livop.dk

Sorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fugl

Sorthovedet måge (Larus melanocephalus) er en smuk og interessant fugl, der kan findes i Danmark. Denne artikel vil give dig et indblik i sorthovedet måges udseende, føde, udbredelse og hvordan du kan hjælpe denne fugl.

Udseende

Sorthovedet måge er omkring 37-40 cm lang og har et vingefang på mellem 94-102 cm. Den er lidt større end hættemågen og har en kraftigere krop og længere ben. På afstand kan sorthovedet måge virke næsten hvid på vingeoversiden, uden sorte aftegninger på vingespidserne. Den har en sort hætte, der dækker nakken og struben. Fuglen har også store, hvide pletter ved øjnene og et kraftigt rødt næb samt røde ben. Om vinteren forsvinder hætten, og der dannes en mørk plet bag øjet.

Unge sorthovedet måger ligner unge stormmåger, men de har mere kontrast på vingernes overside med brunsort yderhånd, hvid inderhånd og meget lyse store vingedækfjer i kontrast til mørke armsvingfjer. Vingernes underside er helt hvide, mens stormmågens underside er smudsiggrå og plettet. Arten kan hybridisere med hætte- og stormmåge, og hybrider har ofte en bruntonet hætte.

Føde

Sorthovedet måge lever primært af fisk og bløddyr, herunder muslinger. I yngletiden spiser den dog hovedsageligt insekter, både vand- og landinsekter.

Udbredelse

Sorthovedet måge er en trækfugl, der ankommer til Danmark i april-maj og trækker mod vinterkvartererne omkring Middelhavet i begyndelsen af efteråret. I 1970 begyndte sorthovedet måge at yngle i Danmark, men det var uregelmæssigt i 1980erne og 1990erne. De seneste 4-5 år har der været omkring 5 ynglepar.

Hvad kan hjælpe den sorthovede måge?

For at hjælpe den sorthovede måge er det vigtigt at undlade at forstyrre reden i yngleperioden, som strækker sig fra april til august. Det anbefales at holde en afstand på ca. 300 meter fra reden.

Beskyttelse og indberetning

Sorthovedet måge er en beskyttet fugl ifølge Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionen (liste II). Hvis du ser en sorthovedet måge eller andre sjældne fugle, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til overvågningen af fuglebestanden.

Vi håber, at denne guide har givet dig en bedre forståelse af sorthovedet måge og hvordan du kan hjælpe med at bevare denne smukke fugl i Danmark.

Sorthovedet måge: En lys og karakteristisk fugl

Sorthovedet måge (Larus melanocephalus) er en fascinerende fugleart, der er kendt for sit karakteristiske udseende. Med en længde på 37-40 cm og et imponerende vingefang på 94-102 cm, er sorthovedet måge lidt større end sin fætter, hættemågen. Den er også mere kraftigt bygget og har længere ben. På afstand ser sorthovedet måge lysere ud end hættemågen, med næsten hvide vingeoversider uden sorte aftegninger på vingespidserne. Fuglen har en sort hætte, der strækker sig ned over nakken og struben. Ved øjet har den store, hvide pletter, og dens kraftige næb og ben er dybtrøde. Sorthovedet måge har desuden et kantet hoved med en flad pande og isse. Om vinteren skifter den til en mørk plet bag øjet, og hætten forsvinder (1).

Unge sorthovedet måger ligner meget unge stormmåger i deres tegning, men der er nogle markante forskelle. Sorthovedet måge har mere kontrastrige vingerosidder med en brunsort yderhånd, hvid inderhånd og meget lyse store vingedækfjer, der står i kontrast til de mørke armsvingfjer. Vingernes underside er helt hvide, mens stormmågens underside er smudsiggrå og plettet. Det er også værd at nævne, at sorthovedet måge kan hybridisere med både hætte- og stormmåger, og hybriderne har ofte en bruntonet hætte (1).

Hvad kan man gøre for at hjælpe den sorthovede måge?

For at hjælpe den sorthovede måge er det vigtigt at undlade at forstyrre reden i yngleperioden, som strækker sig fra april til august. Det anbefales at holde sig mindst 300 meter væk fra reden for at undgå at forstyrre fuglene (1).

Føde

Sorthovedet måge ernærer sig hovedsageligt af fisk og bløddyr, herunder muslinger. Dog skifter dens kostvaner i yngletiden, hvor den primært spiser insekter, både vandinsekter og landinsekter (1).

Udbredelse og beskyttelse

Sorthovedet måge er en trækfugl, der ankommer til Danmark i april-maj, og i begyndelsen af efteråret trækker den mod vinterkvartererne ved Middelhavet. Fra 1970 har nogle få sorthovedet måger begyndt at yngle i Danmark, men det er først i de seneste år, at der har været mere stabile ynglende par. Omkring 5 par har ynglet i de seneste 4-5 år (1).

Arten er beskyttet i henhold til både Fuglebeskyttelsesdirektivet (bilag I) og Bern-konventionen (liste II) (1).

Kilder:

  1. Sorthovedet måge. Dansk Ornitologisk Forening. 2021. Link til kilde

Sorthovedet Måge og dens Lignende Artsgenossen

Sorthovedet måge (Larus melanocephalus) er en fascinerende fugl, som trækker opmærksomhed med sit distinkte udseende og adfærd. Men, hvis du er interesseret i denne art, er der også flere andre danske dyr, der har lignende egenskaber og træk. I denne artikel vil vi udforske disse lignende arter og give dig en bedre forståelse af Danmarks dyreliv.

Lignende Dyr

Selvom der ikke er nogen direkte erstatning for sorthovedet måge, er der nogle danske arter, der deler visse karakteristika og egenskaber med denne fugl. Lad os kigge nærmere på disse:

1. Hættemåge (Larus ridibundus)

Hættemåge og sorthovedet måge er almindelige i Danmark og deler mange fællestræk. Hættemågen er dog noget mindre og mere slankt bygget end sorthovedet måge. Den har også en hætte, men dens farve og størrelse adskiller sig fra sorthovedet måge. Hættemågen kan være en interessant art at studere for at sammenligne og kontrastere dens egenskaber med sorthovedet måge.

2. Stormmåge (Larus canus)

Stormmågen er en anden fugl, der kan minde om sorthovedet måge på visse måder. Unge sorthovedet måger ligner markant unge stormmåger, men der er nogle tydelige forskelle i deres fjerdragt og vingernes karakteristika. De hvide pletter ved øjet på sorthovedet måge skiller sig også ud fra stormmågens udseende. At lære om forskellene mellem disse to arter er et godt skridt i retning af at forstå sorthovedet måge mere i dybden.

At Hjælpe Sorthovedet Måge

Sorthovedet måge og andre marine fuglearter har brug for vores hjælp til at bevare deres levesteder og trivsel. Her er et par enkle måder, hvorpå du kan bidrage til at hjælpe sorthovedet måge og lignende arter:

  1. Undgå at forstyrre reden i ynglesæsonen: Hold dig mindst 300 meter væk fra rederne fra april til august, da forstyrrelse kan påvirke fugleungerne og yngleaktiviteten negativt.
  2. Støt lokale bevaringsprojekter: Find og støt organisationer og initiativer, der arbejder for at bevare kystområder og marine fuglepopulationer.
  3. Deltag i fugletællinger og overvågning: Bidrag til forskning og overvågning af sorthovedet måge ved at rapportere observationer til de relevante organisationer.

Udbredelse og Føde

Sorthovedet måge er en trækfugl, der ankommer til Danmark i april-maj og trækker igen til vinterkvartererne omkring Middelhavet i begyndelsen af efteråret. Denne art lever hovedsageligt af fisk og bløddyr som muslinger. I yngletiden ændrer dens diæt sig, og den spiser primært insekter både i vand og på land.

Beskyttelse og Forvaltning

Sorthovedet måge er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I samt Bern-konventionen (liste II). Disse lovgivninger sikrer, at arten og dens levesteder anerkendes i bevarings- og forvaltningsprogrammer. Ved at indberette dine observationer af sorthovedet måge og andre arter kan du også bidrage til overvågningen og beskyttelsen af Danmarks dyreliv.

Samlet set er sorthovedet måge og dens lignende arter vigtige dele af Danmarks dyreliv. Ved at forstå deres karakteristika, levesteder og behov kan vi arbejde for at bevare og beskytte dem for kommende generationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er størrelsen og vingefang af en sorthovedet måge?

En sorthovedet måge er 37-40 cm lang og har et vingefang på i mellem 94-102 cm.

Hvordan adskiller sorthovedet måge sig fra hættemågen?

Sorthovedet måge er lidt større end hættemågen og har længere ben. Den er også kraftigere bygget. Sorthovedet måge er lysere og har nærmest hvide vingeoversider uden sorte aftegninger på vingespidserne. Den har en større sort hætte, der går længere ned i nakken og på struben. Ved øjet har den store hvide pletter samt et kraftigt rødt næb, røde ben og et hoved med en flad pande og isse. I vinterdragten forsvinder hætten og erstattes af en mørk plet bag øjet.

Hvilket udseende har en ung sorthovedet måge?

Ung sorthovedet måger ligner markant tegnede unge stormmåger, men de er mere kontrastrige på vingernes overside med brunsort yderhånd, hvid inderhånd og meget lyse store vingedækfjer i kontrast til mørke armsvingfjer. Derudover er vingernes underside helt hvid, mens stormmågers underside er smudsiggrå og plettede.

Hvad kan man gøre for at hjælpe den sorthovedet måge?

Man kan hjælpe den sorthovedet måge ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i yngleperioden, som strækker sig fra april til august.

Hvad er sorthovedet måges føde?

Sorthovedet måge spiser primært fisk og bløddyr såsom muslinger. I yngletiden spiser den dog mest insekter, både vand- og landinsekter.

Hvornår ankommer sorthovedet måge til Danmark, og hvornår trækker den videre?

Sorthovedet måge er en trækfugl, der ankommer til Danmark i april-maj. De trækker så igen til deres vinterkvarterer omkring Middelhavet i begyndelsen af efteråret.

Hvordan har bestanden af sorthovedet måge udviklet sig?

I 1970 begyndte sorthovedet måge at yngle i Danmark, men dens yngelaktivitet har været uregelmæssig i 1980erne og 1990erne. I de seneste 4-5 år har omkring 5 par ynglet.

Hvordan er sorthovedet måge beskyttet?

Sorthovedet måge er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, liste II af Bern-konventionen. Det betyder, at det er forbudt at skade eller forstyrre fuglen samt at ødelægge eller fjerne dens reder og æg.

Hvad kan man gøre med observationer af sorthovedet måge i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af sorthovedet måge og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvor kan man finde mere information om sorthovedet måge?

Man kan finde mere information om sorthovedet måge, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Hvid stork: En truet fugleart i DanmarkHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteTykskallet malermusling: En sjælden og truet artKnarand: En Guide til denne Fascinerende AndMose-post: En sjælden og duftende plante i NordjyllandSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedRødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelseAtlinganden: En Fascinerende SvømmeandMark-champignon: En almindelig svamp på græsmarker og græsplænerRød fluesvamp: En karakteristisk og giftig svamp i DanmarkKæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelseSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglDværgflagermus: Danmarks mindste flagermusartSkovfyr: Et nøjsomt træ med stor udbredelseRørdrum – En fascinerende fuglGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivRødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelseSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglMose-post: En sjælden og duftende plante i Nordjylland