livop.dk

Kortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristika

Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus) er en forholdsvis lille og lys gås, der adskiller sig fra andre gåsearter med sin karakteristiske fjerdragt og farve. Den måler mellem 60-75 cm i længden og har et vingefang på 135-170 cm. Selvom dens fjerdragt minder meget om grågåsens, er kortnæbbet gås betydeligt mindre. Den minder også om sædgåsen, men adskiller sig ved at have lyserødt næb og fødder, i modsætning til sædgåsens orange næb og fødder.

Udbredelse

Kortnæbbet gås yngler ikke i Danmark, men tusindvis af dem raster langs den jyske vestkyst om efteråret, vinteren og foråret. Disse fugle er ynglefugle fra Svalbard, der overvintrer i Holland, Belgien og Danmark. Om efteråret kan man især observere fuglene i Vest Stadil Fjord og Fiilsø, mens de om vinteren og foråret er spredt ud over mange lokaliteter.

Levevis

Ligesom flere andre gåsearter har kortnæbbet gås tilpasset sig til at fouragere på dyrkede marker i takt med, at deres naturlige levesteder, især Vest Stadil Fjord, er blevet drænet og opdyrket. Tidligere fandt gæssene størstedelen af deres føde på enge med lav vegetation, men nu finder de primært føde på stubmarker om efteråret og vinteren, hvor de tager spildkerner. Om foråret finder gæssene føde på nysåede marker.

De kortnæbbede gæs bruger laguner, beskyttede vige samt søer til at hvile og overnatte i, og det er vigtigt, at disse områder er uforstyrrede for at sikre deres trivsel.

Beskyttelse og bevaring

Kortnæbbet gås er omfattet af forskellige internationale og nationale beskyttelsesforanstaltninger, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Arten er fredet, og der er fastsat jagttider for den.

For at sikre en gunstig bevaringsstatus for kortnæbbet gås er det vigtigt at foretage intensiv naturpleje på strandengene, f.eks. ved at anvende kreaturgræsning eller høslet, for at holde vegetationen nede på et niveau, der er favorabelt for gæssene. Desuden kan begrænsning af færdslen på overnatningspladserne også hjælpe med at bevare arten.

Vidste du…?

Hele Svalbards ynglebestand af kortnæbbede gæs opholder sig hvert forår og efterår i Vestjylland. Hvis du observerer kortnæbbet gås eller andre fuglearter, kan du indberette dine fund på artsportalen og bidrage til overvågningen af den danske natur.

For mere information om kortnæbbet gås, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Kortnæbbet gås: En lille lys gås med et lyserødt næb

Kortnæbbet gås, også kendt som Anser brachyrhynchus, er en forholdsvis lille gås med en længde på 60-75 cm og et vingefang på 135-170 cm. Den har en fjerdragt, der ligner grågåsens, men den er betydeligt mindre. Kortnæbbet gås minder også meget om sædgåsen, men den adskiller sig ved at have et lyserødt næb og fødder, mens sædgåsen har et orange næb og fødder.

Udbredelse

Kortnæbbet gås yngler ikke i Danmark, men om efteråret, vinteren og foråret raster tusindvis af kortnæbbede gæs langs den jyske vestkyst. Disse gæs er ynglefugle fra Svalbard, der overvintrer i Holland, Belgien og Danmark. Om efteråret kan fuglene ses primært i Vest Stadil Fjord og Fiilsø, mens de om vinteren og foråret er spredt ud over mange forskellige lokaliteter.

Levevis

På samme måde som andre gåsearter begyndte kortnæbbet gåsen at finde føde på dyrkede marker i takt med dræning og opdyrkning af levestederne, især i Vest Stadil Fjord. Tidligere fandt gæssene størstedelen af deres føde på enge med lav vegetation, men nu finder de primært føde på stubmarker om efteråret og vinteren, hvor de tager spildkerner. Om foråret finder de kortnæbbede gæs føde på nysåede marker.

Gæssene bruger laguner, beskyttede vige og søer til at hvile og overnatte, og det er vigtigt, at disse områder er uforstyrrede.

Vidste du…?

Hele Svalbards ynglebestand af kortnæbbede gæs opholder sig hvert forår og efterår i Vestjylland.

Sådan er arten beskyttet

Kortnæbbet gås er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Artens beskyttelse omfatter både internationale og nationale love og regler, herunder jagttider.

Hvordan kan man hjælpe kortnæbbet gås?

En måde at hjælpe kortnæbbet gås er ved at foretage intensiv naturpleje på strandengene, f.eks. ved kreaturgræsning eller høslet. Dette vil holde vegetationen nede på et niveau, der er favorabelt for de kortnæbbede gæs. Det er også vigtigt at begrænse færdslen på overnatningspladserne for at undgå forstyrrelse af fuglene.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en kortnæbbet gås ud?

Kortnæbbet gås er en forholdsvis lille lys gås med en længde på 60-75 cm og et vingefang på 135-170 cm. Dens fjerdragt har farver, der ligner grågåsens, men den er betydeligt mindre. Den minder også om sædgåsen, men adskiller sig ved at have lyserødt næb og fødder i modsætning til sædgåsens orange næb og fødder.

Hvor findes kortnæbbet gås?

Kortnæbbet gås yngler ikke i Danmark, men om efteråret, vinteren og foråret raster de i tusindvis langs den jyske vestkyst. Ynglefuglene fra Svalbard overvintrer i Holland, Belgien og Danmark. Om efteråret ses fuglene primært i Vest Stadil Fjord og Fiilsø, mens de om vinteren og foråret er spredt over mange lokaliteter.

Hvad er kortnæbbet gås levevis?

På samme måde som flere andre gåsearter begyndte kortnæbbet gås at fouragere på dyrkede marker, da levesteder som Vest Stadil Fjord blev drænet og opdyrket. Før i tiden fandt gæssene størstedelen af deres føde på enge med lav vegetation, men nu finder de primært føden på stubmarker om efteråret og vinteren, hvor de spiser spildkerner. Om foråret finder gæssene føde på nysåede marker. De kortnæbbede gæs bruger også laguner, beskyttede vige og søer som hvile- og overnatningssteder, og det er vigtigt, at disse områder er uforstyrrede.

Hvor mange kortnæbbede gæs er der i Vestjylland?

Hele Svalbards ynglebestand af kortnæbbede gæs opholder sig hvert forår og efterår i Vestjylland. Det nøjagtige antal er ikke angivet, men det er sandsynligvis tusindvis af gæs.

Hvordan er kortnæbbet gås beskyttet?

Kortnæbbet gås er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag II, Bonn-konventionens Liste II og Bern-konventionens Liste III. Arten er fredet og har begrænsede jagttider.

Hvad kan hjælpe med at bevare kortnæbbet gås bestand?

For at bevare kortnæbbet gås kan intensiv naturpleje på strandengene være gavnlig, f.eks. i form af kreaturgræsning eller høslet, hvor vegetationshøjden holdes nede på et niveau, der er favorabelt for de kortnæbbet gås. Desuden kan begrænsning af færdsel på gæssenes overnatningspladser også hjælpe med at bevare arten.

Hvad er forskellen mellem kortnæbbet gås og grågås?

Den primære forskel mellem kortnæbbet gås og grågås er størrelsen. Kortnæbbet gås er betydeligt mindre end grågås. Derudover har kortnæbbet gås lyserødt næb og fødder, mens grågås har mørkegrå eller sort næb og fødder.

Hvad er forskellen mellem kortnæbbet gås og sædgås?

Kortnæbbet gås og sædgås ligner hinanden meget, men der er nogle forskelle at bemærke. Kortnæbbet gås har lyserødt næb og fødder, mens sædgås har orange næb og fødder. Derudover varierer størrelsen også en smule, idet kortnæbbet gås er mindre end sædgås.

Hvilke områder kan man se kortnæbbet gås i Danmark?

Om efteråret ses kortnæbbet gås særligt i Vest Stadil Fjord og Fiilsø. I løbet af vinteren og foråret kan de spottes på mange forskellige lokaliteter rundt omkring i Danmark.

Hvilken hjemmeside kan man besøge for at finde mere information om kortnæbbet gås?

For mere information om kortnæbbet gås, herunder aktuel bestandsudvikling, kan man besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Iris: En Stor Sommerfugl i DanmarkPomeransfugl: En trækfugl, der besøger DanmarkMink – Et lille rovdyr med stor betydningSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerKinesisk sovekutling: En indført art i EuropaRødbuget egern: En introduktion til denne spændende artMuntjak: En lille hjort fra AsienSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkKinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende artÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træartSkærækker: En hurtigtvoksende træart med invasive egenskaberMarkfirben: Et kraftigt firben med kort, højt hovedStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrSandterne: En truet fugleart i DanmarkSkovmårenJava mangust – En guide til dette fascinerende dyrGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglBjerganden: En Mellemstor DykandMelet kodriver: En sjælden og smuk plante