livop.dk

Splitterne: En fascinerende fugl i det danske dyreliv

Splitterne er en smuk og unik fugl, der tiltrækker opmærksomhed med sin karakteristiske udseende og spændende adfærd. Den tilhører arten Sterna sandvicensis og er kendt for sin tilstedeværelse på øer og holme i kolonier, især i det nordlige og vestlige Jylland. Læs videre for at lære mere om denne interessante fugl og hvordan du kan hjælpe med at bevare dens levesteder.

Udbredelse og bestandsudvikling

Splitterne har historisk set haft en betydelig ynglebestand i Danmark, med omkring 7000 par i midten af 1900-tallet. Dog er bestanden siden da faldet, og i dag tæller den kun omkring 4000 ynglepar. Fuglene overvintrer i Vestafrika og vender tilbage til Danmark i april. Ved udgangen af august er de fleste fløjet sydpå igen.

Levevis og føde

Splitterne yngler i eller tæt på hættemågekolonier på småøer, der er ubeboede og uden ræve. Vegetationen på disse øer skal være lav. Fuglene lever hovedsageligt af fisk, især tobiser, som de fanger ved at dykke ned i stimerne. Det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden for at sikre deres succesfulde yngling.

Beskyttelse af splitternen

Splitterne er en beskyttet fugleart i Danmark og er opført på flere internationale konventioner, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det er vigtigt at respektere og bevare deres levesteder for at sikre deres overlevelse.

For at hjælpe splitternen kan man undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i perioden april til midten af juli. Dette vil minimere forstyrrelsen og give fuglene en bedre chance for at yngle succesfuldt.

Opdag mere om splitternen

Hvis du ønsker at lære mere om splitternen, herunder aktuel bestandsudvikling og andre interessante oplysninger, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Indberet dine observationer af splitternen og andre arter i den danske natur på Artsportalen. Dine observationer kan hjælpe med at overvåge artens tilstand og bidrage til bevarelsen af det danske dyreliv.

Afsluttende tanker

Splitterne er en fascinerende fugl, der beriger vores naturlige omgivelser med sin tilstedeværelse. Ved at respektere deres levesteder og undgå forstyrrelse kan vi alle bidrage til bevarelsen af denne smukke art. Lad os værne om vores dyreliv og sikre en bæredygtig fremtid for splitterne og andre truede arter i Danmark.

Splitterne: En Fascinerende Fugl Fyldt med Sjove Fakta

Vidste du, at Splitterne er en smuk fugl, der findes i Danmark? Den tiltrækker opmærksomhed med sin unikke opførsel og charme. I denne artikel vil vi udforske nogle sjove fakta om Splitterne samt lære mere om dens levesteder og hvordan vi kan beskytte den.

Udbredelse og Ynglebestand

Splitterne, også kendt som Sterna sandvicensis, yngler primært på øer og holme i kolonier, ofte blandt hættemåger. Den foretrækker især levesteder i det nordlige og vestlige Jylland. I midten af 1900-tallet tællede den danske ynglebestand omkring 7000 par, men i dag er bestanden blevet reduceret til omkring 4000 par.

Overvintring og Træk

Efter ynglesæsonen, overvintrer Splitterne i Vestafrika. De ankommer til Danmark i april og flyver tilbage sydpå ved udgangen af august. Deres træk er imponerende og viser deres evne til at tilbagelægge store afstande.

Levevis og Føde

Som en kolonifugl yngler Splitterne i eller tæt på hættemågekolonier på småøer, hvor de kan være beskyttede mod rovdyr som ræven. De foretrækker områder med lav vegetation. Splitterne lever primært af fisk, især tobiser, som de fanger ved at dykke ned i stimerne. Disse elegante fugle er ekspertjægere under vandet og har tilpasset sig perfekt til denne livsstil.

Beskyttelse af Splitterne

Splitterne er en fugl, der er beskyttet af forskellige internationale konventioner og direktiver, såsom Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. For at hjælpe med at bevare arten er det vigtigt, at vi undlader at forstyrre ynglekolonierne. Det anbefales ikke at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i perioden fra april til midten af juli.

Opdag Mere om Splitterne

Hvis du ønsker at lære endnu mere om Splitterne, herunder den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. De har opdateret information om denne fascinerende fugl.

Husk at indberette dine observationer og fund af Splitterne og andre arter i den danske natur på artsportalen. Dette hjælper forskere og ornitologer med at indsamle vigtig viden om vores fugleliv.

Konklusion

Splitterne er en fantastisk fugl med et særligt træk og en unik levevis. At lære mere om denne fugl og bidrage til dens beskyttelse er vigtigt for at sikre dens overlevelse. Så næste gang du er på stranden og ser en flok Splitterne, husk at værdsætte deres smukke flyvemønster og beundringsværdige jagtteknikker.

Animals That Resemble Splitterne

Splitterne er en charmerende fugl, der er hjemmehørende i Danmark. Men der er også andre dyr i den danske natur, der minder om splitterne. Lad os udforske disse fascinerende væsner.

Hættemåge

Hættemågen er en anden fugl, der forekommer i Danmark og ligner splitterne på visse måder. Begge fugle lever i kolonier og kan findes på småøer i det nordlige og vestlige Jylland. Hættemågen er lidt større end splitterne og har en karakteristisk hætteformet hovedtegning.

Ræv

Ræven er et andet dyr, der er hjemmehørende i Danmark og kan have indflydelse på splitterne. Ræven er en opportunistisk jæger og kan udgøre en trussel mod splitterne og deres ynglereder. Derfor er det vigtigt at holde kolonierne uforstyrrede og beskyttede fra ræven.

Fisk

Fisk spiller en vigtig rolle i både splitternes og mange andre dyrs levevis. Tobiser er en særligt vigtig kilde til føde for splitterne, da de fanger dem ved at dykke ned i stimerne. Det er vigtigt at beskytte fiskenes levesteder og populationsstørrelser for at sikre en sund og rig fødekilde til både splitterne og andre dyr i økosystemet.

Andet dyreliv

Der er mange andre dyr i den danske natur, der er værd at nævne i sammenhæng med splitterne. Fra andre fugle som strandskader og havterner til pattedyr som sæler og marsvin. Alle disse dyr deler levesteder og økosystemer med splitterne og er med til at skabe en mangfoldig og rig natur i Danmark.

Det er vigtigt at værne om og beskytte både splitterne og det øvrige dyreliv i Danmark. Ved at respektere og bevare deres naturlige levesteder kan vi sikre, at de fortsat kan trives og være en del af vores smukke natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor findes splitterne i Danmark?

Splitterne yngler på øer og holme i kolonier, især i det nordlige og vestlige Jylland. Deres ynglebestand tæller i dag omkring 4000 par.

Hvornår kommer splitterne til Danmark?

Splitterne kommer til Danmark i april og flyver sydpå igen ved udgangen af august.

Hvad spiser splitterne hovedsageligt?

Splitterne lever hovedsageligt af fisk, især tobiser, som de fanger ved at dykke ned i stimer.

Hvilken slags steder yngler splitterne?

Splitterne yngler i eller tæt på hættemågekolonier på småøer, der er ubeboede og udenfor rævenes rækkevidde. Vegetationen på disse øer skal være lav.

Hvor mange par udgjorde splitternes ynglebestand i midten af 1900-tallet?

I midten af 1900-tallet udgjorde den danske ynglebestand af splitterne ca. 7000 par.

Hvad er splitternes overvintringsdestination?

Splitterne overvintrer i Vestafrika.

Hvordan kan man hjælpe splitterne?

Man kan hjælpe splitterne ved at undlade at færdes inden for en afstand af cirka 300 meter fra reden i perioden fra april til midten af juli.

Hvordan er splitterne beskyttet?

Splitterne er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. De er fredet i Danmark.

Hvilken hjemmeside kan man bruge for at læse mere om splitternen og dens bestandsudvikling?

Man kan læse mere om splitternen, herunder dens aktuelle bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvor kan man indberette sine observationer af splitterne og andre arter i den danske natur?

Man kan indberette sine observationer af splitterne og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Kortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristikaHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padderÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træartRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskMangebladet lupinRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederPurpur-gøgeurt: En sjælden orkidé i det danske landskabArmensk brombær – en tornet busk med stor udbredelse i DanmarkBysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fuglMarsvin: Verdens mindste hvalHvidfinnet ferskvandsulk: En truet art i DanmarkUngefødende strandsnegl: En guide til den danske kystTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglSkallen – En Guide til Danmarks FerskvandsfiskHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige plante