livop.dk

Dyndsmerling: En Fascinerende Fisk i Danmark

Dyndsmerling (Misgurnus fossilis) er en unik fisk, der kan kendes på sine 10 skægtråde. Denne fisk er typisk omkring 20-25 cm lang, men kan vokse op til 50 cm. Dyndsmerlingen er sjælden i Danmark og findes kun i den nederste del af Vidå. Der er også blevet rapporteret om enkelte observationer i Hillerød tilbage i 1947.

Levested og Føde

Dyndsmerlingen lever primært i lavvandede vandhuller, småsøer og langsomt flydende vandløb. Om dagen graver fisken sig ned i dyndet på bunden. Føden består af små snegle og insektlarver, så et rigeligt tilbud af disse byttedyr er afgørende for dyndsmerlingens overlevelse.

Beskyttelse af Dyndsmerlingen

For at bevare en naturlig bestand af dyndsmerling er det vigtigt at sikre, at fisken kan vandre frit mellem gydeområder og opvækstområder. Hvis der er spærringer på vandløbene, kan fjernelse af disse hjælpe fisken. Det er også afgørende at opretholde rent vand i vandløbene og skabe en god fysisk variation med lavvandede grusområder og mere roligtflydende dybe partier.

Vandløb, der løber gennem lysåbne ådale, bør have tilstedeværelse af forskellige vandplanter året rundt, da dette er vigtigt for dyndsmerlingens levested. Hvis disse forhold ikke er til stede, kan man gennem mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold. Bræmmer af rørsump fungerer også som vigtige steder for fødesøgning, skjul og yngling, og det er vigtigt at bevare disse bræmmer for at gavne dyndsmerlingen.

Interessante Fakta om Dyndsmerlingen

– Dyndsmerlingen kan overleve i vand med lav iltkoncentration, da den kan sluge luft fra overfladen og absorbere ilt gennem tarmen.

Indberet Dine Observationer

Hvis du ser en dyndsmerling eller andre interessante arter i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge og beskytte vores dyreliv.

Dyndsmerlingen er en unik fisk, der beriger vores vandmiljø. Lad os gøre vores bedste for at bevare dens levesteder og sikre dens overlevelse. – Naturbevaringsforeningen

Ved at tage ansvar for at bevare dyndsmerlingen og dens levesteder kan vi sikre, at denne fascinerende fisk fortsætter med at eksistere i Danmark i mange år fremover.

Introduktion

Dyndsmerlingen, også kendt som Misgurnus fossilis, er en interessant fisk med 10 skægtråde. Den er normalt omkring 20-25 cm lang, men kan faktisk blive op til 50 cm i længden. Fisken findes primært i den nederste del af Vidå i Danmark, men der er også blevet observeret enkelte individer andre steder i landet som f.eks. i Hillerød tilbage i 1947.

Levested og føde

Dyndsmerlingen lever primært i lavvandede vandhuller, småsøer og vandløb med langsomt flydende vand. Om dagen graver fisken sig ned i dyndet på bunden og kommer kun frem om natten for at finde føde.

Føden består primært af små snegle og insektlarver, og for at trives kræver dyndsmerlingen et rigeligt forråd af disse byttedyr. Derfor er det vigtigt, at vandhuller og søer, hvor fisken lever, har en god tilstedeværelse af disse fødekilder.

Reproduktion

Under gydesæsonen afsætter dyndsmerlingen sine æg på rødder og vandplanter, og disse planter er afgørende for at sikre succesfuld reproduktion. For at bevare en naturlig bestand af dyndsmerlinger er det derfor vigtigt, at de kan vandre frit i vandsystemet mellem gydeområder og opvækstområder.

Bevaring og hjælp til dyndsmerling

For at sikre en naturlig bestand af dyndsmerlinger er det vigtigt at opretholde gode leveområder. Det indebærer at fjerne spærringer i vandløbene, sikre rent vand med god fysisk variation og tilstedeværelse af vandplanter. Hvis disse forhold ikke er til stede, kan der gennem mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabes gode leveområder for dyndsmerling.

Bræmmer af rørsump spiller en vigtig rolle som fødesteder, skjulesteder og ynglepladser for dyndsmerling. Det er derfor vigtigt at bevare disse bræmmer af rørsump, hvor der ikke er så stor udbredelse af vandplanter.

Fun facts

  • Dyndsmerlingen kan leve i vand med lav iltkoncentration, da den kan sluge luft fra overfladen og absorbere ilt gennem tarmen.

Beskyttelse af dyndsmerling

Dyndsmerlingen er omfattet af forskellige beskyttelsesforanstaltninger i Danmark, herunder Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste III. Det er vigtigt at indberette eventuelle fund af dyndsmerling til Artsportalen for at understøtte overvågning og beskyttelse af arten.

Samlet set er dyndsmerlingen en unik og spændende fisk med sin evne til at tilpasse sig forskellige miljøer og overleve under krævende forhold. Ved at beskytte dens levesteder og sørge for de rette betingelser kan vi hjælpe med at bevare den naturlige bestand af dyndsmerlinger i Danmark.

Dyndsmerling – en lille skægget fisk

Dyndsmerling, også kendt som Misgurnus fossilis, er en fascinerende fisk med sin karakteristiske skægtråde. Den findes normalt i en længde på omkring 20-25 cm, men kan vokse sig op til 50 cm. Denne artikel vil dykke ned i dyndsmerlingens egenskaber og habitat.

Udbredelse

I Danmark er dyndsmerlingen kun kendt fra den nederste del af Vidå. Fiskearten blev først fundet i 1980erne, og der blev senere fundet to individer i en grøft til Sølsted Mose i 2001. Der er også blevet observeret en enkelt gang i Hillerød tilbage i 1947, hvilket blev omtalt i Aftenbladet Søndag.

Føde

Dyndsmerlingens kost består hovedsageligt af små snegle og insektlarver. Rigelige mængder af disse byttedyr er afgørende for, at vandhuller og søer kan fungere som passende levesteder for dyndsmerlingen.

Krav til levesteder

Dyndsmerling trives i vandhuller, småsøer og vandløb med langsomt flydende vand. Om dagen graver fisken sig ned i dyndet på bunden. Når dyndsmerlingen gyder, lægger den sine æg på rødder og vandplanter, hvilket gør vandplanterne afgørende for reproduktionens succes.

Hvad kan hjælpe dyndsmerling?

For at sikre en naturlig bestand af dyndsmerling er det vigtigt, at arten frit kan vandre mellem gydeområder og opvækstområder. Fjernelse af spærringer i vandløbene vil således hjælpe arten. Det vil også være gavnligt for dyndsmerlingen at have rent vand i vandløbene samt en god fysisk variation med lavvandede grusområder og mere roligt flydende dybe partier.

I områder med lysåbne ådale er tilstedeværelsen af forskellige vandplanter året rundt afgørende for et godt levested for dyndsmerling. Hvis disse forhold ikke er til stede, kan de gendannes gennem skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering. Bræmmer af rørsump fungerer som vigtige steder for fødesøgning, skjulesteder og ynglepladser, hvor der ikke er så mange vandplanter, og det vil derfor gavne arten, at disse bræmmer bevares.

Interessante fakta

Dyndsmerlingen kan overleve i vand med lav iltkoncentration, da den kan sluge luft fra overfladen og optage ilt gennem tarmen.

Beskyttelse

Dyndsmerlingen er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag II og Bern-konventionens liste III. Hvis du har observeret dyndsmerlingen eller andre arter i naturen, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Ved at forstå dyndsmerlingens behov og sikre egnede levesteder kan vi bidrage til at bevare denne unikke og skæggede fiskeart i Danmark.

Andre populære artikler: Bakke-gøgeliljeHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkSpringfrø: En elegant og hoppende frø i det danske dyrelivHavskildpadder: En sjælden gæst i DanmarkDobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i DanmarkAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kystPlettet rørvagtel: En truet fugl i DanmarkStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artMosser, lav og alger: En omfattende guideSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskFlodkrebs: En Guide til Danmarks Største FerskvandskrebsNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskRørhøg: En truet fugleart i DanmarkViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækBlågrøn rose: En formrig og velduftende rosenartLille fluesnapper: En sjælden gæst i DanmarkArmensk brombær – en tornet busk med stor udbredelse i Danmark