livop.dk

Lille vandsalamander

Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) er en lille padde med en lang krop, en lang hale og en orange stribe på maven. Den kan blive op til 9 cm lang. Den er almindelig i hele landet og lever om foråret i vandhuller og resten af året på land, ofte tæt på vandhullerne. Desværre er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage på grund af tørrede vandhuller, tilgroede områder og indførelsen af fisk og ænder, som spiser salamanderen.

Udbredelse

Lille vandsalamander findes overalt i Danmark undtagen på Manø og Rømø. Den er mest almindelig i vandhuller med god jordbund, hvor den findes i 40-60% af alle vandhuller. I Midtjylland på mere mager eller sandet jordbund findes den kun i ca. 4% af vandhullerne.

Udseende

Lille vandsalamander har en gyldenbrun til grå ryg og en lys underside med mørke pletter og en orange stribe i midten. Hannen er mere grå og plettet end hunnen, og under parringstiden har hannen en høj, takket rygkam. Kloakken er mørk hos hannen og lys hos hunnen. Salamanderens kloak er den fælles kanal, hvorfra den udskiller ekskrementer, urin og sæd eller æg. Mørke længdestriber på hovedet og den mindre størrelse adskiller den fra stor vandsalamander.

Føde

Den voksne lille vandsalamander spiser smådyr af enhver slags, herunder insektlarver, insekter, snegle, orme, igler og haletudser. Salamanderlarverne lever af dafnier, vandlopper og myggelarver. De bruger synssansen, selv når de jager i mørke.

Levevis

Lille vandsalamander yngler ofte i små vandhuller på under 100 m2. Disse vandhuller kan have lavt vand eller være tilgroede, men solen skal kunne skinne ned på mindst halvdelen af vandhullet. Salamanderen er mindre følsom over for forurening end mange andre dyr i vandhullet, men hvis der er for mange næringsstoffer i vandet, får den færre unger. Lille vandsalamander kan også findes i dybere, skyggefulde og mørke søer, men her er vandet for koldt til, at den kan yngle.

Fra marts til maj søger lille vandsalamander ned til vandhullerne for at parre sig og lægge æg. Dette sker enkeltvis, og en enkelt hun kan lægge op til 700 æg. De voksne dyr vender tilbage til land i juni og juli, mens ungerne bliver på landjorden i de næste år. De bliver kønsmodne, når de er mellem 2 og 6 år gamle. Lille vandsalamander kan leve mellem 3 og 8 år, og nogle kan endda blive op til 12 år gamle.

Uden for yngletiden lever lille vandsalamander på land, men tæt på vandhullerne. Den gemmer sig om dagen under sten, grene og i huller. Om natten, når det er varmt og fugtigt, kommer den frem for at finde føde. Lille vandsalamander går normalt i vinterhi i oktober-november, men den kan også ses kravle rundt midt om vinteren, når vejret er mildt. Den kan også findes i kældre om vinteren.

Naturlige fjender

Lille vandsalamander har mange fjender, især i vandhullerne. Fisk og ænder spiser salamanderlarverne, mens vandkalve, større fisk, stor vandsalamander, snoge, hejrer og ænder spiser de voksne dyr. På land bliver de spist af hugorme, pindsvin, rotter, katte, hermeliner, musvåger og stære.

Trusler

Den lille vandsalamander står over for mange trusler. Tørrede vandhuller, tilgroede områder og indførelsen af fisk og ænder i vandhullerne har haft en negativ indvirkning på salamanderens bestand. Det er vigtigt at beskytte og bevare levestederne for lille vandsalamander for at sikre dens overlevelse.

For mere information om lille vandsalamander og hvordan du kan hjælpe med at bevare denne art, kan du kontakte lokale naturorganisationer eller besøge naturbeskyttelsessteder, der fokuserer på vandpadder.

Lille vandsalamander: En fascinerende og truet art

Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) er en lille padde med en lang krop, en lang hale og en karakteristisk orange stribe på maven. Denne særlige salamanderart kan blive op til 9 cm lang og er almindelig i hele Danmark. Dog er den desværre truet på grund af tabet af dens leveområder.

Udbredelse

Lille vandsalamander findes overalt i Danmark undtagen på Manø og Rømø. Den er mest almindelig i vandhuller på god jordbund, hvor den findes i 40-60% af alle vandhuller. I Midtjylland, hvor jorden er mere mager eller sandet, er den kun at finde i cirka 4% af vandhullerne.

Udseende

Lille vandsalamander har en gyldenbrun til grå ryg og en lys underside med mørke pletter og en orange stribe i midten. Hannen er generelt mere grå i farven og har flere pletter end hunnen. Under parringstiden udvikler hannen en høj, takket rygkam, og der er også forskel i farven på kloakken: den er mørk hos hannen og lys hos hunnen. Den mørke længdestribe på hovedet og dens mindre størrelse adskiller også lille vandsalamander fra stor vandsalamander.

Føde

Den voksne lille vandsalamander spiser smådyr som insektlarver, insekter, snegle, orme, igler og haletudser. Salamanderlarverne lever af dafnier, vandlopper og myggelarver. De bruger deres syns- og jagtsans, selvom de ofte jager i mørke omgivelser.

Levevis

Lille vandsalamander yngler typisk i små vandhuller på under 100 m2. Selvom vandhullerne kan have lavt vand eller være groet til, er det vigtigt, at solen kan skinne ned på mindst halvdelen af vandhullet. Denne salamanderart er mindre følsom over for forurening end mange andre dyr i vandhullerne, men for mange næringsstoffer vil reducere antallet af unger. Man kan også finde lille vandsalamander i dybere, skyggefulde og mørke søer, dog er vandet her ofte for koldt til at den kan yngle.

Om foråret, fra marts til maj, opsøger lille vandsalamander vandhullerne for at parrer sig og lægge æg. Dette sker enkeltvis, og de ældre hunner kan lægge op til 700 æg. De voksne dyr vender tilbage på land i juni og juli, mens ungerne bliver på landjorden de næste år, indtil de er kønsmodne – hvilket typisk tager 2-6 år. Lille vandsalamander kan leve op til 3-8 år, og nogle individer har endda nået en alder på 12 år.

Uden for yngletiden lever lille vandsalamander på land, men altid tæt på vandhullerne. Den gemmer sig om dagen under sten, grene og i huller, men kommer frem om natten, når det er lummert og fugtigt, for at søge føde. Den går som regel i vinterhi i oktober-november, men det er ikke usædvanligt at se dem kravle rundt midt om vinteren, når vejret er mildt. Vinteren kan de endda også findes i kældre.

Naturlige fjender

Lille vandsalamander har mange fjender, især i vandhullerne. Larverne bliver spist af fisk og ænder, mens de voksne dyr kan falde offer for vandkalve, større fisk, stor vandsalamander, snoge, hejrer og ænder. På land kan de blive ædt af hugorme, pindsvin, rotter, katte, hermeliner, musvåger og stære.

Trusler

Lille vandsalamander er en truet art, og en af de største trusler mod dens overlevelse er tabet af dens leveområder. Vandhullerne bliver tørret ud, groet til med vegetation eller befolket med fisk og ænder, som æder salamanderen. Derudover bliver lille vandsalamander også påvirket af forurening i vandhullerne, da den er mindre følsom end andre arter, men stadig kan blive påvirket negativt af for store mængder næringsstoffer.

For at sikre fremtiden for denne fascinerende lille salamanderart er det vigtigt at bevare og beskytte dens levesteder samt være opmærksom på eventuel forurening og indførelse af fremmede arter i vandhullerne, der kan true lille vandsalamanders overlevelse.

Lille vandsalamander – en oversigt

Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) er en fascinerende lille padder med en lang krop, lang hale og en karakteristisk orange stribe på maven. Den har en gennemsnitlig længde på op til 9 cm og er almindelig i hele landet. Om foråret findes den i vandhuller, mens den resten af året søger mod land, ofte i nærheden af vandhuller. Desværre er dens antal faldet drastisk på grund af tørrede vandhuller, groet vegetation og indførsel af fisk og ænder, som æder den.

Udbredelse af Lille vandsalamander

Lille vandsalamander findes i hele Danmark undtagen på Manø og Rømø. Den er mest almindelig i vandhuller med god jordbund, hvor den findes i omkring 40-60% af alle vandhuller. Dog findes den kun i ca. 4% af vandhuller på mere mager eller sandet jordbund i Midtjylland.

Udseende af Lille vandsalamander

Lille vandsalamander har en gyldenbrun til grå ryg og en lys underside med mørke pletter og en orange stribe i midten. Hannerne er mere grå og plettede end hunnerne. I parringstiden har hannen en høj, takket rygkam. Hannens kloak er mørk, mens hunnens er lys. Kloakken er den fælles kanal på dyret, hvorfra det udskiller ekskrementer, urin og sæd eller æg. Lille vandsalamanders mørke længdestriber på hovedet og mindre størrelse adskiller den fra stor vandsalamander.

Føde

Lille vandsalamander er en altædende skabning, der spiser smådyr af enhver slags. Det kan være insektlarver, insekter, snegle, orme, igler og haletudser. Salamanderlarverne lever af dafnier, vandlopper og myggelarver. Selvom de jager i mørke, bruger de deres synssans til at finde føde.

Levevis

Lille vandsalamander yngler ofte i små vandhuller under 100 m2. Vandhullerne kan være flade eller groet til, men solen skal kunne skinne ned på mindst halvdelen af vandhullet. Den er mindre følsom over for forurening sammenlignet med mange andre dyr i vandhullet, men hvis der er for mange næringsstoffer, får den færre unger. Man kan også finde lille vandsalamander i mere dybe, skyggefulde og mørke søer, men her er vandet for koldt til, at der kan yngles.

Yngletiden for Lille vandsalamander er fra marts til maj. Her finder parringen sted, og hunnerne lægger deres æg – nogle hunner kan lægge op til 700 æg ad gangen. De voksne dyr forlader vandet og går tilbage på land i juni og juli, mens ungerne landmand i løbet af året og tilbringer de næste år på landjorden. Lille vandsalamander opnår kønsmodenhed når de er mellem 2 og 6 år gamle og har en forventet levetid på 3 til 8 år.

Om dagen gemmer Lille vandsalamander sig under sten, grene og i huller, mens den om natten, når det er lunt og fugtigt, kommer frem for at søge efter føde. Den går normalt i vinterhi i oktober-november, men kan stadig ses kravle omkring midt om vinteren, når det er tørtvejr. Du kan endda finde den i kældre i vinterperioden.

Naturlige fjender

Lille vandsalamander har mange fjender, især i vandhuller. Både fisk og ænder æder larverne, mens vandkalve, større fisk, stor vandsalamander, snoge, hejrer og ænder æder de voksne salamandere. På land spises de af hugorme, pindsvin, rotter, katte, hermeliner, musvåger og stære.

Trusler

Lille vandsalamander står over for mange trusler. Tørrede vandhuller, groet vegetation og indførte fisk og ænder har medvirket til en drastisk nedgang i deres antal. Det er vigtigt at beskytte deres levesteder og bevare deres naturlige miljø for at sikre overlevelsen af Lille vandsalamander og andre truede dyrearter.

Andre populære artikler: Springfrø: En elegant og hoppende frø i det danske dyrelivDobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i DanmarkBæveren: Europas største gnaverEgernet: En karakteristisk og almindelig art i DanmarkAlken: En Fascinerende HavfuglFjordterne: En guide til Danmarks yndige fuglIberisk skovsnegl: En omfattende guide til denne fascinerende skabningLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkCanadisk gyldenris og Sildig gyldenrisStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartÅkande Kærguldsmed: En sjælden og unik guldsmed i DanmarkStor ildfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkMosegrisen: En guide til Danmarks almindelige gnaverTykskallet malermusling: En sjælden og truet artGråand – Den mest talrige andeart i DanmarkDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartStor gøgeurt: Danmarks største orkidéMosser, lav og alger: En omfattende guideGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkNilgås: En invasiv art med aggressiv adfærd