

Hvordan kan man rapportere fund af hvid stork i den danske natur?

Man kan indberette fund af hvid stork og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvor kan man finde mere information om hvid stork?

Man kan finde mere information om hvid stork, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Græskarpe: En introduktion til denne invasive artBjerganden: En Mellemstor DykandHvinand: En karakteristisk fugl med en unik hovedformGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglEgernet: En karakteristisk og almindelig art i DanmarkGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkAmerikansk Skarveand: En sjælden og invasiv art i DanmarkMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenKødfarvet gøgeurt: En smuk orkidé i den danske naturAlmindelig spidsmus – en omfattende guideAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberTykskallet malermusling: En sjælden og truet art