livop.dk

Sortterne: En truet fugl i Danmark

Sortterne (Chlidonias niger) er en smuk og fascinerende fugl, der engang var en almindelig ynglefugl i Danmark. Desværre er bestanden af sortterner i dag truet, og der er kun omkring 30-40 par tilbage i landet. I denne artikel vil vi se nærmere på sortternen, dens levevis og hvordan vi kan hjælpe med at bevare denne truede fugleart.

Udbredelse

I 1800-tallet var der sandsynligvis flere tusinde par sortterner i Danmark. Men i dag er bestanden kraftigt reduceret, og de fleste sortterner kan nu kun findes i områder som Vejlerne, Tøndermarsken, Husby Sø og Nørre Sø. Sortternerne ankommer til Danmark i starten af maj og vender tilbage til deres vinterkvarterer langs Vestafrikas kyster allerede i august.

Levevis

Sortterner yngler i ferskvand, især ved planterige søer og moser, der grænser op til våde enge eller kreaturafgræssede områder. Rederne placeres i bunden af tagrør- eller sivvegetationen eller på flydende vandplanter. Fuglene lever primært af vandinsekter som dansemyg, vårfluer og guldsmede, som de fanger over vandet eller i overgangszonen mellem vand og eng.

Sortternerne yngler i kolonier, og det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden. For at bevare sortternen er det vigtigt at undgå at færdes inden for en afstand af 200 meter fra kolonien fra midten af april til august. Desuden er det også vigtigt at sikre levestederne for de insekter, som udgør en del af sortternens fødegrundlag, ved at undgå tilgroning med vedplanter og andre højtvoksende arter i overgangszonen mellem eng og rørsump.

Beskyttelse af sortternen

Sortternen er en beskyttet fugleart i Danmark og er opført på flere internationale konventioners lister over truede arter. For at bevare sortternen er det vigtigt at respektere de beskyttelsesforanstaltninger, der er indført for arten. Det betyder blandt andet at undgå forstyrrelse af ynglekolonierne og sikre levestederne for sortternens fødegrundlag.

Aktuel bestandsudvikling

Hvis du ønsker at læse mere om sortternen, herunder den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Sortterne er en fantastisk fugl, og det er vigtigt, at vi gør vores bedste for at bevare den. Lad os alle respektere beskyttelsesforanstaltningerne og hjælpe med at sikre sortternens overlevelse i Danmark.

Hvis du ser en sortterne eller har fundet ynglekolonier i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen.

Lad os alle gøre vores del for at bevare sortternen og sikre dens overlevelse i Danmark!

Sortterne: En fascinerende fugl med en truet bestand

Sortterne (Chlidonias niger) er en smuk fugl, der engang var almindelig i Danmark. Desværre er bestanden nu truet, og der er kun omkring 30-40 par tilbage i landet. Mest kendt for sine kolonier og sine ynglingssteder ved søer og moser, er sortterne en vigtig del af den danske natur.

Udbredelse og migration

I 1800-tallet var der sandsynligvis flere tusind par sortterner i Danmark. Men nu er antallet faldet dramatisk, og de fleste af de overlevende er at finde i Vejlerne, Tøndermarsken, Husby Sø og Nørre Sø. Sortterner ankommer til Danmark i starten af maj og vender tilbage til deres vinterkvarter langs Vestafrikas kyster allerede i august. Deres migrationsrute er imponerende.

Levevis

Sortterner foretrækker at yngle i ferskvand, især i nærheden af planterige søer og moser, der grænser op til våde enge eller områder, hvor kvæg græsser. De bygger deres reder i bunden af tagrør eller sivvegetation eller på flydende vandplanter. Fuglene lever af vandinsekter som dansemyg, vårfluer og guldsmede, som de fanger over vandet eller i overgangszonen til engene.

Sortterner yngler i kolonier, og det er vigtigt, at kolonien forbliver uforstyrret i yngleperioden for at sikre deres overlevelse.

Beskyttelse og hvordan man kan hjælpe

Sortterner er opført på flere internationale beskyttelseslister og er en fredet art i Danmark. For at hjælpe med at bevare sortterne er det vigtigt at undgå at forstyrre kolonierne fra midten af april til august, og hvis overgangszonen mellem eng og rørsump afgræsses, sikrer man levestedet for de insekter, som udgør en vigtig del af fuglenes fødegrundlag.

For at få mere information om sortterne og den aktuelle bestandsudvikling kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Konklusion

Sortterne er en fascinerende fugl, der tidligere var almindelig i Danmark, men desværre er den nu truet af udryddelse. Ved at respektere og beskytte deres levesteder kan vi hjælpe med at bevare denne smukke fugl for kommende generationer.

Danske dyr der minder om sortternen

Sortterne (Chlidonias niger) er en smuk fugl, der tidligere var udbredt i Danmark. Desværre er bestanden drastisk faldet, og nu er der kun omkring 30-40 par tilbage. Sortternerne kan primært findes i Vejlerne, Tøndermarsken, Husby Sø og Nørre Sø. Disse fugle ankommer til Danmark i begyndelsen af maj og vender tilbage til deres vinterkvarterer langs Vestafrikas kyster i august. Sortternerne yngler i ferskvand, især ved planterige søer og moser, der er forbundet med våde enge eller kreaturafgræssede områder. De bygger deres reder i tagrør- eller sivvegetationen eller på flydende vandplanter. Føden består primært af vandinsekter som dansemyg, vårfluer og guldsmede, som fuglene fanger over vand eller i overgangszonen til engene. Sortternerne lever i kolonier, og det er vigtigt, at kolonien ikke forstyrres i yngleperioden.

Hættemåge

En fugl, der minder om sortternen, er hættemågen (Chroicocephalus ridibundus). Denne mågeart har en sort hætte og en hvid krop, ligesom sortternen har en sort hoved og en hvid underside. Hættemågen yngler også i Danmark omkring ferskvand og bygger reder i kolonier. Den lever af forskellige typer af føde, herunder fisk, insekter og affald. Hættemågen er mere almindelig end sortternen og kan ofte ses ved søer og kystområder i Danmark.

Skeand

En anden fugl, der ligner sortternen, er skeanden (Anas clypeata). Denne and er lidt større end sortternen og har en karakteristisk bred næb og et flot mønster på fjerdragten. Skeanden yngler også ved ferskvand og lever af vandplanter, insekter og fisk. Skeanden kan ses mange steder i Danmark, især omkring søer og vådområder.

Rødrygget tornskade

En anden lille fugl, der minder om sortternen, er rødrygget tornskade (Lanius collurio). Selvom den ikke nødvendigvis har samme udseende som sortternen, har rødrygget tornskade en lignende adfærd. Den lever af insekter og småfugle og bygger reder i buske og træer. Rødrygget tornskade kan ofte ses i hedeområder og skove i Danmark.

Hvad kan hjælpe disse fugle?

For at hjælpe disse fugle og deres levesteder er det vigtigt at respektere deres behov og undgå at forstyrre dem i yngleperioden. Det anbefales at holde sig mindst 200 meter væk fra fuglekolonier fra midten af april til august. Desuden er det vigtigt at bevare de vådområder og søer, hvor disse fugle yngler. Ved at beskytte og bevare deres naturlige levesteder kan vi bidrage til at øge bestandene af disse smukke fugle i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke områder har flest Sortterner i Danmark?

De fleste Sortterner er at finde i Vejlerne, Tøndermarsken, Husby Sø og Nørre Sø.

Hvornår ankommer de danske ynglefugle af Sortternen til Danmark?

De danske ynglefugle af Sortternen ankommer til landet i starten af maj.

Hvorfor er det vigtigt at kolonien af Sortterner er uforstyrret i yngleperioden?

Det er vigtigt, at kolonien af Sortterner er uforstyrret i yngleperioden, da det kan påvirke deres ynglesucces og bestandsudvikling negativt.

Hvad er Sortternens levevis?

Sortternen yngler i ferskvand, specielt ved planterige søer og moser, der grænser op til våde enge eller kreaturafgræssede arealer. Rederne placeres i bunden af tagrør- eller sivvegetationen eller på flydende vandplanter. Føden består af vandinsekter som dansemyg, vårfluer og guldsmede.

Hvad kan hjælpe Sortternerne i Danmark?

Man kan hjælpe Sortternerne ved at undlade at færdes inden for en afstand af 200 meter fra kolonien fra midten af april til august. Desuden er det vigtigt at holde overgangszonerne mellem eng og rørsump afgræssede for at sikre levestedet for de insektarter, som udgør en del af Sortternens fødegrundlag.

Hvad er Sortternens aktuelle bestandsudvikling i Danmark?

I 1800-tallet udgjorde den danske ynglebestand sandsynligvis flere tusinde par af Sortterner. Nu tæller bestanden kun omkring 30-40 par.

Hvilke internationale aftaler beskytter Sortternen?

Sortternen er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II.

Hvor lang tid tager det for Sortterne at vende tilbage til vinterkvartererne langs Vestafrikas kyster efter ynglesæsonen?

Sortterne er allerede på vej tilbage til vinterkvartererne langs Vestafrikas kyster i august.

Hvad er de mest almindelige byggesteder for Sortternen?

De mest almindelige byggesteder for Sortterner er bunden af tagrør- eller sivvegetationen eller flydende vandplanter.

Hvordan kan man indberette sine fund af Sortterner i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af Sortterner i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Harlekinmariehønen: En farverig og alsidig artØstrigsk fyr – Et stateligt træ med mange anvendelsesmulighederÆgbladet fliglæbe: En overset skønhed i den danske naturHjertelæbe: En sjælden og fascinerende orkidéRødøret, guløret og cumberland terrapinMursejler – En Fascinerende Fugl i LuftenMosegrisen: En guide til Danmarks almindelige gnaverKødfarvet gøgeurt: En smuk orkidé i den danske naturRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberMårhunden: Et invasivt dyr i den danske naturSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkDværgmåge: En sjælden ynglefugl i DanmarkHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkSpækhugger – En fascinerende havdyrHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkAlmindelig mynah: En introduktion til denne fascinerende fuglGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkSmalbladet vandpest: En omfattende guideKnælæbe: En Sjælden og Fascinerende OrkidéLandsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens komme