livop.dk

Almindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i Danmark

Almindelig ryle (Calidris alpina) er en fugl, der findes i to bestande – den sydlige almindelige ryle, der yngler i Danmark, og den nordlige almindelige ryle, der yngler i Skandinavien og Nordrusland. Flere hundrede tusinde almindelige ryler raster i Danmark, når de trækker mellem deres yngleområder og vinterkvarterer i Vesteuropa og Vestafrika. Desværre er bestanden af engryle i Danmark gået voldsomt tilbage og tæller nu under 150 ynglende par.

Træk og yngleområder

Trækfuglene ankommer til Danmark i slutningen af juni og flyver sydpå igen i august-oktober. I marts-maj kan tusindvis af ryler ses i Danmark, inden de trækker mod deres yngleområder.

Levevis

Langt de fleste rastende almindelige ryler kan findes i Vadehavet, men de kan også ses ved andre lavvandede kyster. De fugle, der yngler i Danmark, findes primært i reservaterne på Tipperne og Vejlerne, Vadehavet, Saltholm og Vestamager. Her holder fuglene til på strandenge og ferske enge med lav vegetation og en saltholdighed på ikke over 4 promille. De lever af små krebsdyr, orm og andre smådyr, som de finder på vadefladerne, når de bliver blotlagt.

Ved højvande står fuglene tæt sammen på højvandsrastepladser, som er sandflader, holme eller småøer, der ikke oversvømmes.

Almindelig ryle kræver ro omkring deres yngleområder, fourageringsområder og højvandsrastepladser.

Vigtigheden af Vadehavet

Vadehavet er den vigtigste rasteplads for almindelig ryle, og der kan i efteråret være omkring 250.000 af dem. I milde vintre overvintrer op mod 20.000 individer her i landet.

Beskyttelse af almindelig ryle

Almindelig ryle er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det er vigtigt at begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i fødesøgningsområderne og på højvandsrastepladserne.

For at sikre almindelig ryles ynglesucces bør man undlade at færdes inden for en afstand af 200 meter fra yngleområdet fra april til midten af juli. Kreaturgræsning eller høslæt på engene kan sikre, at vegetationen er i en højde, der gør området egnet som ynglested for den almindelige ryle. Høslæt bør foretages fra midten af juli, og græsningstrykket i perioden april-midtjuni skal være lavt for at undgå, at rederne med æg bliver trampet itu.

For mere information om almindelig ryle og den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Så næste gang du er ved kysten, så hold øje med den almindelige ryle og vær opmærksom på dens behov for beskyttelse og bevarelse af dens levesteder.

Almindelig ryle: En fascinerende fugl med sjove fakta

Almindelig ryle (Calidris alpina) er en fugl, der findes i to forskellige bestande. Den sydlige almindelige ryle yngler i Danmark, mens den nordlige almindelige ryle yngler i Skandinavien og Nordrusland. Flere hundrede tusinde almindelige ryler raster i Danmark, når de trækker mellem deres yngleområder og vinterkvarterer i Vesteuropa og Vestafrika. Desværre er bestanden af engryler i Danmark gået voldsomt tilbage og tæller i dag under 150 ynglende par.

Træk og yngleadfærd

Almindelige ryler ankommer til Danmark i slutningen af juni og flyver sydpå mellem august og oktober. I marts til maj kan man igen se tusindvis af ryler i Danmark, inden de fortsætter til deres yngleområder. De fleste rastende almindelige ryler findes i Vadehavet, men de kan også ses ved andre lavvandede kyster.

I Danmark kan man primært finde ryleres yngleområder i reservaterne på Tipperne og Vejlerne, Vadehavet, Saltholm og Vestamager. Disse områder består af strandenge og ferske enge med lav vegetation og en saltholdighed på højst 4 promille. Rylerne lever af små krebsdyr, orme og andre smådyr, som de finder på vadefladerne, når vandet trækker sig tilbage.

Ved højvande står rylerne tæt sammen på højvandsrastepladser, som er sandflader, holme eller småøer, der ikke oversvømmes. For at sikre rylerne optimale betingelser kræver de ro omkring deres yngleområder, fourageringsområder og højvandsrastepladser.

Vidste du…?

Vadehavet er den vigtigste rasteplads for almindelig ryle, og om efteråret kan der befinde sig omkring 250.000 af disse fugle i området. I milde vintre overvintrer op til 20.000 individer i Danmark.

Beskyttelse af almindelig ryle

Almindelig ryle er fredet og er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II samt Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II.

Hvad kan du gøre for at hjælpe almindelig ryle?

For at hjælpe denne art kan du begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i deres fødesøgningsområder og på højvandsrastepladserne. I perioden fra april til midten af juli er det vigtigt at undgå at færdes inden for en afstand af 200 meter fra yngleområderne for at sikre rylernes ynglesucces.

Et andet tiltag, der kan hjælpe, er kreaturgræsning eller høslæt på engene. Dette sikrer, at vegetationen holdes i en højde, der egner sig til ynglested for den almindelige ryle. Græsningen bør finde sted fra midten af juli, og græsningstrykket fra april til midten af juni bør være lavt for at undgå, at rederne med æg bliver trampet itu.

Som naturinteresseret kan du også indberette dine fund af arter i den danske natur på Artsportalen, hvor du kan bidrage til overvågningen af arter, herunder almindelig ryle.

For mere information om almindelig ryle og den aktuelle bestandsudvikling kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Naturvejledning: Danske fuglearter, der ligner almindelig ryle

Almindelig ryle, også kendt som Calidris alpina, er en fugl, der trækker mellem yngleområderne i Danmark og vinterkvartererne i Vesteuropa og Vestafrika. I denne artikel vil vi dykke ned i andre fuglearter i Danmark, der har lignende træk og levevis som almindelig ryle.

Engryle

Den engelske ryle (Calidris pugnax) minder meget om almindelig ryle i udseende. Det er en trækfugl, der også yngler i Danmark, men desværre er dens bestand stærkt reduceret og tæller nu under 150 ynglende par. Engrylerne ankommer til Danmark i slutningen af juni og flyver sydpå i august-oktober. Du kan se tusindvis af ryler i Danmark i marts-maj, før de trækker mod deres yngleområder.

Levevis

Ligesom almindelig ryle lever engryle hovedsageligt i reservater og kyster med lavvandede områder. Du kan finde dem i Vadehavet og andre lavvandede kyster. Engrylene holder til på strandenge og ferske enge med lav vegetation, hvor saltholdigheden ikke overstiger 4 promille. De lever af små krebsdyr, orm og andre smådyr, som de finder på vadefladerne.

Beskyttelse og hjælp

Engrylen kræver fred og ro omkring deres yngleområder, fourageringsområder og højvandsrastepladser. For at hjælpe denne truede art kan man begrænse færdslen (sejlads, fiskeri osv.) i fødesøgningsområder og på højvandsrastepladser. Det er også vigtigt at undlade at færdes inden for 200 meter fra yngleområdet fra april til midten af juli. Græsning og høslæt på engene sikrer passende vegetation til yngleområderne.

Pomeransfugl

Pomeransfuglen (Pluvialis apricaria) er en anden fugl, der ligner almindelig ryle. Den yngler primært i Nord- og Østeuropa, herunder Skandinavien og Nordrusland, og trækker til Danmark for at raster, når de flyver mellem deres yngleområder og overvintringsområder. Pomeransfuglen er mere almindelig end engrylen og kan observeres på marker, enge og strandenge i Danmark.

Levevis

Pomeransfuglen foretrækker at fouragere på våde marker og engområder med lav vegetation. Den lever af insekter, orme og smådyr. Pomeransfuglen er kendt for sit særlige flugtmønster, hvor den ofte flyver i cirkler og udsender kald, når den føler sig truet.

Beskyttelse og hjælp

Pomeransfuglen er også en beskyttet fugleart. For at hjælpe denne fugl er det vigtigt at bevare og beskytte de naturområder, hvor den lever og fouragerer. Landmænd kan bidrage ved at tilbyde passende leveområder og undlade brugen af pesticider i markerne.

Kobbersneppe

En tredje fugleart, der har ligheder med almindelig ryle, er kobbersneppe (Tringa erythropus). Kobbersneppe yngler primært i det nordlige Skandinavien og Rusland og trækker til Danmark for at raster og fodre før de fortsætter deres træk til overvintringsområderne. Denne specielle fugl kan også ses på lavvandede kyster og vådområder i Danmark.

Levevis

Kobbersneppe foretrækker tørre, lave områder med sparsom vegetation. Den lever af insekter, larver og smådyr, som den finder ved at sonde jorden med sin lange, følsomme næb. Kobbersneppe er kendt for sin karakteristiske flugt med hurtige vingeslag og karakteristisk kald.

Beskyttelse og hjælp

For at sikre fremtiden for kobbersneppe er det vigtigt at bevare og beskytte de vådområder og kystområder, hvor den fouragerer og raster. Ved at opretholde en passende vandstandsregulering og undgå uforstyrret færdsel kan vi hjælpe kobbersneppe og andre fugle i denne levestil.

Så næste gang du ser en almindelig ryle, kan du huske, at der er andre fugle i Danmark, der ligner den. Engrylen, pomeransfuglen og kobbersneppe er alle fascinerende fugle, der også fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den almindelige ryles videnskabelige navn?

Den almindelige ryle har det videnskabelige navn Calidris alpina.

Hvor mange bestande af almindelig ryle findes der, og hvor yngler de?

Der findes to bestande af almindelig ryle. Den sydlige almindelige ryle yngler i Danmark, mens den nordlige almindelige ryle yngler i Skandinavien og Nordrusland.

Hvor mange almindelige ryler raster i Danmark under trækket mellem yngleområderne og vinterkvartererne?

Når fuglene trækker mellem yngleområderne og vinterkvartererne i Vesteuropa og Vestafrika, raster flere hundrede tusinde almindelige ryler i Danmark.

Hvor mange ynglende par af engryle er der i Danmark, og hvordan har bestanden udviklet sig?

Bestanden af engryle i Danmark er gået voldsomt tilbage og tæller under 150 ynglende par.

Hvornår ankommer trækfuglene til Danmark, og hvornår flyver de sydpå?

Trækfuglene ankommer i slutningen af juni og flyver sydpå i august-oktober.

Hvor kan man finde de fleste rastende almindelige ryler i Danmark?

Langt de fleste rastende almindelige ryler kan findes i Vadehavet, men de kan også ses ved andre lavvandede kyster.

Hvilke reservater kan man finde de almindelige ryler, der yngler i Danmark?

De almindelige ryler, der yngler i Danmark, findes hovedsageligt i reservaterne på Tipperne og Vejlerne, Vadehavet, på Saltholm og på Vestamager.

Hvad lever almindelige ryler af, og hvor finder de deres føde?

Almindelige ryler lever af små krebsdyr, orm og andre smådyr, som de finder på vadefladerne, når disse er blotlagt.

Hvor samler almindelige ryler sig ved højvande, og hvad er højvandsrastepladserne?

Ved højvande står almindelige ryler tæt sammen på højvandsrastepladser, som er sandflader, holme eller småøer, der ikke overskylles af vand.

Hvordan kan man hjælpe den almindelige ryle?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri osv.) i fødesøgningsområderne og på højvandsrastepladserne. Desuden kan man undlade at færdes inden for 200 meter fra yngleområdet fra april til midten af juli. Kreaturgræsning eller høslæt på engene kan også være gavnligt for rylebestanden, da det sikrer passende vegetation som ynglested. Græsningen bør foregå fra midten af juli, og græsningstrykket i perioden april-midtjuni bør være lavt for at undgå skader på æggene.

Andre populære artikler: Vandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkLille fluesnapper: En sjælden gæst i DanmarkRødeg: Et smukt træ med en rig historieØresvin – En Guide til dette Fascinerende HavdyrElm: Et oversigt over et ikonisk træ i DanmarkPastinak: En Grov og Gulliggrøn SkærmplanteHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglNældens takvinge: En smuk og almindelig sommerfugl i DanmarkSitkagran: Et Nåletræ med Stikkende NåleBirkemus – En lille gnaver med unikke egenskaberEngsnarre: En truet fugl i DanmarkFiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsGul Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende snylteplantePindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturPensel-klippekrabbenInsekter: Naturens små vidundereLille vandsalamanderDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke Egenskaber