livop.dk

Lys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i Danmark

Lys skivevandkalv, også kendt som Graphoderus bilineatus, er en spændende vandkalv, der findes i forskellige områder i Danmark. Denne artikel vil udforske dette fascinerende dyr, dets udseende, levevis og trusler, det står overfor.

Udbredelse

Lys skivevandkalv er primært fundet i det østlige Vestjylland og strækker sig østpå i Danmark. Dog er dens nordvestlige grænse i Danmark. Desværre er der blevet observeret en stor tilbagegang i dens bestand siden 1990, og den er kun konstateret på Bornholm, i Nordsjælland og i Østjylland. Dette indikerer en bekymrende situation for denne art.

Udseende

Den voksne lys skivevandkalv er en mellemstor bille med en gullig farve og sortbrune tegninger på oversiden. I Danmark findes der også tre andre arter, der ligner den meget. Den voksne bille kan nå en længde på 12-16 mm, mens larven kan blive omkring 28 mm lang.

Føde

Det er ikke nøjagtigt kendt, hvad lys skivevandkalven spiser. Men det menes, at larverne primært lever af små krebsdyr, især dafnier. Derfor er det vigtigt, at deres levesteder har store bestande af dafnier for at sikre deres overlevelse.

Levevis

Lys skivevandkalven trives i søer med rent vand, der enten er klart eller brunt (humusfarvet), og hvor solen kan skinne ned på vandfladen. Disse søer kan være naturligt forekommende eller kunstige, som f.eks. tørvegrave. Det er vigtigt, at søen er mindst 1 meter dyb på det dybeste sted og har områder uden tæt plantevækst. I søkanten bør der være lav, åben sumpbevoksning, f.eks. star, hvor solen kan varme vandet op. Det er også en fordel, hvis der er vandplanter på bunden af søen.

Lys skivevandkalv kan findes i samme sø eller vandhul som bred vandkalv. Ligesom andre vandkalve skal den komme op til overfladen med jævne mellemrum for at forny sin luftbeholdning under dækvingerne. Det er værd at bemærke, at der ikke er observeret flyvende biller af denne art i Danmark.

Udviklingen fra æg til larve og puppe tager omkring 2-2½ måneder og finder sted fra maj til oktober, afhængigt af vandtemperaturen. Larverne lever sandsynligvis de samme steder som de voksne biller. Forpupningen sker normalt på land, hvor larven skaber en puppehule enten i løs jord eller under et tæt dække af plantedele.

Naturlige fjender

Larverne af lys skivevandkalv er bytte for ænder og fisk, som spiser dem. Dette er en naturlig del af økosystemet, men kan udgøre en trussel for bestanden, hvis der er en tæt bestand af disse rovdyr.

Trusler

Lys skivevandkalven er truet af flere faktorer, herunder tilførsel af næringsstoffer til dens levesteder, tilgroning af disse områder samt put and take fiskeri. Desuden udgør en tæt bestand af ænder eller fisk en trussel over for larverne. Disse faktorer kan påvirke bestandens overlevelse og er vigtige at være opmærksom på for at bevare denne art.

Lys skivevandkalven er en fredet art i henhold til EF-habitatdirektivet og Bern-konventionens liste II. Det er derfor ulovligt at fange, slå ihjel eller forstyrre denne art med vilje. Derudover er dens levesteder også beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Det er vigtigt, at vi fortsætter med at overvåge og beskytte lys skivevandkalven for at bevare dens unikke bidrag til vores økosystem. Ved at forstå dens levevis og trusler kan vi tage de nødvendige skridt for at bevare denne smukke vandkalv for fremtidige generationer.

Lys skivevandkalv: En fascinerende vandlevende bille

Lys skivevandkalv, også kendt som Graphoderus bilineatus, er en interessant dyreart, der findes i forskellige dele af Danmark. Selvom denne bille er sjælden og truet, er den en vigtig del af økosystemet i søer og vandhuller. Lad os dykke ned i nogle sjove fakta om denne fascinerende skabning.

Udbredelse

Lys skivevandkalv er fundet en del steder fra det østlige Vestjylland og videre østpå i Danmark. Den har sin nordvestlige grænse i Danmark. Nyere undersøgelser tyder på en stor tilbagegang, og den er kun konstateret på Bornholm, i Nordsjælland og i Østjylland siden 1990.

Udseende

Den voksne lys skivevandkalv er mellemstor og har en gulbrun farve med sortbrune tegninger på oversiden. I Danmark findes der tre andre arter, der ligner den meget. Den voksne bille kan blive mellem 12-16 mm lang, mens larven kan blive omkring 28 mm lang.

Føde

Vi ved ikke helt præcist, hvad lys skivevandkalven spiser. Larverne lever formodentlig af små krebsdyr, primært dafnier. Det er derfor vigtigt, at levestederne har store bestande af dafnier.

Levevis

Lys skivevandkalven lever i søer med rent vand, der er klart eller brunt (humusfarvet), og hvor solen kan skinne ned på vandfladen. Det kan være både naturligt opståede søer og kunstige søer som f.eks. tørvegrave. Den kan klare sig i moderat surt vand, men søen skal være mindst 1 m dyb på det dybeste sted, og en del af den skal være fri for tæt plantevækst. I kanten af søen skal der være en lav, åben sumpbevoksning af f.eks. star, hvor solen kan skinne ned og varme vandet op. I søen kan der gerne være vandplanter på bunden.

Flere steder findes lys skivevandkalv og bred vandkalv i samme sø eller vandhul. Som andre vandkalve skal den med mellemrum op til overfladen for at forny sin beholdning af luft under dækvingerne. Flyvende biller er endnu ikke blevet observeret i Danmark.

Udvikling

Lys skivevandkalven lægger æggene i hule plantestængler over vandoverfladen. Udviklingen fra æg over larve til puppe varer typisk 2-2½ måned og finder sted fra maj til oktober, afhængig af vandets temperatur. Larven lever antagelig de samme steder som den voksne bille og skal jævnligt op til overfladen for at forny sin luftbeholdning gennem spiraklerne på bagkroppen. Forpupningen sker sandsynligvis som hos andre vandbiller og sker på land. Larven laver sig en puppehule enten i løs jord eller under et tæt dække af plantedele.

Naturlige fjender og trusler

Larverne af lys skivevandkalven bliver ædt af ænder og fisk. Truslerne for denne art inkluderer tilførsel af store mængder næringsstoffer til levestederne samt tilgroning af disse. Fiskeriaktiviteter som put and take kan også udgøre en trussel, da tætte bestande af ænder eller fisk kan være farlige for larverne.

Beskyttelse og status

Lys skivevandkalven er en fredet dyreart i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel, og dens levesteder er beskyttet ifølge den danske naturbeskyttelseslov. Artens status er også anerkendt i både EUs Habitatdirektiv og Bern-konventionen.

Kilder: Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, DMU 2007

Danske dyr, der ligner lys skivevandkalv

Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) er en sjælden billeart, der er fundet i forskellige områder i Danmark. Selvom det er en unik art, findes der også andre lignende dyr i danske vandmiljøer. I denne artikel vil vi se nærmere på nogle af disse lignende arter.

Bred vandkalv

En af de mest lignende arter til lys skivevandkalv er bred vandkalv (Dytiscus latissimus). Bred vandkalv er også en vandlevende billeart og lever i søer med klart eller brunt vand. Den kan findes flere steder i Danmark og er kendt for sin store størrelse. Voksne bred vandkalve kan blive op til 45 mm lange, hvilket gør dem meget større end lys skivevandkalv.

Vandbuk

En anden vandlevende billeart, der minder om lys skivevandkalv, er vandbuk (Hydrophilus piceus). Vandbukken er kendt for sin store størrelse og kan blive op til 35 mm lang. Den lever i søer, moser og sumpe med stillestående eller langsomt rindende vand. Vandbukken er også en rovdyr og lever af små insekter, snegle og krebsdyr.

Kortvinget vandtege

En tredje art, der minder om lys skivevandkalv, er kortvinget vandtege (Nepa cinerea). Denne vandlevende insekt lever i små søer og vandhuller og ernærer sig hovedsageligt af smådyr, som den fanger med sine kløer. Den kortvingede vandtege kan kendes på dens karakteristiske udseende med sine store forben og lange bagben.

Konklusion

Hvis du er interesseret i danske vandlevende dyr, er lys skivevandkalv og dens lignende arter værd at lære mere om. Selvom lys skivevandkalv er en sjælden art, er der stadig flere andre dyr, der kan findes i danske vandmiljøer og minder om denne fascinerende bille. Udforsk de forskellige arter og se, hvilke du kan spotte i naturen.

Andre populære artikler: Kæmpe salvinia: En frit flydende vandbregneAlken: En Fascinerende HavfuglPlettet rørvagtel: En truet fugl i DanmarkRøllike-gyvelkvæler: En sjælden plante i DanmarkNæsebjørn: Et karakteristisk dyr fra SydamerikaSandløber: En fascinerende fugl på de danske kysterSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artØstrigsk fyr – Et stateligt træ med mange anvendelsesmulighederStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artGobler – En Fascinerende HavskabningKongekrabben: En indføring i dette imponerende havdyrHavlit: En karakteristisk dykandKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterStorblomstret hjerteranke: En smuk og klatrende planteStenbideren: En fascinerende havfisk med en unik reproduktionscyklusAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til Danmark