livop.dk

Stalling: En Stålgrå Laksefisk

Stallingen, også kendt som Thymallus thymallus, er en stålgrå laksefisk, der er kendt for sin høje og lange rygfinne med sorte pletter. Den har en lang og slank krop med et spidst hoved og en lille mund. Stallingen har også en fedtfinne mellem ryg- og halefinnen, der adskiller den fra andre fisk.

Udbredelse

Stallingen findes primært i Mellem- og Østeuropa, Skandinavien og nordøstlige områder som Barentshavet og den nordlige Østersø. I Danmark kan man finde stallingen i vestjyske åer, og der er også udsatte stallingpopulationer i Gudenåen og Uggerby å.

Krav til Levesteder

Stallingen foretrækker at leve i vandløb med god strøm og dybe huller, der er fyldt med sten eller rødder. Den står ofte stille i stimer i disse områder. Stallingens kost består primært af insektlarver, krebsdyr, orme, landinsekter, fiskeyngel, småfisk og rogn fra andre fisk.

Stallingen gyder tidligt om foråret og kræver grus- eller sandbund til gydepladserne. Det er vigtigt, at vandet har tilstrækkeligt med ilt og den rette temperatur, da stallingen, ligesom ørred og laks, er en koldtvandsfisk.

Beskyttelse af Stallingen

Stallingen er beskyttet i Danmark i henhold til Habitatdirektivets bilag V, Bernkonventionens liste III og er fredet i ferskvand. Det er vigtigt at indberette fund af stallingen og andre arter i den danske natur på artsportalen for at bidrage til overvågning og bevarelse af arten.

Vidste du…

Den danske lystfiskerrekord for fangst af en stalling er på imponerende 1,4 kilo.

For mere information om stallingen og fiskepleje, kan du besøgeFiskepleje.dk.

Stalling: Den Danske Lystfiskerrekord og Mere

Stallingen, også kendt som Thymallus thymallus, er en stålgrå laksefisk med en karakteristisk høj og lang rygfinne prydet med sorte pletter. Den har en lang, slank krop med et spidst hoved, en lille mund og en fedtfinne mellem ryg- og halefinnen.

Udbredelse

Stallingen findes primært i Mellem- og Østeuropa samt i de nordiske lande. I Danmark lever stallingen hovedsageligt i vestjyske åer som Gudenåen og Uggerby å. De nordiske stallingbestande strækker sig mod nordøst og kan findes i både Barentshavet og den nordlige Østersø.

Krav til Levesteder

Stallingen trives bedst i vandløb med god strøm og dybe huller, hvor den ofte står stille i stimer. Den foretrækker vandløb med sten og rødder, der skaber skjulesteder. Stallingens kost består af insektlarver, krebsdyr, orme, landinsekter, fiskeyngel, småfisk og rogn fra andre fisk.

Vidste du…?

Den danske lystfiskerrekord for fangsten af en stalling er på imponerende 1,4 kilo. Dette viser, at stallingen kan vokse sig til en betydelig størrelse og være en spændende udfordring for lystfiskere.

Beskyttelse af Arten

Stallingen er fredet i henhold til Bernkonventionens liste III samt Habitatdirektivets bilag V. Dens overlevelse afhænger af tilgængeligheden af vand med tilstrækkeligt iltindhold og en passende temperatur. Stallingens livscyklus omfatter gydning om foråret, hvor de kræver sand- eller grusbund for at gyde.

Indberet Dine Fund

Hvis du støder på stallinger eller andre arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på Artsportalen. Dette bidrager til en bedre forståelse af biodiversiteten og kan hjælpe med at beskytte sårbare arter som stallingen.

Læs mere om stallingen og fiskepleje på Fiskepleje.dk.

Danske Dyr, Der Ligner Stallinger

Stallingen, eller Thymallus thymallus, er en stålgrå laksefisk, der har en særlig høj og lang rygfinne med sorte pletter. Den har en lang og slank krop med et spidst hoved og lille mund samt en fedtfinne mellem ryg- og halefinnen.

Udbredelse

Stallingen findes primært i Mellem- og Østeuropa, herunder Skandinavien. Den lever også i nordøstlige områder op til Barentshavet samt i den nordlige Østersø. I Danmark findes stallinger hovedsageligt i vestjyske åer. Der er også udsatte populationer i Gudenåen og Uggerby å.

Krav til Levesteder

Stallingen trives bedst i vandløb med god strøm og dybe huller fyldt med sten eller rødder, hvor den ofte opholder sig i stimer. Føden for stallingen består af insektlarver, krebsdyr, orme, landinsekter, fiskeyngel samt rogn fra andre fisk.

Stallingen gyder tidligt om foråret og kræver grus- eller sandbund til gydepladserne.

Hvad Kan Hjælpe Arten?

Som en koldtvandsfisk stiller stallingen store krav til vandets iltindhold og temperatur, ligesom dens nære slægtninge, ørred og laks. Det er vigtigt at opretholde egnede levesteder og sikre en tilstrækkelig iltmætning og den ideelle temperatur for artens trivsel.

Vidste du…? Den danske lystfiskerrekord for fangsten af en stalling er en individ, der vejede 1,4 kilo.

Sådan Er Arten Beskyttet

Stallingen er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag V samt Bernkonventionens liste III. I Danmark er den ligeledes fredet i ferskvand. Du kan indberette dine fund af denne art i den danske natur på Artsportalen.

Læs Mere:

Du kan finde yderligere information om stallingen på Fiskepleje.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en stalling ud?

Stallingen er en stålgrå laksefisk med en høj og lang rygfinne med sorte pletter. Den har en lang og slank krop med spidst hoved og lille mund samt en fedtfinne mellem ryg- og halefinnen.

Hvor findes stallinger normalt?

Stallingen findes i Mellem- og Østeuropa, i Skandinavien, i et bælte mod nordøst til Barentshavet og i den nordlige Østersø. I Danmark findes stallinger primært i vestjyske åer. Der er også udsatte stallinger i Gudenåen og Uggerby å.

Hvad er kravene til stallingens levested?

Stallingen finder ofte sin tilholdsplads højt oppe i vandløb, hvor der er god strøm og dybe huller med sten eller rødder, hvor stallingen står stille i stimer. Stallingens føde består af insektlarver, krebsdyr, orme, landinsekter, fiskeyngel, småfisk samt rogn fra andre fisk. Stallingen gyder tidligt om foråret og kræver grus- eller sandbund til gydepladserne.

Hvad kan hjælpe med at bevare stallingen?

Stallingen er en koldtvandsfisk og har derfor store krav til vandets iltindhold og temperatur, ligesom hendes nære slægtninge, ørred og laks. For at bevare stallingen er det vigtigt at opretholde en god vandkvalitet og sikre, at der er tilstrækkelig nydannelse af grus- og sandbund til gydning.

Hvad er den danske lystfiskerrekord for en stalling?

Den danske lystfiskerrekord for fangst af en stalling er en vægt på 1,4 kilo.

Hvordan er stallingen beskyttet?

Stallingen er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag V og Bernkonventionens liste III. Den er også fredet i ferskvand i Danmark. Fanges eller observeres stalling, kan det indberettes på artsportalen.

Hvilke andre informationer kan man finde om stallinger på Fiskepleje.dk?

På Fiskepleje.dk kan man finde yderligere informationer om stalling og hvordan man bedst plejer og beskytter denne art.

Hvordan kan man indberette fund af stallinger i den danske natur?

Fund af stallinger eller andre arter i den danske natur kan indberettes på artsportalen.

Hvad er formålet med Habitatdirektivet?

Formålet med Habitatdirektivet er at bevare og sikre den biologiske mangfoldighed samt bevare og genoprette vand- og landhabitater af fælles interesse i EU-landene.

Hvad er formålet med Bernkonventionen?

Formålet med Bernkonventionen er at bevare den europæiske vilde fauna og flora og deres habitater ved at sikre en bæredygtig bevaringsindsats.

Andre populære artikler: Islandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglStorblomstret hjerteranke: En smuk og klatrende planteRørhøg: En truet fugleart i DanmarkUlv: Europas næststørste rovdyr på landNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artHvepsevåge: En fascinerende fugl i den danske naturBrasen: Danmarks største karpefiskKarl Johan – spiselig rørhatGuide til Mygblomst: En sjælden orkidé i DanmarkBlisgås: En Fascinerende Fugl med Enestående KendetegnDværgmus – Danmarks mindste gnaverGråand – Den mest talrige andeart i DanmarkSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkKæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelseTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkEne – Et karakteristisk nåletræ med stor udbredelseRørhøg: En truet fugleart i DanmarkAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkEngsnarre: En truet fugl i Danmark