livop.dk

Landsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens komme

Landsvalen (Hirundo rustica) er en meget almindelig ynglefugl og trækgæst over hele Danmark. Den ankommer med varmen sidst på foråret og varsler sommerens komme. Landsvalen overvintrer i det sydlige Afrika og trækker bort om efteråret. Oprindeligt ynglede landsvalen på klippesider og i huler, men i dag lever den altid tæt op ad menneskets beboelser, hvor den anbringer sin rede inde i bygninger som udhuse, stalde, lader og garager. Den foretrækker det åbne land med lav vegetation, såsom enge, græsmarker og landbrugsland, gerne i nærheden af vand. Landsvalen ses også hyppigt søge føde langs kysterne.

Udbredelse og levesteder

Landsvalen forekommer talrigt i Sydvestjylland, Himmerland, Thy og Vendsyssel og på Sydvestsjælland. Dette kan skyldes, at der her er et relativt udbredt kvæghold, og landsvalen er tiltrukket af de mange fluer, som kreaturerne tiltrækker. Den optræder også som ynglefugl i byer. Bestanden af landsvaler svinger meget fra år til år og afhænger af vejrforholdene under trækket og i vinterkvarteret. Desværre er antallet af landsvaler gået stærkt tilbage i de senere år, med en tilbagegang på 25% siden halvfjerdserne. Dette skyldes blandt andet, at svalernes adgang til staldbygninger og udhuse er blevet ringere, og at der er bedre hygiejne i staldene, hvilket gør det svært for svalerne at finde egnede redepladser. Derudover har den ændrede landbrugsdrift med sprøjtegifte og øget korndyrkning ændret fødeudbuddet for svalerne.

Udseende og adfærd

Landsvalen er med sit udseende og adfærd indbegrebet af en svale. Den smukke og elegant byggede fugl er let genkendelig på de buede, lange og tilspidsede vinger samt den dybt kløftede hale med trådformede og stærkt forlængede yderste halefjer. Oversiden af landsvalen er blåglinsende sort, mens undersiden er hvid til gulbrun. Den har desuden et blåsort brystbånd samt rustrød strube og pande. Hannen har generelt længst og tyndest haleforlængelse. Landsvalen er cirka 17-21 cm lang, har et vingefang på 32-35 cm og vejer mellem 16-20 g. Den flyver hurtigt og kraftfuldt med stærkt vinklede vinger og klippende vingeslag, afbrudt af glideflugt. Landsvalen kan dykke ned fra reden og smutte ud af en åben dør eller et vindue.

Stemme og føde

Landsvalen har et livligt, kvidrende kald, der lyder som tsvit-tsvit, og dens sang er ret kraftig, en hurtig kvidren, der nu og da afbrydes af en tør gnistren, en lang vellydende kvidren og en række knirkende og trillende lyde. Landsvalen jager flyvende insekter som sin føde, ofte omkring marker og enge.

Opsummering

Landsvalen er en smuk og elegant fugl, der varsler sommerens komme. Den er let genkendelig på sine buede vinger, kløftede hale og rustrøde strube og pande. Desværre er antallet af landsvaler i tilbagegang, primært på grund af ændringer i landbrugsdriften og mangel på egnede redepladser. Det er vigtigt at bevare levesteder og skabe gode betingelser for landsvalen, så den kan fortsætte med at berige vores natur og varsle sommeren år efter år.

Landsvalen – en almindelig gæst i Danmark

Landsvalen (Hirundo rustica) er en meget almindelig ynglefugl og trækgæst i hele Danmark. Den ankommer med varmen sidst på foråret og varsler sommerens komme. Om efteråret trækker den bort og overvintrer i det sydlige Afrika. Landsvalen plejede oprindeligt at yngle på klippesider og i huler, men i dag foretrækker den at bygge rede inde i menneskers beboelser som udhuse, stalde, lader og garager. I Danmark kan man også finde den som ynglefugl i byer. Den trives bedst i det åbne land med lav vegetation, såsom enge, græsmarker og landbrugsland, gerne i nærheden af vand. Ofte ses den søge føde langs kysterne.

Populære områder og årsager til tilbagegang

Landsvalen forekommer talrigt i Sydvestjylland, Himmerland, Thy og Vendsyssel samt på Sydvestsjælland. Dette skyldes muligvis det relative udbredte kvæghold i disse områder. Valen trives især, hvor der er kreaturer, da de tiltrækker fluer i stort antal, som den kan jage. Dog er antallet af landsvaler gået stærkt tilbage i de senere år – med 25% siden halvfjerdserne. Tilbagegangen kan tilskrives flere faktorer. Adgangen for svalerne til stalde og udhuse er blevet ringere, og der er bedre hygiejne i staldene, hvilket gør det svært for svalerne at finde passende redepladser. Derudover har ændringer i landbrugsdriften med sprøjtegifte og øget korndyrkning fremfor græsmarker til kreaturerne ændret fødeudbuddet for svalerne.

Udseende og karakteristika

Landsvalen er let genkendelig med sit smukke og elegante udseende. Den har lange, buede vinger og en dybt kløftet hale med trådformede og forlængede yderste halefjer. Oversiden er blåglinsende sort, mens undersiden er hvid til gulbrun. Den har også et blåsort brystbånd samt en rustrød strube og pande, selvom den røde farve er svær at se i flugten og på afstand. Hannen har normalt den længste og tyndeste haleforlængelse. En landsvale har en længde på 17-21 cm, et vingefang på 32-35 cm og vejer omkring 16-20 g. Den flyver hurtigt og kraftfuldt med stærkt vinklede vinger, og dens flugt er meget graciøs.

Lyde

Den karakteristiske kaldelyd fra landsvalen er et livligt, kvidrende tsvit-tsvit, og dens sang er ret kraftig med et hurtigt kvidrende mønster, der nu og da afbrydes af en tør gnistren eller en lang, velklingende kvidren. Du kan også høre den lave, knirkende og trillende lyde.

Føde og adfærd

Landsvalen jager primært flyvende insekter og kan ofte ses jage dem omkring åbne marker og vand. Den dykker ned fra reden og smutter ud af åbne døre eller vinduer for at fange sit bytte. Den foretrækker også at søge føde langs kysterne. Landsvalen er afhængig af fluer, som tiltrækkes af kvægholdet i landbrugsområderne. Desværre er svalernes adgang til stalde og udhuse blevet sværere, hvilket har medført en ændring i deres fødeudbuddet og dermed deres trivsel.

Status og trusler

Antallet af landsvaler er aftagende, og arten er i tilbagegang i stort set hele Europa. Ynglebestanden i Danmark angives til at være mellem 200.000 og 250.000. Denne tilbagegang skyldes flere faktorer, herunder vanskeligheder med at finde redepladser i menneskers beboelser samt ændringer i landbrugspraksis og fødeudbud.

Anbefalinger til at beskytte landsvalen inkluderer at sikre, at der er tilgængelige redepladser i stalde og udhuse, og at græsmarker bevares eller genoprettes til fordel for kreaturer. Når vi skaber gunstige betingelser for landsvalen, kan vi hjælpe med at bevare denne smukke fugl.

Danske dyr, der ligner Landsvalen

I Danmark er der flere andre fuglearter, der ligner landsvalen i udseende eller adfærd. Disse fugle lever også tæt på menneskers beboelser og findes i det åbne landskab samt kysterne. Her er nogle af de dyr, der minder om landsvalen:

Husmår

Husmåren (Martes foina) er en lille rovdyr, der ligner landsvalen i sin tilstedeværelse tæt på mennesker. Den lever ofte i nærheden af bygninger, såsom udhuse, stalde og garager. Husmåren er kendt for at være nysgerrig og kan ses snige sig omkring i boliger på jagt efter føde.

Bydue

Byduen (Columba livia) ligner landsvalen i sin tilpasning til menneskelige omgivelser. Den lever i byer og bymæssige områder, hvor den ofte bygger rede på hustage og i skorstene. Byduen kan ses i store flokke, der søger føde i parker og på gågader.

Gråkrage

Gråkraven (Corvus cornix) er en fugl, der minder om landsvalen i udseende. Den er også tilpasset til menneskelig nærhed og ses ofte tæt på beboelser og byområder. Gråkraven er intelligent og kan observeres ved at stjæle mad eller bygge rede i træer nær menneskers boliger.

Munk

Munken (Aegithalos caudatus) er en lille fugl, der ligner landsvalen i sin bevægelse og adfærd. Den er kendt for sin lange hale og hurtige bevægelser. Munken lever i skove og haver og kan ses i flokke, der hopper og flyver rundt mellem træerne.

Hættemåge

Hættemågen (Chroicocephalus ridibundus) er en fugl, der minder om landsvalen i sin tilstedeværelse ved kyster. Den lever ofte i kolonier nær søer, floder og havet. Hættemågen kan ses jagte efter fisk og andre vandlevende dyr og er kendt for sine karakteristiske rop.

Disse er blot nogle af de dyr, der minder om landsvalen i udseende eller adfærd. Danmark er et rigt land med mange forskellige dyrearter, der alle bidrager til det spændende dyreliv.

Andre populære artikler: Helt: En populær spisefisk med en bred udbredelse i DanmarkAlken: En Fascinerende HavfuglGobler – En Fascinerende HavskabningJava mangust – En guide til dette fascinerende dyrNældens takvinge: En smuk og almindelig sommerfugl i DanmarkMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkKinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende artMose-post: En sjælden og duftende plante i NordjyllandBløddyr: En Guide til Danmarks Havets SkabningerSitkagran: Et Nåletræ med Stikkende NåleMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglSkæv vindelsnegl: En sjælden og sårbar artNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkOdderen: En unik dansk dyreartÆskulapsnog – En uddød slangeart i DanmarkTaffeland – En Dykand med Karakteristisk Udseende