livop.dk

Sandterne: En truet fugleart i Danmark

Sandterne (Gelochelidon nilotica) var tidligere almindelig i Danmark, men var aldrig talrigt forekommende. Frem til 1950 ynglede der omkring 150-500 par her i landet, hvor størstedelen var at finde i Limfjordsområdet. I midten af 1970erne var der kun 10-16 ynglepar tilbage, og bestanden er i dag endnu mindre. De ynglende fugle findes nu i Vadehavet. Sandterne er en trækfugl, og de danske ynglefugle ankommer i maj og trækker sydpå igen i juli-august til vinterkvartererne i Vestafrika.

Levevis

I Danmark yngler sandterne på øer og holme, hvor vegetationen er sparsom. Ofte yngler de, hvor der er hættemåge- eller fjordternekolonier. Der skal i nærheden af kolonien være store områder med strandenge med lav vegetation, sandvader og heder, da det er her fuglene søger føde. Fuglene lever af orme, insekter, krybdyr og fugleunger. Det er også vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden.

Vidste du…? Et fugtigt sommerklima, tilgroning af strandenge, opdyrkning af heder, fritidssejlads og ulovlig ægindsamling er alle faktorer, der har medvirket til sandternens tilbagegang.

Beskyttelse af sandterne

Sandterne er omfattet af flere beskyttelsesforanstaltninger, herunder:

  • Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I
  • Bonn-konventionens liste II
  • Bern-konventionens liste II
  • Fredet

Hvad kan hjælpe sandterne?

Der er flere tiltag, der kan hjælpe med at bevare sandternen i Danmark:

  1. Ved at lade levestederne afgræsse holdes vegetationen lav, og området vil derfor være egnet som fourageringsområde for sandterne. Da husdyrene kan ødelægge rederne ved nedtrampning, vil det hjælpe sandterne, at græsning ikke finder sted i maj og juni.
  2. Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i yngleperioden.

For mere information om sandternen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøgeDansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Sandterne er en fascinerende fugl, som har tilpasset sig til de danske kystområder. Det er vigtigt, at vi gør vores bedste for at bevare denne truede art og sikre dens levesteder.

– En engageret fugleelsker

Guide til Sandterne: En smuk fugl, der har brug for vores hjælp

Forestil dig en underskøn fugl med slanke vinger og en yndefuld flyvebevægelse. Dette er sandterne, en fugl der tidligere var almindelig i Danmark, men desværre er blevet sjælden på vores breddegrader. I denne artikel vil vi udforske sandternen, dens levevis og hvorfor den har brug for vores hjælp til at overleve.

Historien om Sandterne i Danmark

Sandternen, videnskabeligt kendt som Gelochelidon nilotica, ynglede engang i Danmark, især i Limfjordsområdet. Fra 150-500 ynglepar omkring 1950 til kun 10-16 ynglepar i midten af 1970erne, er sandternens bestand betydeligt reduceret. I dag findes den primært i Vadehavet.

Levevis

Sandternen foretrækker øer og holme med sparsom vegetation som ynglepladser. De søger føde i områder med strandenge, sandvader og heder. Sandternen ernærer sig hovedsageligt af orme, insekter, krybdyr og fugleunger. Disse fugle har brug for uforstyrrede områder i yngleperioden.

Faktorer, der påvirker Sandternen

Sandternens tilbagegang skyldes flere faktorer, herunder et fugtigt sommerklima, tilgroning af strandenge, opdyrkning af heder, fritidssejlads og ulovlig ægindsamling. Disse aktiviteter har bidraget til at truede sandternen.

Hvordan kan vi hjælpe Sandterne?

Der er flere måder, hvorpå vi kan bidrage til at bevare sandternen. Ved at holde vegetationen lav ved at afgræsse levestederne kan vi skabe passende fourageringsområder. Det er også vigtigt, at græsning undgås i maj og juni for at beskytte sandternens reder. Endvidere bør man undlade at færdes inden for en afstand af 300 meter fra reden i yngleperioden for at minimere forstyrrelser.

Konklusion

Sandternen er en fascinerende fugl, der har oplevet en dramatisk tilbagegang i Danmark. Det er op til os at tage ansvar for at beskytte og bevare denne smukke fugl. Ved at respektere deres levesteder og undgå forstyrrelser kan vi hjælpe sandternen med at trives og sikre dens overlevelse i vores natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Sandterne for en fugl?

Sandterne (Gelochelidon nilotica) er en fugleart, der tidligere var almindelig i Danmark, men nu er den sjælden og findes primært i Vadehavet. Den er en trækfugl, der kommer til Danmark i maj for at yngle og flyver sydpå igen i juli-august til vinterkvartererne i Vestafrika.

Hvor mange par af Sandterne ynglede der tidligere i Danmark?

Frem til 1950 ynglede der omkring 150-500 par Sandterne i Danmark. Den største koncentration af ynglende Sandterner blev fundet i Limfjordsområdet. Dog gik bestanden markant ned i midten af 1970erne, hvor der kun var 10-16 ynglepar tilbage.

Hvor kan man finde ynglende Sandterner i dag?

De ynglende Sandterner findes nu primært i Vadehavet. De yngler på øer og holme med sparsom vegetation, ofte i nærheden af hættemåge- eller fjordternekolonier. De søger føde i store områder med strandenge, lav vegetation, sandvader og heder.

Hvad spiser Sandternerne?

Sandternerne lever hovedsageligt af orme, insekter, krybdyr og fugleunger. De finder føden på strandengene og i sandvaderne.

Hvad er årsagerne til Sandternens tilbagegang?

Der er flere årsager til Sandternens tilbagegang. Et fugtigt sommerklima, tilgroning af strandenge, opdyrkning af heder, fritidssejlads og ulovlig ægindsamling har alle haft en negativ indvirkning på fuglens bestand.

Hvordan er Sandterne beskyttet?

Sandterne er beskyttet i henhold til det europæiske Fuglebeskyttelsesdirektiv (bilag I), Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II samt national lovgivning. Dette betyder, at sandternen ikke må jages, forstyrres eller tages unødigt af fjerkræbestand.

Hvordan kan man hjælpe sandternen?

Man kan hjælpe sandternen ved at opretholde afgræsning af levestederne, så vegetationen holdes lav. Dette sikrer passende fourageringsområder for sandternerne. Det er også vigtigt at undgå græsning i maj og juni, da husdyrene kan ødelægge redernes udvikling. Derudover bør man undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden under yngleperioden.

Hvor kan man finde mere information om Sandterne?

Man kan finde mere information om Sandterne, herunder den aktuelle bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvad kan man gøre for at bidrage til registreringen af arter i den danske natur?

Man kan bidrage til registreringen af arter i den danske natur ved at indberette sine observationer på Artsportalen, som er en online platform, der indsamler data om danske arter.

Er der andre måder at hjælpe Sandterne på?

Udover at opretholde passende levesteder og undgå forstyrrelse, kan man også støtte organisationer og initiativer, der arbejder for bevarelse af truede fuglearter som sandterne. Dette kan omfatte frivilligt arbejde, økonomisk støtte eller deltage i projektbaserede aktiviteter.

Andre populære artikler: Tyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidéKrikand – Den mindste svømmeand i DanmarkBøg: Et almindeligt og smukt træ i DanmarkHvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i DanmarkSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkInsekter: Naturens små vidundereVildsvin: Et fascinerende dyr i den danske naturVrietorn: En Guide til denne Fascinerende PlanteBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artBirkemus – En lille gnaver med unikke egenskaberSkovfyr: Et nøjsomt træ med stor udbredelseHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseBakke-gøgeliljeRødkonk – Danmarks største havsneglHedehøg: En truet fuglearter i DanmarkSump-hullæbe: En sjælden orkidé med unikke blomsterAmerikansk ribbegople – også kendt som dræbergopleStor regnspove: En fascinerende fugl i DanmarkSpækhugger – En fascinerende havdyr