livop.dk

Tejsten: En Fugl af Klippekysterne

Tejsten (Cepphus grylle) er en fascinerende fugl, der trives i de barske omgivelser på klippekysterne. Denne artikel vil udforske tejstens levevis, udbredelse og beskyttelse samt give nogle interessante fakta om denne sjældne fugl.

Levevis

Tejsten foretrækker at yngle mellem stenblokke eller i sprækker på klippekyster. Dog, i områder som Kattegat, hvor disse steder ikke findes, finder tejsten alternative ynglesteder under sten, fiskekasser eller andet drivtømmer samt i lerklinter. Fuglen ernærer sig primært af småfisk, især tangspræl, og den er kendt for at dykke over 8 meter ned efter sit bytte. Tejsten kan bevæge sig ubesværet under vandet ved hjælp af sine vinger.

Udbredelse

Tejsten findes langs kysterne i det meste af Nordatlanten og Nordishavet og yngler også i Østersøen. I Danmark er tejsten en sjælden ynglefugl, men den er relativt almindelig som træk- og vintergæst. I Danmark yngler tejsten primært på Hirsholmene og Ndr. Rønner i det nordlige Kattegat samt på øer i det sydlige Kattegat som Hesselø, Sejerø og omkring Samsø samt ved Storebælt. Størstedelen af de danske tejster er standfugle og overvintrer i det sydvestlige Kattegat.

For mere information om tejsten, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du?

Tejsten er beskyttet af Bern-konventionen og er derfor fredet. På grund af tejstens koncentration på få lokaliteter er den danske ynglebestand meget sårbar over for olieudslip i havområderne omkring kolonierne. Initiativer til at undgå olieforurening er afgørende for at bevare ynglekolonierne i Danmark.

Tejsten er også følsom over for forstyrrelse, og der er blevet gennemført oplysningskampagner ved kolonier på blandt andet Sejerø og Tunø for at afhjælpe dette problem. Du kan hjælpe tejsten ved at undlade færdsel og ophold ved kolonierne i yngletiden fra 1. maj til 31. august.

Tejsten – En Småfisk Spisende Dykker

Tejsten (Cepphus grylle) er en fascinerende havfugl, der yngler langs klippekyster i det nordlige Atlanterhav og Nordishavet. I dette artikel vil vi udforske tejstens levevis, udbredelse og hvordan man kan hjælpe med at bevare denne smukke fugl.

Levevis

Tejster foretrækker at yngle mellem stenblokke eller i sprækker på klippekyster, men i områder som Kattegat, hvor sådanne steder er begrænsede, finder de alternative ynglesteder såsom sten i havnemoler, under sten og fiskekasser samt i lerklinter. Tejster lever primært af småfisk, især tangspræl, som de kan dykke over 8 meter ned for at fange. Utroligt nok kan de bevæge sig ubesværet under vandet ved hjælp af deres vinger.

Udbredelse

I Danmark er tejster ikke så almindelige som ynglefugle, men de er relativt almindelige træk- og vintergæster. De yngler på Hirsholmene og Ndr. Rønner i det nordlige Kattegat samt på øer i det sydlige Kattegat, såsom Hesselø, Sejerø og omkring Samsø. Tejster overvintrer hovedsageligt i det sydvestlige Kattegat. De findes også langs kysterne i resten af Nordatlanten, Nordishavet og i Østersøen.

Vidste du?

Her er nogle sjove fakta om tejsten:

  • Tejsten kan dykke over 8 meter ned efter sit bytte, småfisk som tangspræl.
  • Den bevæger sig ubesværet under vandet ved hjælp af sine vinger.

Beskyttelse af Tejsten

Tejsten er beskyttet af Bern-konventionen og er derfor fredet. Da størstedelen af tejstbestanden koncentrerer sig om få lokaliteter, er den danske ynglebestand meget sårbar over for olieudslip i havområderne omkring kolonierne. For at bevare ynglekolonierne i Danmark er det vigtigt at tage initiativer til at undgå olieforurening.

Hjælp Tejsten

Tejsten er følsom over for forstyrrelse, og derfor er oplysningskampagner blevet gennemført ved kolonier på steder som Sejerø og Tunø. For at hjælpe tejsten er det vigtigt at undlade færdsel og ophold ved kolonierne i yngletiden fra 1. maj til 31. august.

Så lad os alle gøre vores del for at bevare denne fantastiske fugl og dens naturlige levesteder!

Danske dyr, der ligner tejsten

Tejst er en fugl, der lever ved klippekyster og yngler mellem sten og sprækker. Hvis du er interesseret i at lære om andre danske dyr, der har lignende levevis, så læs videre. Her er nogle danske dyr, der minder om tejsten.

Havlit

Havlit er en havfugl, der tilbringer det meste af sit liv på havet. Den yngler på klipper og øer langs kysterne i Danmark. Havlitten lever af fisk, krebsdyr og blæksprutter. Den findes i Nordatlanten og Nordishavet.

Hvad kan du gøre for at hjælpe havlitten?

Da havlitten er afhængig af klippeøerne til yngling, er det vigtigt at bevare og beskytte disse områder. Undgå forstyrrelse af ynglekolonierne og undlad at efterlade affald i naturen. På den måde kan vi hjælpe til med at bevare havlittens levesteder og bestande.

Toppet skaftafugl

Toppet skaftafugl er en dykkende havfugl, der yngler på kystnære klipper og øer. Den lever af fisk, krebsdyr og bløddyr. Toppede skaftafugle findes langs kysterne i det nordlige Atlanterhav, herunder Danmark.

Hvad kan du gøre for at hjælpe toppede skaftafugle?

For at hjælpe toppede skaftafugle er det vigtigt at beskytte deres ynglesteder mod forstyrrelse og ødelæggelse. Sørg for at genoprette og bevare kystnære områder, hvor de kan yngle og finde føde. Vær opmærksom på eventuelle trusler, som for eksempel olieudslip, og rapporter det til relevante myndigheder.

Lomvie

Lomvien er en stor havfugl, der ligner en pingvin. Den yngler på klipper langs kysterne i Danmark. Lomvien lever af fisk og bløddyr, som den fanger ved dykning under vandet.

Hvad kan du gøre for at hjælpe lomvien?

For at hjælpe lomvien er det vigtigt at bevare deres kystnære yngleområder og sørge for, at der er tilstrækkelig føde tilgængelig. Lomvien er også modtagelig for forstyrrelse, så undlad at komme for tæt på deres ynglelokaliteter og undgå at efterlade affald i naturen.

Som du kan se, er der flere danske dyr, der ligner tejsten i deres levevis og leveområder. Ved at tage vare på og beskytte deres naturlige levesteder kan vi alle bidrage til at bevare disse spændende arter i den danske natur.

Andre populære artikler: Krybdyr: En omfattende guide til disse fascinerende dyrDagpåfugleøje – En Fascinerende SommerfuglSnæbel – En sjælden laksefisk i VadehavetStorblomstret hjerteranke: En smuk og klatrende planteAlmindelig strandsnegl: En guide til at lære om dette fascinerende dyrPadder: Danmarks fascinerende amfibierGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberAlmindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i DanmarkSpringfrø: En elegant og hoppende frø i det danske dyrelivRæven: En vidt udbredt og fascinerende dansk dyreartBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeBløddyr: En Guide til Danmarks Havets SkabningerKlokkefrø: En lille og sjælden frø i DanmarkRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkBæveren: Europas største gnaverMink – Et lille rovdyr med stor betydningHvid stork: En truet fugleart i DanmarkKnærod: En sjælden orkidé i DanmarkMarkmus: En almindelig og talrig art i Danmark