livop.dk

Hjejle: En Fascinerende Trækfugl i Danmark

Hjejle (Pluvialis apricaria) er en smuk fugl, der engang var en almindelig ynglefugl i Jylland. Desværre er dens ynglesteder blevet færre på grund af opdyrkning og tilgroning af hederne, og i dag yngler hjejlen ikke længere i Danmark. Dog er den stadig en talrig trækfugl, der raster i Vadehavet, Nord- og Vestjylland fra marts til april, hvor op mod 100.000 individer samles. Fra juli til november raster endnu flere hjejler i Danmark på forskellige lokaliteter.

Levevis

Hjejlen foretrækker at yngle i tørre og åbne hedeområder, hvor der er minimal vegetation og lavt græs. Den finder sin føde, som primært består af orme og insekter, i enge, græsmarker og på vadeflader. For at være egnet som yngle- og rastested skal området være uforstyrret.

Beskyttelse af Hjejlen

Hjejlen er en beskyttet fugl i Danmark og er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Dette betyder, at der er lovgivning, der beskytter arten og dens levesteder.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe Hjejlen?

For at sikre hjejlen en succesfuld ynglesæson er det vigtigt at undgå at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra yngleområdet i perioden fra marts til midten af juli. Afgræsning, hugst og afbrænding af hederne kan også hjælpe med at sikre, at de ikke gror til i græsser, buske og træer, hvilket er vigtigt for hjejlen.

Yderligere information

Hvis du ønsker at læse mere om hjejlen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Hvis du har observeret en hjejle eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Hjejlen er en fascinerende fugl, der har brug for vores hjælp til at bevare dens levesteder og sikre dens overlevelse i Danmark. Lad os alle gøre vores del for at beskytte denne smukke trækfugl.

For at lære mere om hjejlen og dens betydning for naturen, kan du også deltage i lokale naturvandringer og arrangementer, hvor eksperter kan dele deres viden og erfaringer om denne fantastiske fugl.

Hjejle – Danmarks trækfugl

Velkommen til vores omfattende og underholdende artikel om hjejlen! Hjejlen (Pluvialis apricaria) er en fugl, der engang var en almindelig ynglefugl i Jylland. Desværre er dens ynglesteder blevet færre på grund af opdyrkning og tilgroning af hederne, hvilket har resulteret i, at hjejlen ikke længere yngler i Danmark. Men fortvivl ikke, for hjejlen er stadig en talrig trækfugl, der raster i Danmark fra marts til april og igen fra juli til november. Lad os udforske nogle sjove fakta om denne fascinerende fugl!

Udbredelse

Engang var hjejlen en almindelig ynglefugl i Jylland, men desværre er dens ynglesteder blevet færre på grund af opdyrkning og tilgroning af hederne. Hjejlen yngler ikke længere i Danmark, men den raster stadig i store antal i Vadehavet samt Nord- og Vestjylland. Op mod 100.000 individer raster i Vadehavet i marts og april, mens endnu flere hjejler raster i Danmark fra juli til november, spredt ud over forskellige lokaliteter.

Levevis

Hjejlen yngler i tørre og åbne hedeområder, hvor vegetationen er relativt lav og lyngvegetationen er sparsom. Den finder føde såsom orme og insekter i enge, græsmarker og på vadeflader. Hjejlen foretrækker uforstyrrede områder til både yngle- og rastereder.

Bevaring af hjejlen

Hjejlen er en beskyttet fugl ifølge flere internationale aftaler, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. For at hjælpe med at sikre hjejlens ynglesucces er det vigtigt at undgå at forstyrre yngleområdet i perioden fra marts til midten af juli. Derudover kan afgræsning, hugst og afbrænding af hederne være med til at sikre, at vegetationen ikke vokser til i græsser, buske og træer.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil lære mere om hjejlen, herunder dens aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også indberette dine observationer af hjejlen og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Så kom med på en rejse ind i hjejlens fascinerende verden og lær endnu mere om denne fantastiske trækfugl!

Danmarks lignende dyr til hjejle

Den danske natur er hjemsted for en række smukke og fascinerende dyr. Et af disse dyr er hjejlen, en karakteristisk fugl, der engang var en almindelig ynglefugl i Jylland. Desværre er hjejlen stoppet med at yngle i Danmark på grund af opdyrkning af hedelandet og tilgroning af egnede ynglesteder. Men selvom hjejlen ikke længere yngler i landet, kan den stadig ses som en talrig trækfugl, der raster i visse områder af Danmark.

Hvor findes hjejlen i Danmark?

Hvert år fra marts til april raster op mod 100.000 individer af hjejle i Vadehavet, Nord- og Vestjylland. Fra juli til november raster endnu flere hjejler i landet, spredt ud over flere lokaliteter. Disse fugle finder føde i hjejlevenlige områder som enge, græsmarker og vadeflader.

Hvor yngler hjejlen?

Hjejlen yngler typisk i tørre og åbne hedeområder, hvor vegetationen er relativt lav og der er et minimum af vedplanter. Disse hedeområder skal være uforstyrrede for at være egnet som yngleområder for hjejlen. Lyngvegetationen i området bør også være sparsom. Fuglene lever hovedsageligt af smådyr som orme og insekter, som de finder i fødesøgningsområder som enge, græsmarker og vadeflader.

Hvordan kan man hjælpe hjejlen?

For at sikre hjejlens overlevelse og ynglesucces er det vigtigt at undgå at forstyrre yngleområderne. Fra marts til midten af juli bør man undlade at færdes indenfor en afstand af omkring 300 meter fra yngleområdet. Derudover kan afgræsning, hugst og afbrænding af hederne sikre, at de ikke gror til i græsser, buske og træer. Dette skaber optimale betingelser for hjejlen og dens yngleområder.

Hjejlen og beskyttelse

Det er værd at nævne, at hjejlen er beskyttet af forskellige konventioner, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Dette er vigtigt for at sikre bevarelsen af denne smukke fugl og dens naturlige levesteder. Hvis du ønsker at vide mere om hjejlen og dens aktuelle bestandssituation, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Så næste gang du er ude at nyde den danske natur, så hold øje med hjejlen. Selvom den måske ikke længere yngler her, er den stadig en imponerende trækfugl, der beriger vores landskab.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Hjejle for en fugl og hvor lever den?

Hjejle (Pluvialis apricaria) er en fugl, der i dag ikke yngler i Danmark på grund af opdyrkning og tilgroning af hederne. Dog er den stadig en talrig trækfugl, der raster i Vadehavet, Nord- og Vestjylland fra marts til april. Fra juli til november raster endnu flere hjejler i Danmark på flere lokaliteter.

Hvilke områder er egnet som yngle- og rastesteder for hjejle?

Hjejle yngler i tørre og åbne hedeområder, hvor vegetationen er forholdsvis lav, der er minimalt med vedplanter og lyngvegetation er sparsom. Fødesøgningsområderne for hjejle er primært enge, græsmarker og vadeflader.

Hvad er hjejles levevis og hvad spiser den?

Hjejle lever af smådyr som orme og insekter, som de primært finder i enge, græsmarker og på vadeflader. Fuglene søger efter føde i disse områder. Hjejle er afhængig af uforstyrrede områder for deres ynglesucces.

Hvor mange hjejler raster i Danmark på årlig basis?

Årligt raster op mod 100.000 hjejler i Vadehavet, Nord- og Vestjylland fra marts til april. Fra juli til november raster endnu flere hjejler i Danmark, spredt på flere forskellige lokaliteter.

Hvordan er hjejlen beskyttet i Danmark?

Hjejlen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Derfor er det ulovligt at skade eller forstyrre hjejlen i Danmark.

Hvad kan hjælpe med at bevare og beskytte hjejlen?

For at hjælpe med at bevare arten er det vigtigt at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra yngleområdet i marts og frem til midten af juli. Afgræsning, hugst og afbrænding af hederne kan også hjælpe med at sikre, at de ikke gror til i græsser, buske og træer.

Hvor kan jeg finde mere information om hjejlen og dens aktuelle bestandsudvikling?

Du kan finde mere information om hjejlen og dens aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvad er årsagen til, at hjejle ikke længere yngler i Danmark?

Opdyrkning og tilgroning af hederne i Danmark har medført, at der er færre egnede ynglesteder tilbage for hjejlen. Derfor er hjejlen i dag ophørt med at yngle i Danmark.

Hvorfor er hjejlen vigtig for økosystemet i Danmark?

Hjejlen er vigtig for økosystemet i Danmark, da den spiller en rolle i reguleringen af populationsstørrelsen for smådyr som orme og insekter. Hjejlen er også en del af fødekæden og bidrager til den biologiske diversitet i området.

Hvilke andre fuglearter deler lignende leveområder som hjejlen?

Hjejlen deler leveområder med andre fuglearter som f.eks. brushane, vibe og rødben, da de også foretrækker åbne hedeområder med lav vegetation, enge, græsmarker og vadeflader.

Andre populære artikler: HalsbåndmusSværd-skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkKæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelseHunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturGuide til Mygblomst: En sjælden orkidé i DanmarkEuropæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandeLøvfrøen: En truet art i DanmarkDværgflagermus: Danmarks mindste flagermusartVårkobjælde: En sjælden og smuk plante på hederne i Midt- og VestjyllandBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træartKæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelseNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkHøgesanger – En truet fugl i DanmarkBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrSkallen – En Guide til Danmarks FerskvandsfiskEngelsk vadegræs: En invasiv art med store konsekvenserMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firben