livop.dk

Krybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i Danmark

Krybende sumpskærm, også kendt som Helosciadium repens eller Apium repens, er en sjælden planteart, der kun findes på to lokaliteter på Fyn i Danmark. Den blev genfundet på den ene lokalitet i 1998, men er ikke set siden. I denne artikel vil vi udforske denne fascinerende plante og diskutere dens krav til voksesteder samt de nødvendige tiltag for at beskytte og bevare arten.

Udbredelse og voksesteder

Krybende sumpskærm er kendt for at være nordgrænsen for dens udbredelse, og den findes ikke i nogen af de andre nordiske lande. I Danmark er den kun blevet observeret på to lokaliteter på Fyn. Denne plante trives især i dyndet og mudret bund i næringsrige vandhuller.

For at overleve kræver krybende sumpskærm, at dens voksesteder er lysåbne, hvilket betyder, at der ikke må være skyggende træer, buske eller højtvoksende urter. Frøene har brug for lys for at spire, og det er derfor nødvendigt med pletvis blotlagt jordbund, hvor kimplanterne kan etablere sig.

Beskyttelse og bevarelse

Krybende sumpskærm er en sårbar planteart, og der er truffet forskellige tiltag for at beskytte og bevare den. Den er opført på Habitatdirektivets bilag II og IV samt Bern-konventionens liste II. Disse lister har til formål at sikre beskyttelse og bevarelse af truede plante- og dyrearter.

Der er flere måder, hvorpå man kan hjælpe med at bevare krybende sumpskærm. En af disse metoder er husdyrgræsning, da det kan medvirke til at sikre et lavtvoksende vegetationsdække omkring planten. Dyrene tramper hul i vegetationen, hvilket skaber steder med blotlagt jordbund, hvor nye kimplanter kan spire frem.

Det er også vigtigt at undlade at dræne områderne omkring voksestederne, da dette kan have en negativ effekt på krybende sumpskærm. Bevarelse af de naturlige vandforhold er afgørende for plantens overlevelse.

Indberet dine fund

Hvis du har observeret krybende sumpskærm eller andre sjældne arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på Artsportalen. Dette bidrager til en bedre forståelse af arters udbredelse og hjælper med at beskytte og bevare vores naturlige miljø.

Afsluttende tanker

Krybende sumpskærm er en unik og sjælden planteart, der kun findes på få lokaliteter i Danmark. Dens overlevelse er afhængig af lysåbne voksesteder og bevarelse af naturlige vandforhold. Ved at tage de nødvendige skridt for at beskytte og bevare denne plante kan vi bidrage til at bevare den biologiske mangfoldighed og sikre, at kommende generationer også kan opleve denne fascinerende plante.

Kend alt til den krybende sumpskærm: Fakta, udbredelse og hvordan du kan hjælpe arten

Den krybende sumpskærm, også kendt som Helosciadium repens eller Apium repens, er en planteart, der kun findes på to lokaliteter i Danmark, begge på Fyn. Den blev senest genfundet i 1998, og der er ikke set flere eksemplarer siden da.

Krav til voksesteder

Den krybende sumpskærm finder man især i dyndet og mudret bund i næringsrige vandhuller. For at arten kan trives, skal vegetationen på voksestederne være lysåben, hvilket betyder, at der ikke må være skyggende træer, buske eller højtvoksende urter. Frøene har brug for lys for at spire, og det er derfor nødvendigt, at der er steder med blotlagt jordbund, hvor kimplanterne kan etablere sig.

Vidste du, at Danmark er på nordgrænsen for den krybende sumpskærms udbredelse, og arten findes ikke i de andre nordiske lande?

Habitat og beskyttelse

Den krybende sumpskærm er beskyttet af Habitatdirektivets bilag II og IV samt Bern-konventionens liste II. Dette betyder, at der er særlige hensyn, der skal tages for at beskytte arten og dens levesteder.

Hvad kan du gøre for at hjælpe arten?

En effektiv måde at hjælpe den krybende sumpskærm på er ved at bruge husdyrgræsning. Det kan medvirke til at sikre et lavtvoksende vegetationsdække omkring planten. Desuden vil dyrene trampe hul i vegetationen, hvilket skaber steder med blotlagt jordbund, hvor nye kimplanter kan spire frem.

Undladelse af dræning omkring voksestederne er også vigtigt, da det har en negativ effekt på den krybende sumpskærm. Ved at lade vandet blive i området, skabes der bedre betingelser for arten.

Krybende sumpskærm er listet på den Danske Rødliste, hvilket understreger vigtigheden af at beskytte og bevare denne unikke planteart.

Ved at tage hånd om de krybende sumpskærme og deres levesteder kan vi bidrage til at bevare dette sjældne og specielle planteunivers.

Danske dyr der ligner Krybende sumpskærm

Krybende sumpskærm, også kendt som Helosciadium repens eller Apium repens, er en sjælden plante kendt fra kun to lokaliteter på Fyn. Denne artikel vil introducere nogle andre danske dyr, der deler lignende egenskaber med Krybende sumpskærm.

Hvad er Krybende sumpskærm?

Krybende sumpskærm er en plante, der primært vokser i dyndet og mudret bund i næringsrige vandhuller. For at overleve kræver denne plante åbne vegetationsområder uden træer, buske eller højtvoksende urter, da dens frø har brug for lys for at spire. Det er vigtigt at have pletvis bare jordbund for at sikre, at nye kimplanter kan etablere sig.

Dyreliv i lignende levesteder

I nærheden af Krybende sumpskærm kan man finde flere andre dyr, der trives i de samme levesteder. Disse dyr inkluderer:

Stor vandsalamander (Triturus cristatus)

Stor vandsalamander er en sjælden og beskyttet salamanderart, der findes i næringsrige vandhuller. Den foretrækker åbne områder uden tæt bevoksning og har brug for vegeationssammenbrud, hvor den kan opbygge sit redeområde.

Engsnarre (Crex crex)

Engsnarren er en sjælden, trækfuglende art, der lever i fugtige enge og vådområder. Den kræver åbne områder med en varieret vegetation, hvor den kan finde føde og opbygge reder på jorden.

Brunligt skæggræs (Cladium mariscus)

Skæggræs er en flerårig græsart, der lever i vådområder med mudderbund. Den har brug for åbne steder uden skyggende træer eller buske for at trives. Skæggræs frø spredes i vand og kan spire på bare jordflader i nærheden.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe?

For at bevare disse dyre- og plantearter er det vigtigt at beskytte deres levesteder. En måde at hjælpe er ved at tilskynde til husdyrgræsning i områderne, da dette kan bidrage til at opretholde et lavtvoksende vegetationsskærm, samtidig med at dyrene tramper huller i vegetationen og skaber plads til nye kimplanter. Dræning af områderne bør også undgås, da det kan have en negativ effekt på Krybende sumpskærm og andre arter, der er afhængige af fugtige levesteder.

Det er vigtigt at huske, at Krybende sumpskærm og disse andre dyre- og plantearter er listet på den Danske Rødliste, hvilket betyder, at de er truede og kræver særlig beskyttelse. Vi kan alle gøre en forskel ved at være opmærksomme på og respektere deres levesteder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er krybende sumpskærm?

Krybende sumpskærm (Helosciadium repens/Apium repens) er en planteart, der kun findes på to lokaliteter i Danmark, begge på Fyn. Den vokser især i dyndede og mudrede områder langs næringsrige vandhuller. Krybende sumpskærm kræver lysåbne voksesteder uden skyggende træer og buske samt højtvoksende urter.

Hvorfor er krybende sumpskærm sjælden i Danmark?

Krybende sumpskærm er sjælden i Danmark, da landet ligger på nordgrænsen for artens udbredelse. Derudover er den kun kendt fra to lokale områder på Fyn og er ikke observeret siden 1998.

Hvordan kan krybende sumpskærm hjælpes?

For at hjælpe krybende sumpskærm er det vigtigt at bevare et lavtvoksende vegetationsdække omkring dens voksesteder. Dette kan opnås ved hjælp af husdyrgræsning, hvor dyrene træder hul i vegetationen og skaber pletvis blotlagt jordbund, hvor nye kimplanter kan spire. Det er også vigtigt at undlade at dræne området omkring voksestederne, da det kan have en negativ effekt på arten.

Hvilke love og regler beskytter krybende sumpskærm?

Krybende sumpskærm er beskyttet af Habitatdirektivets bilag II og IV samt Bern-konventionens liste II. Disse juridiske bestemmelser har til formål at bevare og beskytte truede og sjældne arter som krybende sumpskærm.

Hvorfor har krybende sumpskærm brug for lys for at spire?

Krybende sumpskærms frø har brug for lys for at kunne spire. Dette skyldes, at de har en fotoblastisk spireevne, hvilket betyder, at de har brug for et bestemt niveau af lys for at kunne udklækkes. Pletvis blotlagt jordbund er derfor nødvendig for, at frøene kan spire og kimplanterne kan etablere sig.

Kan krybende sumpskærm findes i andre nordiske lande?

Krybende sumpskærm kendes kun fra Danmark og er ikke fundet i nogen af de andre nordiske lande. Danmark ligger på nordgrænsen for artens udbredelse, og dens udbredelse strækker sig derfor ikke længere nordpå.

Hvilke krav har krybende sumpskærm til sine voksesteder?

Krybende sumpskærm vokser især i dyndede og mudrede bunde ved næringsrige vandhuller. Dens voksesteder skal være lysåbne uden træer, buske og højtvoksende urter, da frøene har brug for lys for at kunne spire.

Hvad er de vigtigste trusler mod krybende sumpskærm?

De vigtigste trusler mod krybende sumpskærm er ødelæggelse af dens levesteder og dræning af områderne omkring voksestederne. Disse faktorer kan have en negativ effekt på artens overlevelse og begrænse dens udbredelse.

Hvorfor er det vigtigt at bevare krybende sumpskærm?

Det er vigtigt at bevare krybende sumpskærm, da det er en sjælden og truet planteart. Som en del af den danske naturmangfoldighed bidrager krybende sumpskærm til økosystemets funktion og biodiversitet. Bevarelsen af denne art er derfor afgørende for at sikre en sund og varieret natur.

Hvad kan artslister som Den Danske Rødliste bidrage med i forhold til krybende sumpskærm?

Artslister som Den Danske Rødliste er værdifulde redskaber til at identificere og overvåge truede og sjældne arter såsom krybende sumpskærm. Disse lister oplyser om artens status og giver en platform til at prioritere bevarelses- og beskyttelsesindsatser samt fremme forskning og bevidsthed om artens trusselsstatus og behov.

Andre populære artikler: Bjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkHjertelæbe: En sjælden og fascinerende orkidéSnogen: En fascinerende slange i DanmarkBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglStribet koralmalle: En fascinerende havfiskCypres: Et stedsegrønt træ med mange anvendelserStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artHavørn: Majestætisk fugl i dansk naturStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterRøllike-gyvelkvæler: En sjælden plante i DanmarkBjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i DanmarkTidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske naturGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampTøffelsnegl: En introduktion til denne fascinerende havsneglNordmannsgran – Et populært juletræ i DanmarkGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedEnkelt Månerude: En sjælden bregne i Danmark