livop.dk

Dværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturen

Dværgterne (Sterna albifrons) er en fascinerende fugl, der har sin ynglebestand i Danmark. Desværre er antallet af dværgterner i landet faldet drastisk de seneste årtier, og det er vigtigt at tage skridt for at bevare denne art. I denne artikel vil vi udforske dværgternens udbredelse, levevis og beskyttelse, samt give dig tips til, hvordan du kan hjælpe denne truede fugl.

Udbredelse

I 1960erne var der omkring 600-900 par dværgterner i Danmark. I dag er bestanden faldet til under 500 par, hvoraf cirka halvdelen yngler ved Vadehavet. Dværgternerne overvintrer langs Vestafrikas kyster, men ankommer til Danmark i april-maj og forlader landet igen i september.

Levevis

Dværgternerne yngler i kolonier på sandede eller grusede strande uden vegetation. Dog kan man også finde dem ved søbredder inde i landet. Fuglene lever af småfisk og andre små dyr, som de fanger ved dykning på lavt vand. Det er vigtigt, at der er ro omkring kolonien, da forstyrrelser kan have negativ indvirkning på ynglesuccesen.

Beskyttelse af dværgternerne

Dværgternerne er beskyttet under flere internationale aftaler, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Disse aftaler har til formål at bevare truede fuglearter og deres levesteder. I Danmark er dværgternerne også fredet.

Hvad kan du gøre for at hjælpe dværgternerne?

For at bevare dværgternerne er det vigtigt at undgå at forstyrre kolonierne. Det anbefales at undlade at færdes inden for 200 meter fra kolonien i perioden fra maj til midten af juli. Dette vil give fuglene ro til at yngle og øge deres chancer for succesfuld opdrætning.

Vi opfordrer alle til at respektere dværgternernes behov for fred og ro, så vi kan bevare denne smukke og unikke fugl i vores natur.

Læs mere om dværgternerne og den aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Dværgterne – Verdens mindste terne

Artiklen giver indblik i dværgternens liv og udbredelse samt nogle interessante fakta om denne lille fugl.

Udbredelse

Dværgterne, også kendt som Sterna albifrons, har en dansk ynglebestand på under 500 par i dag, hvoraf omkring halvdelen yngler ved Vadehavet. I 1960erne var bestanden på 600-900 par. Dværgterne overvintrer langs Vestafrikas kyster, men ankommer til Danmark i april-maj og forlader landet igen i september.

Levevis

Dværgterne yngler i kolonier på sandede eller grusede strande uden vegetation. Dog kan man af og til finde dem ved søbredder inde i landet. Fuglene lever af småfisk og andre små dyr, som de fanger ved at dykke på lavt vand.

Det er vigtigt, at der er ro omkring kolonien, da antallet af ynglelokaliteter er gået tilbage de seneste 20 år på grund af forstyrrelser fra besøgende med rekreative interesser.

Vidste du…?

Dværgterne er verdens mindste terne og har derfor en helt særlig status. Hvis du ser dværgterner, kan du indberette dine observationer på artsportalen for at hjælpe med at indsamle data om artens udbredelse.

Beskyttelse

Dværgterne er beskyttet af flere internationale aftaler, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen.

Hvad kan hjælpe dværgterne?

For at gavne arten er det vigtigt, at man undlader at færdes inden for 200 meter af kolonien i perioden fra maj til midten af juli, hvor dværgternerne yngler.

Danske fugle, der ligner dværgternen

Dværgterne (Sterna albifrons) er en charmerende lille fugl, der tidligere havde en ynglebestand på omkring 600-900 par i Danmark i 1960erne. Desværre er antallet af dværgternefugle i dag faldet til under 500 par, hvoraf halvdelen stadig yngler ved Vadehavet. Dværgterne migrerer langs Vestafrikas kyster og ankommer til Danmark omkring april-maj. De forlader vores land igen i september.

Levevis

Dværgterne yngler typisk i kolonier på sandede eller grusede strande uden vegetation. Dog kan man også finde dværgterne ved søer inde i landet. Disse fugle ernærer sig primært af småfisk og andre små dyr, som de fanger ved at dykke i lavt vand. Dværgterne har brug for ro omkring deres kolonier for at trives og yngle succesfuldt. Desværre er antallet af ynglelokaliteter gået tilbage i de seneste 20 år, hvilket sandsynligvis skyldes at fuglene forstyrres af menneskelig aktivitet i deres yngleperiode.[1]

Bestandsudvikling og beskyttelse

Bestanden af dværgterne er faldende, og det er vigtigt at tage tiltag for at bevare denne lille fugl. Dværgterne er faktisk verdens mindste terne og er derfor en særligt unik art.Dværgterne er opført på flere internationale lister over beskyttede arter, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at artens overlevelse og ynglesucces er af højeste prioritet.

Miljømæssige tiltag

For at hjælpe dværgterne er det vigtigt at undlade at nærme sig kolonien inden for 200 meter i perioden fra maj til midten af juli. Dette vil give fuglene den nødvendige fred og ro til at opfostre deres unger og sikre bestandens fremtid.

Andre fuglearter i Danmark

Selvom dværgterne er unik og charmerende, er der også flere andre fuglearter, der er værd at stifte bekendtskab med i Danmark. Nogle af disse inkluderer:

  • Almindelig terner (Sterna hirundo) – En almindelig ternerart med et sort hoved og rød næb.
  • Fjordterne (Sterna paradisaea) – En stor ternerart med karakteristiske lange tudser.
  • Rosevagtler (Glareola pratincola) – En smuk vadefugl med lyserøde brystfjer.
  • Mudderklire (Calidris alpina) – En lille vadefugl, der kan være svær at spotte på grund af dens gode camouflageevner.
  • Sandløber (Calidris alba) – En mellemstor vadefugl, der lever på sandstrande og langs kysten.

Aktiviteter og indberetninger

Hvis du er interesseret i fugleobservation og bidrag til forskningen om fuglelivet i Danmark, kan du overveje at indberette dine fund af arter i den danske natur til Artsportalen. Dette bidrager til en bedre forståelse af fuglebestandene og hjælper med at overvåge og bevare vores fuglearter.

Dværgterne er en charmerende og unik fugl, der har brug for vores hjælp for at overleve i Danmark. Lad os tage vare på vores fugle og sikre, at kommende generationer også kan opleve deres skønhed og elegance. – Fugleentusiast, Karen Larsen

Konklusion

Dværgterne er en særligt unik fugl, der er værd at beundre og beskytte. Med en faldende ynglebestand er det vigtigt, at vi tager skridt til at bevare denne art og sikre dens overlevelse. Ved at respektere den nødvendige afstand til ynglekolonierne og bidrage til overvågning af fuglebestandene kan vi alle spille en rolle i at bevare og værne om de danske fugleliv.

Læs mere om dværgterne, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Kilder:
[1] Dansk Ornitologisk Forening – Dværgterne

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er udbredelsen af dværgterne?

Den danske ynglebestand af dværgterne lå i 1960erne på 600-900 par. I dag er bestanden under 500 par, hvoraf cirka halvdelen yngler ved Vadehavet. Dværgterne overvintrer langs Vestafrikas kyster, men ankommer til Danmark i april-maj og forlader landet igen i september.

Hvad er dværgternens levevis?

Dværgterne yngler i kolonier på sandede eller grusede strande uden vegetation, men indimellem træffes arten også ved søbredder inde i landet. Fuglene lever af småfisk og andre små dyr, som de fanger ved dykning på lavt vand. Det er vigtigt, at der er ro omkring kolonien.

Hvad er årsagen til tilbagegangen i antallet af ynglelokaliteter for dværgterne?

Antallet af ynglelokaliteter for dværgterne er gået tilbage i de seneste 20 år, hvilket sandsynligvis skyldes, at fuglene, på grund af rekreative interesser, er blevet forstyrrede i yngleperioden. Det er vigtigt at beskytte områder omkring kolonierne for at sikre artens overlevelse.

Hvad er Dansk Ornitologisk Forenings rolle i bevarelsen af dværgterne?

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) spiller en aktiv rolle i bevarelsen af dværgterne. DOF overvåger blandt andet den aktuelle bestandsudvikling og formidler relevant information om arten. Man kan læse mere om dværgternerne, herunder aktuel bestandsudvikling, på DOFs hjemmeside.

Hvordan beskyttes dværgterne juridisk?

Dværgternen er beskyttet i henhold til flere internationale konventioner og direktiver. Den er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Disse juridiske instrumenter bidrager til at sikre arternes beskyttelse og bevarelse.

Hvad kan hjælpe dværgternen?

Det vil være til stor gavn for dværgterne, hvis man undlader at færdes inden for 200 meter fra kolonien i perioden fra maj til midten af juli. Dette vil bidrage til at mindske forstyrrelser og bevare fuglenes naturlige adfærd under yngleprocessen.

Hvilken rolle spiller danske ornitologer i arbejdet med at beskytte dværgterne?

Danske ornitologer har en vigtig rolle i arbejdet med at beskytte dværgterne. De deltager i overvågning af bestanden, registrerer observationer og bidrager til indsamling af vigtige data. Ornitoligistisk viden og engagerede ornitologer er afgørende for at forstå og bevare denne truede fuglearter.

Hvor kan man finde mere information om dværgterner?

Man kan finde mere information om dværgterner, herunder aktuel bestandsudvikling og beskyttelsestiltag, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Her kan man også læse om andre truede fuglearter i Danmark samt deltage i relevante projekter og aktiviteter.

Hvad er den mest effektive måde at bevare dværgterne på?

Den mest effektive måde at bevare dværgterne på er gennem en kombination af bevaring af ynglelokaliteter, beskyttelse mod forstyrrelse og opretholdelse af økosystemets kvalitet. Det er vigtigt at involvere lokale samfund, myndigheder og interessenter for at sikre langsigtede bevarelsesindsatser.

Hvilke initiativer kan tages for at øge bevidstheden om dværgternerne?

Der kan tages flere initiativer for at øge bevidstheden om dværgternerne. Dette inkluderer offentlig formidling og uddannelse om artens betydning og truede status, involvering af frivillige i overvågning og beskyttelse og samarbejde med medier og interessenter for at sprede budskabet bredt.

Andre populære artikler: Satans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturRøllike-gyvelkvæler: En sjælden plante i DanmarkSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkHedepletvinge: En Spraglet Sommerfugl på Heder og EngeHugormen: En Guide til Danmarks Giftige SlangeMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkSnogen: En fascinerende slange i DanmarkBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveLækatten (hermelin): Et fascinerende dyr i det danske landskabFisk: En omfattende guide til Danmarks dyrelivSumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisAurora – En karakteristisk sommerfugl i den danske naturTyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidéSkildpaddehuesnegl: En guide til en fascinerende havsneglKarl Johan – spiselig rørhatHaren: En omfattende guide til dette fascinerende dyrFlodlampret: En fascinerende vanddyr i danske vandløbTidselfugl: En fascinerende sommerfugl med en global udbredelse