livop.dk

Snæbel – En sjælden laksefisk i Vadehavet

Snæbel, også kendt som nordsøsnæbel, er en laksefisk, der tilhører helt-familien. Denne fisk er tæt beslægtet med den mere almindelige helt, som findes i flere jyske fjorde og søer. Snæblen er kendt for sin karakteristiske spidse snude, i modsætning til helten, der har en mere but snude. Denne artikel vil udforske snæblens udseende, udbredelse, levevis og trusler mod dens overlevelse.

Udseende

Snæblen ligner meget helten i udseende, men dens mest iøjnefaldende træk er dens spidse snude. Denne fisk vejer normalt op til 3 kg og kan nå en maksimal længde på 70 cm.

Udbredelse

Nordsøsnæblen er en sjælden art og findes kun naturligt i den danske del af Vadehavet. Tidligere var snæblen udbredt i hele den danske, tyske og hollandske del af Vadehavet. Vidåen har den største bestand af snæbler, men Ribe Å, Varde Å, Brede Å, Kongeåen og Sneum Å bruges også som gydevandløb.

Levevis

Snæblen lever og opvokser i Vadehavet, men om efteråret vandrer den op i større vandløb for at gyde. Den gyder normalt i de nedre og mellemste dele af vandløbene, hvor bundbredden er 5-6 meter eller mere. Hannerne bliver kønsmodne omkring 3 år og hunnerne omkring 4 år. Gydeperioden finder sted i november/december og varer omkring 3 uger.

Efter gydningen vandrer snæblen tilbage til de nedre dele af vandløbene, og udvandringen til Vadehavet sker tidligt om foråret. Æggene klækker i februar-marts, og de nyklækkede larver er omkring 10 mm lange. Undersøgelser har vist, at nyklækkede snæbellarver ikke kan overleve i Vadehavet. Når de når en længde på 30-40 mm, ændres deres fysiologi, så de kan tåle skiftet fra ferskvand til saltvand. Derfor skal den nyklækkede yngel transporteres til områder med stillestående vand, hvor den første opvækst finder sted, såsom mindre søer eller store åslynger. I april/maj vandrer ynglen ud i Vadehavet, hvor den egentlige opvækst finder sted.

Snæblen lever primært af dyreplankton, der svæver frit i vandet, men de store fisk spiser også bunddyr.

Trusler

Snæblen har gennem årene været udsat for en række trusler, der har resulteret i en markant tilbagegang i bestanden. De største trusler inkluderer opstemning af vandløb, der forhindrer gydemodne fisk i at vandre op til gydeområderne, regulering af vandløb og søer samt hårdhændet vedligeholdelse, der har ødelagt mange gydeområder.

Beskyttelse

Snæblen er omfattet af flere beskyttelsesforanstaltninger, herunder Habitatdirektivets bilag II+IV og Bern-konventionens liste II. Der er også udarbejdet en forvaltningsplan for at bevare og beskytte arten.

Vidste du…?

Snæblen er en laksefisk og er nært beslægtet med den almindelige helt. Den adskiller sig let fra helten på grund af sin spidse snude.

Snæblen er en fascinerende fisk, der er unik for Vadehavet. Det er vigtigt at bevare dens levesteder og træffe foranstaltninger for at beskytte arten mod truslerne, så den kan fortsætte med at være en del af det danske økosystem.

Snablen – En sjælden laksefisk med en spids snude

Snablen, også kendt som nordsøsnablen, er en laksefisk, der tilhører helt-familien. Den er tæt beslægtet med den mere almindelige helt, som man kan finde i flere jyske fjorde og søer. Snablen lever i Vadehavet og gyder i forskellige større sydvestjyske vandløb.

Udseende

Snablen ligner meget sin slægtning, herten, men den har en iøjnefaldende spids snude, hvorimod herten har en mere buttet snude. Snablen vejer normalt omkring 3 kg og kan blive op til 70 cm lang.

Udbredelse

Nordsøsnablen er en sjælden art og findes i dag kun naturligt i den danske del af Vadehavet. Tidligere blev snablen også fundet i hele den danske, tyske og hollandske del af Vadehavet. Vidåen har den største bestand af snabler, men de kan også findes i Ribe Å, Varde Å, Brede Å, Kongeåen og Sneum Å, hvor de gyder.

Levevis

Snablen lever og vokser op i Vadehavet, men om efteråret vandrer den op i større vandløb for at gyde. Den er blevet observeret gyde i de nedre og midterste dele af vandløbene, normalt hvor bundbredden er 5-6 meter eller mere. Hannen bliver kønsmoden omkring 3 år gammel, mens hunnen bliver det omkring 4 år gammel. De gydemodne snabler ses normalt på strækninger med god strøm, fast bund og vintergrønne vandplanter. Gydeperioden er antagelig kortvarig, omkring 3 uger, og finder sted i november og december. Efter gydning vender snablen tilbage til de nedre dele af vandløbet, og de bevæger sig sandsynligvis tilbage til Vadehavet om foråret.

Man tror, at de klæbende æg bliver gydet frit i vandet og hæfter sig på vandplanter, sten og grus. Æggene klækker omkring februar-marts, og de nyklækkede larver er omkring 10 mm lange. Undersøgelser har vist, at nyklækkede snabellarver ikke kan overleve i Vadehavet. Først når de når en længde på 30-40 mm, ændrer deres fysiologi sig, så de kan tåle skiftet fra ferskvand til saltvand. Derfor er det sandsynligt, at snablens overlevelse kræver, at den nyklækkede yngel flyttes til områder med stillestående vand, f.eks. mindre søer eller store åslynger, hvor de kan vokse op. Når ynglen når en længde på 30-40 mm, omkring april-maj, vandrer de tilbage til Vadehavet, hvor de sidste vækstfaser finder sted.

Snablen lever primært af dyreplankton, der svæver frit i vandet, men de større fisk spiser også bunddyr.

Naturlige fjender

Snablen har fjender både i vandløbene og i Vadehavet, primært rovfisk og fugle.

Beskyttelse

Snablen er omfattet af Habitatdirektivet, Bern-konventionen og en Fredet Forvaltningsplan, der alle bidrager til dens beskyttelse.

Vidste du…?

Snablen er en laksefisk, der er tæt beslægtet med den almindelige helt, men den er let at kende fra herten på grund af dens spidse snude.

Trusler

Nordsøsnablen er gennem årene blevet udsat for en række trusler, hvilket har resulteret i en kraftig tilbagegang i bestanden. De væsentligste trusler inkluderer opstemning af vandløb, hvilket forhindrer de gydemodne fisk i at vandre op til gydeområderne, regulering af vandløb og søer samt hård vedligeholdelse, der har ødelagt mange gydeområder.

Andre populære artikler: Bjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkHvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i DanmarkKongeørn: En majestætisk fugl i DanmarkEngelsk vadegræs: En invasiv art med store konsekvenserDværgmåge: En sjælden ynglefugl i DanmarkGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkSumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisSkotsk Lostilk: En sjælden og duftende plante langs kysten i ThyGuldsjakal: En sjælden gæst i den danske naturLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkRavnen – Danmarks største kragefuglSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artRødkonk – Danmarks største havsneglRederod: En sjælden og fascinerende orkidé i dansk naturFrøplanter – En omfattende guideStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padder