livop.dk

Stær: En Almindelig Fugl i Danmark

Stæren (Sturnus vulgaris) er en fugl, der er meget almindelig i Danmark. Den er både en ynglefugl og en trækgæst og findes over hele landet. Stæren er en kortdistancetrækfugl og har sit vinterkvarter i England og langs den nordvesteuropæiske Nordsøkyst. Den trækker bort i juli-oktober og vender tilbage fra vinterkvarteret i februar-marts måned. Nogle stære vælger dog at overvintre i Danmark under milde vintre.

Desværre er bestanden af stære halveret siden midten af 70erne. Den største tilbagegang ses på Sjælland og i det nordlige Jylland. Denne negative udvikling skyldes primært en kraftig reduktion af arealer med kreaturgræsning som følge af omlægning fra kvægbrug til korndyrkning. Derudover er mange enge, hvor stærene finder en stor del af deres føde, forsvundet på grund af tilgroning og dræning. Endelig er der langt mellem gamle træer med redehuller i de fleste skove, hvilket gør det svært for stærene at yngle.

Der er flest stære i Vest- og Sønderjylland, ved Limfjorden, op på Bornholm og i Københavnsområdet. Dette skyldes de mange parker, græsplæner og kvægbrug, som stærene finder attraktive.

Sort Sol: Et Fascinerende Fænomen

Efter yngletiden i sensommeren og i træktiden, både forår og efterår, samles stære i store, tusindtallige flokke i det sydlige Jylland til kollektiv overnatning i Tøndermarsken og ved de vestjyske fjorde og Limfjorden. Stærene kommer til marsken og fjordområderne for at æde stankelbens- og gådebillelarver, som findes i de største mængder i de fugtige græsmarker samt anden føde på strandenes tangbanker. Om natten opsøger de tagrør, hvor de overnatter.

Hen under aften, inden de tusindvis af fugle samles på de fælles overnatningspladser i rørskove ved søer og moser og i pilekrat, kan de tætte kæmpeflokke antage enorme dimensioner, og stæreflokkenes flugtmanøvrer tegner fascinerende mønstre på himlen. De flyvende fugle ligner på afstand større eller mindre røgskyer, der formørker solen. Dette fænomen kaldes Sort Sol. Op til en halv million fugle i en sådan flok er ikke ualmindeligt.

Flokkene kan flyve op til 150 km for at finde en egnet soveplads, og man har enkelte gange fundet mere end en million stære på sådan en overnatningsplads. I de minutter, hvor Sort Sol foregår, lykkes det rovfugle at fange mange stære. Derfor flyttes overnatningsområderne hele tiden for at snyde rovfuglene samt på grund af brækkede tagrør efter nogle dages brug. Stærene i Tøndermarsken kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge.

Læs mere om Sort Sol på Naturstyrelsens hjemmeside.

Føde og Levesteder

Stæren er en ret alsidig fugl, når det kommer til fødevalg. Den finder sin føde på og i jorden, og den består af regnorme, snegle, insekter og larver. Stæren kan også tage tanglopper, frø, korn, frugter og bær, især om efteråret. Den almindeligste føde til ungerne er stankelben- og sommerfuglelarver.

Stæren finder sin føde i det åbne land på græssede enge, overdrev og græsplæner ved at gå på jorden og hele tiden stikke næbbet i græsset. Når næbbet når jordoverfladen, åbnes det, så græs, strå og jord presses til side, og smådyr og andet kommer til syne. Med sine fremadrettede øjne kan stæren undersøge jordoverfladen for orme og insekter.

Stæren er en fugl, der har brug for en varieret natur med en god mængde føde og egnede ynglesteder. Det er vigtigt at bevare de græssede enge, overdrev og skove med gamle træer, så stæren kan trives.

Stær – En fascinerende fugl med mange spændende fakta

Stæren, også kendt som Sturnus vulgaris, er en almindelig fugl i Danmark. Den er en kortdistancetrækfugl, der trækker til England og den nordvesteuropæiske nordsøkyst om vinteren. Nogle stære overvintrer dog i Danmark i milde vintre. Desværre er stærens bestand halveret siden midten af 70erne, primært på grund af reduktion af kreaturgræsning og tab af levesteder. Men der er stadig mange stære i Vest- og Sønderjylland, Limfjorden og Københavnsområdet.

Stærens imponerende adfærd: Sort Sol-fænomenet

Efter yngletiden samles tusindvis af stære i det sydlige Jylland til kollektiv overnatning i rørskove ved søer og moser. Dette fænomen kaldes Sort Sol. De tætte kæmpeflokkene kan antage enorme dimensioner og tegne fascinerende mønstre på himlen. Stærene flyver som en flydende masse, der ligner større eller mindre røgskyer, der formørker solen. Det er et spektakulært syn, som tiltrækker opmærksomhed fra mennesker og rovfugle.

I jagten på føde æder stæren stankelbens- og gådebillelarver, som findes i fugtige græsmarker. Om efteråret lever den også af frugter, bær, tanglopper, frø og korn. Stæren kan også tage snegle, insekter og larver. Den finder sin føde på græssede enge, overdrev og græsplæner ved at gå på jorden og stikke næbbet i græsset. Med sine fremadrettede øjne kan stæren undersøge jordoverfladen for orme og insekter.

Hjælp stæren ved at bevare dens levesteder

Stæren er en vigtig del af vores økosystem og hjælper med at kontrollere skadedyrpopulationer. For at bevare stæren og sikre dens overlevelse er det vigtigt at beskytte dens levesteder. Det inkluderer at bevare enge, hvor stæren finder en stor del af sin føde og skove med gamle træer med redehuller, hvor stærene kan yngle.

Vi kan alle bidrage ved at skabe og bevare græsarealer, plæner og parker, hvor stæren kan finde føde. Du kan også tage del i bevaringsprojekter og støtte organisationer, der arbejder på at bevare stærens levesteder.

Fun Fact:

Stæren kan flyve op til 150 km for at finde en egnet soveplads, og der er blevet observeret mere end en million stære på en sådan overnatningsplads.

Stæren er en fascinerende fugl med imponerende adfærd og en vigtig rolle i vores økosystem. Lad os alle gøre vores del for at bevare og beskytte denne fantastiske fugl.

Andre populære artikler: Benved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterMark-champignon: En almindelig svamp på græsmarker og græsplænerSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkTinksmed: En sjælden fugl i dansk naturVildsvin: Et fascinerende dyr i den danske naturSkovskade: En farverig og sky skovfuglSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglStrandskade: En Guide til Danmarks KystfuglKoralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i DanmarkRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerHavlit: En karakteristisk dykandMink – Et lille rovdyr med stor betydningNældens takvinge: En smuk og almindelig sommerfugl i DanmarkSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglPindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkFlerårig steppegræs: En tueformet græs med lang blomstringsperiode