livop.dk

Atlinganden: En Fascinerende Svømmeand

Atlinganden (Anas querquedula) er en smuk svømmeand, der er kendt for sin unikke udseende og fascinerende levevis. Med en længde på ca. 39 cm og et vingefang på mellem 63 og 69 cm er atlinganden kun lidt større end den mindste danske andeart, krikanden. Hannen kan genkendes på en karakteristisk hvid stribe hen over øjet, som fortsætter ned ad nakken. Hunnen er derimod helt brun og ligner meget krikandens hun, men mangler det grønne vingespejl.

Udbredelse

Atlinganden findes i det tempererede bælte fra Vesteuropa til Stillehavet. Danmark ligger tæt på den nordlige grænse for udbredelsen, og den forekommer kun som fåtallig ynglefugl spredt over hele landet. Da der ikke findes mange atlingænder nord for Danmark, besøges landet heller ikke af så mange trækgæster, som er tilfældet ved mange af de andre andearter. I efteråret trækker de danske atlingænder langt syd på, helt ned til syd for Sahara.

Levevis

I Danmark findes atlinganden i lavvandede søer og moser, gerne næringsrige og omgivet af vådområder samt på strandenge. De lever både af animalsk føde som vandinsekter og deres larver, små krebsdyr og snegle samt planteføde som vandplanter og frø.

Vidste du…? Atlinganden er den danske and, der trækker længst bort om vinteren.

Sådan er arten beskyttet

Atlinganden er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Den er fredet og må ikke jages uden for jagttid. Hvis du vil vide mere om arten, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du læse mere på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad kan hjælpe arten?

Mange moseområder er enten blevet drænede eller er groet til med træer og buske. Naturgenopretning i sådanne områder vil kunne sikre flere egnede ynglesteder for atlinganden. Fjernelse af vedplanter og hævning af vandstanden er mulige tiltag for at hjælpe arten.

Atlinganden er en fascinerende fugl, der beriger vores natur med sin tilstedeværelse. Lad os værne om dens levesteder og bidrage til at bevare denne smukke svømmeand for kommende generationer.

Atlingand – En Fascinerende Svømmeand

Atlinganden, også kendt som Anas querquedula, er en lille svømmeand, der måler ca. 39 cm i længden og har et vingefang på mellem 63 og 69 cm. Det gør den kun lidt større end den mindste danske andeart, krikanden. Hannen kan genkendes på en hvid stribe, der løber hen over øjet og ned ad nakken. Hunnen er helt brun og ligner meget hunnen hos krikanden, men atlinganden mangler det grønne vingespejl.

Udbredelse

Atlinganden findes i det tempererede område, der strækker sig fra Vesteuropa til Stillehavet. Danmark ligger tæt på den nordlige grænse for atlingandens udbredelse, og den findes kun som en sjælden ynglefugl spredt over hele landet. Da der ikke er mange atlingænder nord for Danmark, besøges landet heller ikke af så mange trækgæster som andre andearter. Om efteråret trækker de danske atlingænder langt sydpå, helt ned til syd for Sahara.

Levevis

I Danmark forekommer atlinganden i lavvandede søer og moser, gerne næringsrige og omgivet af vådområder, samt på strandenge. De lever af både animalsk føde som vandinsekter, deres larver, små krebsdyr og snegle samt planteføde som vandplanter og frø.

Vidste du…?

Atlinganden er den danske and, der trækker længst bort om vinteren.

Sådan kan du hjælpe Atlinganden

Mange moseområder er enten blevet drænede eller overgroet med træer og buske. Ved at genoprette og bevare natur i disse områder kan flere egnede ynglesteder sikres for atlinganden. Fjernelse af vedplanter og hævning af vandstanden er nogle af de tiltag, der kan hjælpe denne fascinerende svømmeand.

Læs mere om arten og dens aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside og indberet dine observationer af arten i den danske natur på artsportalen.

Sådan er arten beskyttet

Atlinganden er en beskyttet art ifølge følgende internationale konventioner og direktiver:

  • Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II
  • Bonn-konventionens liste II
  • Bern-konventionens liste III

Atlinganden er fredet uden for jagttid ifølge dansk lovgivning. Hvis du er interesseret i jagttiden på andre arter, kan du se jagttid.dk.

Danske dyr, der ligner Atlingand

Atlingand (Anas querquedula) er en svømmeand, der minder meget om den mindste danske andeart, krikanden. Den er lidt større end krikanden, med en længde på ca. 39 cm og et vingefang på mellem 63 og 69 cm. Hannen genkendes på en hvid stribe hen over øjet, der fortsætter ned ad nakken. Hunnen er derimod helt brun og ligner meget krikandens hun, men atlinganden mangler det grønne vingespejl.

Atlingandens udbredelse

Atlinganden findes i det tempererede bælte fra Vesteuropa til Stillehavet. I Danmark er den en sjælden ynglefugl, der forekommer spredt over hele landet. Da der ikke findes mange atlingænder nord for Danmark, besøges landet heller ikke af så mange trækgæster som ved andre andearter. Om efteråret trækker de danske atlingænder langt sydpå, helt ned til syd for Sahara.

Levevis for Atlingand

Atlinganden forekommer primært i lavvandede søer og moser, der er næringsrige og omgivet af vådområder samt på strandenge. De lever af både animalsk føde som vandinsekter, deres larver, små krebsdyr og snegle, samt planteføde som vandplanter og frø.

Vidste du…?
Atlinganden er den danske and, der trækker længst bort om vinteren.

Hvad kan hjælpe Atlinganden?

Mange moseområder er enten blevet drænede eller er groet til med træer og buske. Naturgenopretning i sådanne områder vil kunne sikre flere egnede ynglesteder for atlingand. Fjernelse af vedplanter og hævning af vandstanden er mulige tiltag, der kan hjælpe arten.

Kilder:

– Læs mere om arten, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

– Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Sådan er arten beskyttet:

– Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II

– Bonn-konventionens liste II

– Bern-konventionens liste III

– Fredet – uden for jagttid

– Jagttid

Bemærk: Atlingand er et beskyttet dyr og bør ikke forstyrres eller jages.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en atlingand ud?

Atlinganden er en svømmeand, der er ca. 39 cm lang og har et vingefang på mellem 63 og 69 cm. Den har en hvid stribe over øjet, der fortsætter ned ad nakken. Hannen har også et grønt vingespejl, mens hunnen er helt brun og ligner en hun krikand.

Hvor findes atlinganden?

Atlinganden findes i det tempererede bælte fra Vesteuropa til Stillehavet. I Danmark forekommer den som fåtallig ynglefugl spredt over hele landet. Da der ikke er mange atlingænder nord for Danmark, besøger de heller ikke landet som mange andre andearter. Om vinteren trækker de danske atlingænder sydpå helt ned til syd for Sahara.

Hvad er atlingandens levevis?

Atlinganden lever i lavvandede søer og moser, gerne næringsrige og omgivet af vådområder, samt på strandenge. Den lever af både animalsk føde som vandinsekter, deres larver, små krebsdyr og snegle, samt planteføde som vandplanter og frø.

Hvilken and trækker længst væk om vinteren i Danmark?

Atlinganden er den danske and, der trækker længst væk om vinteren.

Hvordan kan man hjælpe atlinganden?

Mange moseområder er blevet drænede eller er groet til med træer og buske. Naturgenopretning i sådanne områder, såsom fjernelse af vedplanter og hævning af vandstanden, kan sikre flere egnede ynglesteder for atlinganden.

Hvor kan man finde mere information om atlinganden?

Man kan læse mere om atlinganden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Desuden kan man indberette sine fund af arten i den danske natur på artsportalen.

Hvordan er atlinganden beskyttet?

Atlinganden er på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Den er fredet og er uden for jagttiden.

Hvad kendetegner hannen og hunnen af atlinganden?

Hannen kan genkendes på en hvid stribe hen over øjet, der fortsætter ned ad nakken. Derudover har hannen et grønt vingespejl. Hunnen er derimod helt brun og ligner krikandens hun.

Hvor lang er atlinganden?

Atlinganden er cirka 39 cm lang.

Hvad er vingefanget for en atlingand?

Vingefanget for en atlingand er mellem 63 og 69 cm.

Andre populære artikler: Islandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglGrandis: En Guide til det Majestætiske TræTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkMangebladet lupinBysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fuglFuglekirsebær – En Vidunderlig Træart i DanmarkÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træartCanadagås – En introduktion til denne imponerende fuglLille regnspove: En fascinerende trækfuglBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkKnarand: En Guide til denne Fascinerende AndMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeKildevælds vindelsneglSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fugl