livop.dk

Stor ildfugl: En sjælden sommerfugl i Danmark

Stor ildfugl, også kendt som Lycaena dispar, tilhører sommerfuglegruppen ildfugle og er karakteriseret ved sin røde farve på oversiden af vingerne. Desværre er stor ildfugl blevet sjælden i Danmark og blev sidst registreret som fast ynglende i 1955. I perioden 1934-1955 blev den kendt fra Horreby Lyng på Falster, hvor den trivedes i sumpe, moser og langs kanaler og vandløb med rigelige bevoksninger af Vand-Skræppe og Dynd-Skræppe, som er dens værtsplanter.

Udbredelse

Stor ildfugl blev sidst registreret som fast ynglende i Danmark i 1955, hvor den var kendt fra Horreby Lyng på Falster. Desværre er arten forsvundet fra Danmark, men der findes stadig bestande af stor ildfugl tæt ved Østersøen i Tyskland og Polen. Der er derfor håb om, at arten kan genindvandre til Danmark, hvis der genskabes egnede levesteder nær Østersøen.

Udseende

Stor ildfugls vinger er rødgyldne med en sort kant på oversiden, mens undersiden er orange og lyst blågrå med sorte pletter. Den har et vingefang på cirka 4 cm.

Føde

De voksne stor ildfugle lever af nektar fra mange blomstrende sumpplanter, herunder kærtidsel, kattehale, baldrian og mynte. For at et område er egnet som levested for sommerfuglen, skal der derfor være rigelige mængder af disse planter.

Levevis

Stor ildfugl lever i større vegetationsrige sumpe, moser, ved vandløb og søer. Det er vigtigt for dens levested, at der er rigelige bevoksninger af vand-skræppe og dynd-skræppe, som er larvens værtsplanter. Desværre blev stor ildfugl forvist fra Horreby Lyng på Falster på grund af afvanding og tilgroning. Indsamling af sommerfugle kan også have bidraget til artens forsvinden.

Naturlige fjender

Stor ildfugl, ligesom andre sommerfuglearter, har naturlige fjender såsom fugle, mus, firben, insekter og edderkopper.

Trusler

Stor ildfugl er forsvundet fra Danmark og er listet som forsvundet på den danske rødliste fra 1997. De negative påvirkninger, der medførte artens forsvinden, omfatter afvanding, tilgroning og tilplantning samt indsamling. Det er vigtigt at beskytte arten, og den er derfor fredet i Danmark.

Hvad kan hjælpe arten?

For at hjælpe stor ildfugl kan der oprettes særlige bevaringsområder i alle EU-lande i henhold til habitatdirektivet. Selvom arten er forsvundet fra Danmark, kan den potentielt genetablere sig, hvis der skabes egnede levesteder nær Østersøen. Det er derfor vigtigt at bevare og genskabe rigelige mængder af de planter, som stor ildfugl lever af.

Stor ildfugl er en sjælden og smuk sommerfugl, som fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os håbe, at den en dag vil vende tilbage til Danmark og berige vores natur.

Stor ildfugl – En Sommerfugl af Ild og Farve

Den danske natur gemmer på mange overraskelser og skatte, og en af disse er den smukke stor ildfugl, også kendt som Lycaena dispar. Sommerfuglen tilhører gruppen af sommerfugle kaldet ildfugle, der er karakteriseret ved deres dybt røde farve på oversiden af vingerne. Lad os dykke ned i nogle sjove fakta og beskrive stor ildfugls udseende, levevis og trusler.

Udbredelse og Ynglei Danmark

Desværre er stor ildfugl blevet ekstremt sjælden i Danmark. Den sidste registrering af stor ildfugl som fast ynglende i Danmark var tilbage i 1955. Før det var den kendt fra Horreby Lyng på Falster i perioden mellem 1934 og 1955. Den trives bedst i større sumpe, moser, langs kanaler og vandløb, hvor der findes rigelige bevoksninger af Vand-Skræppe og Dynd-Skræppe, som er dens værtsplanter.

Udseende og Føde

Stor ildfugl er en sand perle i naturen med dens rødgyldne vinger på oversiden med sorte kanter og en orange og lyst blågrå underside med sorte pletter. Vingefanget er omkring 4 cm. Den voksne sommerfugl lever af nektar fra mange blomstrende sumpplanter, såsom kærtidsel, kattehale, baldrian og mynte. For at et område kan betragtes som et egnet levested for stor ildfugl, skal der være rigelige mængder af disse planter.

Levevis og Naturlige Fjender

Stor ildfugl lever i vegetationrige sumpe, moser, ved vandløb og søer. Desværre har afvanding og tilgroning af Horreby Lyng været årsagen til, at arten er forsvundet fra Danmark. Det kan også ikke udelukkes, at indsamling har haft en indvirkning på artens forsvinden. Stor ildfugl har som andre sommerfuglearter en række naturlige fjender, herunder fugle, mus, firben, insekter og edderkopper.

Fremtiden for Stor Ildfugl i Danmark

Selvom Stor ildfugl er forsvundet fra Danmark, findes der stadig bestande tæt ved Østersøen i Tyskland og Polen. Derfor er der stadig håb om, at arten kan genindvandre til Danmark, hvis egnede levesteder nær Østersøen genskabes. Det er vigtigt at beskytte og bevare disse smukke dyr, og derfor er Stor ildfugl også fredet i Danmark.

Trusler og Beskyttelse

Desværre er stor ildfugl forsvundet fra Danmark. Den negative påvirkning, der medførte artens forsvinden, omfatter afvanding, tilgroning og tilplantning samt indsamling af individer. Stor ildfugl er opført som forsvundet på den danske rødliste fra 1997. For at hjælpe arten er det afgørende at indføre særlige bevaringsområder for den i alle EU-landene i overensstemmelse med habitatdirektivet.

Stor ildfugl er et smukt og ekstraordinært dyr, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os håbe, at vi en dag kan opleve dens charme og farvespil i Danmark igen.

Introduktion

Stor ildfugl, også kendt som Lycaena dispar, tilhører sommerfuglegruppen ildfugle og er kendetegnet ved sin rødlige farve på oversiden af vingerne. Desværre blev stor ildfugl sidst registreret som fast ynglende i Danmark tilbage i 1955. I denne artikel vil vi se på andre dyr i Danmark, der deler lignende egenskaber og leveområder med stor ildfugl.

Moorhøne (Gallinula chloropus)

Moorhønen er en vandfugl, der ligner stor ildfugl på flere måder. Moorhønen er kendetegnet ved sin sort-grålige fjerdragt og den karakteristiske røde næbplade. Den holder til i sumpe, moser og langs vandløb, hvor der er rigelige bevoksninger af vandplanter. Moorhønen lever hovedsageligt af vandplanter og insekter, som den finder i sit levested.

Rødben (Tringa totanus)

En anden fugl, der minder om stor ildfugl, er rødben. Rødben er en vadefugl med en karakteristisk rød farve på benene og en mørkebrun fjerdragt. Den holder til på strandenge, moser og kystområder, hvor den søger føde i form af orme, insekter og små krebsdyr. Rødben er kendt for dens yngleflyvninger, hvor den laver karakteristiske kald og bevæger sig hurtigt og elegant i luften.

Mosehornugle (Asio flammeus)

Mosehornuglen minder på mange måder om stor ildfugl. Den har en brunlige fjerdragt og karakteristiske flammefarvede øjne. Mosehornuglen lever primært i moser, sumpe og overdrev, hvor den jager efter mus, rotter og andre små gnavere. Den er kendt for sin evne til at flyve lavt over vegetationen og bruge sit skarpe syn til at spotte bytte.

Opsummering

Selvom stor ildfugl er forsvundet fra Danmark, er der stadig andre dyr, der deler lignende egenskaber og leveområder. Moorhøne, rødben og mosehornugle er blot nogle eksempler på dyr, der kan findes i danske sumpe, moser og kystområder. Disse dyr er vigtige for økosystemet og kan berige vores naturoplevelser.

Andre populære artikler: Grøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedSpækhugger – En fascinerende havdyrBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkStør: En fascinerende og truet fisk i DanmarkBut strandsnegl – En Guide til Danmarks KysterKildevælds vindelsneglRæven: En vidt udbredt og fascinerende dansk dyreartBævreaspSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkKrikand – Den mindste svømmeand i DanmarkHjertebladet fliglæbe: En sjælden og uanseelig orkidé i DanmarkGul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversitetenKildevælds vindelsneglVedbend-Gyvelkvæler: En sjælden snylteplante i DanmarkGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkEngsnarre: En truet fugl i Danmark