livop.dk

Eng-brandbæger: En vidt udbredt gul kurvblomst på græssede enge

Eng-brandbæger, også kendt som Jacobaea vulgaris eller Senecio jacobaea, er en høj, gul kurvblomst, der findes overalt i Danmark og typisk vokser på græssede enge. Denne plante er dog giftig og kan være problematisk for køer og heste, hvis den kommer i foderet.

Udbredelse

Eng-brandbæger er almindeligt udbredt i store dele af landet, men det er mindre hyppigt forekommende i Sydvestjylland. Det er værd at bemærke, at eng-brandbæger betragtes som værende hjemmehørende i Danmark, modsat mange andre brandbægre.

Voksested

Eng-brandbæger trives bedst på lysåben jord med middelhøjt næringsindhold. Det findes typisk på græssede enge, overdrev, brakmarker, i vejrabatter og på skråninger, men kan i øvrigt vokse de fleste steder. Planten er en vigtig foderplante for omkring 200 arter af insekter.

Udseende

Eng-brandbæger er en forholdsvis høj plante, der kan nå en højde på mellem 30-100 cm. Den har en opretstående vækst og er enten to- eller flerårig. Stænglen er rødbrun og furet. Bladene er fjersnitdelte og grålige på undersiden samt græsgrønne på oversiden. Stængelbladene har flige ved basis, hvilket er et vigtigt kendetegn for arten. Blomsterhovederne er gule kurve, der er tydeligt synlige under blomstringen, som normalt finder sted i juli-september.

Forvekslingsmuligheder

Der er to andre planter, der kan forveksles med eng-brandbæger:

  • Vandbrandbæger, der dog ikke har fligede stængelblade
  • Vår-brandbæger, der dog har en spindelvævshåret, skælklædt stængel. Vår-brandbæger har ofte færre og større kurve.

Giftig og vigtig for visse insektarter

Eng-brandbæger indeholder pyrrolizidinalkaloider, der kan forårsage livsfarlige leverskader hos kreaturer og heste, især hvis de indtages over længere tid. Det er vigtigt at bemærke, at planten fortsætter med at være giftig, selv efter den er død og tørret. Derfor bør man være meget opmærksom på eng-brandbæger på de arealer, der anvendes til græsning eller høslæt.

Det er dog værd at bemærke, at eng-brandbæger ikke er en invasiv art i Danmark. Den er hjemmehørende og udgør en naturlig del af den danske flora. Eng-brandbæger har også en stor betydning for visse insektarter, herunder sommerfuglen blodplet. Blodplet er en hjemmehørende dansk art, og dens æg og larver påvirkes ikke af den ellers giftige plante. Derfor bekæmpes eng-brandbæger ikke som invasive arter, såsom kæmpe-bjørneklo.

Yderligere information

Ønsker du at læse mere om eng-brandbæger og dets påvirkning af græsarealer samt forholdsregler mod planten, kan du finde mere information på følgende links:

  • Om eng-brandbæger på græsarealer
  • Om forholdsregler mod eng-brandbæger

Hvis du har observeret eng-brandbæger eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund påartsportalen.

Eng-brandbæger: En Giftig Gul Kurvblomst på Danske Enge

Eng-brandbæger, også kendt som Jacobaea vulgaris eller Senecio jacobaea, er en vidt udbredt plante i Danmark. Denne høje, gulblomstrende kurvblomst vokser typisk på græssede enge. Men pas på, for eng-brandbæger er giftig og kan være problematisk for køer og heste, hvis de kommer i kontakt med den eller spiser den.

Udbredelse

Eng-brandbæger er almindelig i store dele af landet, selvom den er mindre hyppig i Sydvestjylland. Den betragtes som værende hjemmehørende i Danmark i modsætning til mange andre brandbægre.

Voksested

Denne plante trives bedst på lysåben jord med et middelhøjt næringsindhold. Du kan typisk finde den på græssede enge, overdrev, brakmarker, i vejrabatter og på skråninger. Faktisk kan den vokse de fleste steder. Eng-brandbæger er også en vigtig foderplante for omkring 200 arter af insekter.

Udseende

Eng-brandbæger er en forholdsvis høj plante, der kan blive mellem 30-100 cm. Den har en opretstående vækst og er en to- eller flerårig kurvblomst. Stænglen er rødbrun og furet, mens bladene er grålige på undersiden og græsgrønne på oversiden. Et vigtigt kendetegn for arten er, at stængelbladene har flige ved basis. Blomsterhovederne er gule kurve, der er tydelige under blomstringen, der normalt finder sted fra juli til september.

Forvekslingsmuligheder

Det kan være nemt at forveksle eng-brandbæger med andre lignende planter. Vandbrandbæger har dog ikke fligede stængelblade, og vår-brandbæger har en skælklædt stængel med spindelvævshår. Vår-brandbæger har også normalt færre og større kurve sammenlignet med eng-brandbæger.

Giftig

Det er vigtigt at bemærke, at eng-brandbæger er giftig. Den indeholder pyrrolizidinalkaloider, der kan forårsage livsfarlige leverskader hos kreaturer og heste, især hvis de bliver udsat for planten over en længere periode. Selv efter eng-brandbægeren er død eller tørret, forbliver den giftig. Derfor skal man være meget opmærksom på tilstedeværelsen af eng-brandbæger i arealer, der anvendes til græsning eller høslæt.

Vidste du…?

Eng-brandbæger er ikke en invasiv art i Danmark. Faktisk er den hjemmehørende og udgør en naturlig del af den danske flora. Derudover har eng-brandbæger en stor betydning for visse insektarter, herunder sommerfuglen blodplet. Blodplet er en dansk art, og dens æg og larver påvirkes ikke af den giftige plante. Derfor bekæmpes eng-brandbæger ikke på samme måde som invasive arter som f.eks. kæmpe-bjørneklo.

Vil du vide mere om eng-brandbæger? Så kan du læse mere om den på græsarealer eller læse om forholdsregler mod eng-brandbæger. Du kan også indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

1. Gråsælen

Gråsælen (Halichoerus grypus) er et pattedyr, der deler nogle ligheder med Eng-brandbægeren hvad angår udbredelse. Gråsælen er almindeligt forekommende i store dele af Danmark, især langs kystområderne, men er lidt mindre hyppig i Sydvestjylland. Ligesom Eng-brandbægeren betragtes gråsælen også som hjemmehørende i Danmark.

Vidste du…

At gråsælen er en af de største sælarter i verden og har en stor betydning for den danske fauna? Gråsælen er kendt for sine elegante dyk og er en beskyttet art i Danmark. Så næste gang du besøger kysten, skal du holde øje med disse fantastiske dyr!

2. Strandtudsen

Strandtudsen (Bufo calamita) er en anden dyreart, der deler nogle ligheder med Eng-brandbægeren. Denne lille amfibie findes ofte i nærheden af Eng-brandbægerens naturlige voksesteder. Strandtudsen trives i lavtliggende områder som engområder, moser og fugtige enge.

Udseende

Strandtudsen er kendt for sin karakteristiske brunlige farve og brunlige pletter på kroppen. Den har også en kort, bred krop og store øjne, der gør den nem at genkende. Hvis du befinder dig i nærheden af Eng-brandbægerens levesteder, kan du måske være heldig at støde på en strandtudse!

3. Engsommerfugl

Engsommerfugl (Coenonympha tullia) er en smuk sommerfugl, der har et tæt forhold til Eng-brandbægeren. Sommerfuglen bruger Eng-brandbægeren som en vigtig foderplante. De voksne sommerfugle drikker nektar fra Eng-brandbægerens blomster, og som larver lever de af plantens blade.

Vigtig rolle

Sommerfugle som Engsommerfuglen spiller en vigtig rolle i bestøvningen af planter og bidrager til biodiversiteten. Så næste gang du ser en Eng-brandbæger, kan du lede efter skønheden i form af en Engsommerfugl, der danser rundt om blomsten.

Afsluttende tanker

Dyrene, vi har udforsket i denne artikel, er blot nogle af de mange, der deler ligheder med Eng-brandbægeren. Fra gråsælen til strandtudsen og Engsommerfuglen er der en rigdom af naturligt mangfoldige arter i Danmark. Så næste gang du ser en Eng-brandbæger, kan du tænke på det levende samspil mellem plante- og dyrelivet.

Det er vigtigt at værne om og bevare både Eng-brandbægeren og de forskellige dyrearter, der er afhængige af den. Lad os tage imod disse naturlige vidundere og glæde os over den rigdom, de bringer til vores smukke danske natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Eng-brandbæger?

Eng-brandbæger er en vidt udbredt høj, gul kurvblomst, der typisk vokser på græssede enge. Den er giftig og kan udgøre et problem for køer og heste, hvis den indtages som foder.

Hvor udbredt er Eng-brandbæger i Danmark?

Eng-brandbæger er almindelig udbredt i store dele af landet, dog er den mindre hyppig i Sydvestjylland. Den betragtes som værende hjemmehørende i Danmark.

Hvor vokser Eng-brandbæger?

Eng-brandbæger vokser især på lysåben jord med middelhøjt næringsindhold. Den findes typisk på græssede enge, overdrev, brakmarker, i vejrabatter og på skråninger, men kan også vokse de fleste andre steder.

Hvordan ser Eng-brandbæger ud?

Eng-brandbæger er en forholdsvis høj, opretstående kurvblomst, der kan være to- eller flerårig. Den har rødbrune og furede stængler. Bladene er fjersnitdelte med grålig underside og græsgrøn overside. Stængelbladene har flige ved basen, hvilket er et vigtigt kendetegn for arten. Blomsterhovederne er gule kurve, der er tydelige under blomstringen, som normalt finder sted i juli-september.

Hvad kan Eng-brandbæger forveksles med?

Eng-brandbæger kan forveksles med vandbrandbæger, som dog ikke har fligede stængelblade, og med vår-brandbæger, som har en skælklædt stængel med spindelvævshår. Vår-brandbæger har ofte færre og større kurve.

Hvorfor er Eng-brandbæger giftig?

Eng-brandbæger indeholder pyrrolizidinalkaloider, som kan forårsage livsfarlige leverskader hos kreaturer og heste, især hvis de indtager planten over længere tid. Planten forbliver giftig efter at være død eller tørret, så man bør være opmærksom på Eng-brandbæger i områder, der bruges til græsning eller høslæt.

Hvad er Eng-brandbægers betydning for insekter?

Eng-brandbæger er en vigtig foderplante for omkring 200 arter af insekter. Den har særlig betydning for arter som sommerfuglen blodplet, som ikke påvirkes af plantens giftige egenskaber. Dette gør Eng-brandbæger til en naturlig del af den danske flora og betyder, at den ikke bekæmpes som invasive arter såsom kæmpe-bjørneklo.

Er Eng-brandbæger en invasiv art i Danmark?

Nej, Eng-brandbæger er ikke en invasiv art i Danmark. Den er derimod hjemmehørende og udgør en naturlig del af den danske flora.

Hvilken rolle spiller Eng-brandbæger på græsarealer?

Eng-brandbæger har en betydning for økosystemet på græsarealer og fungerer som en fødekilde for mange insekter. Det er dog vigtigt at være opmærksom på dens giftige egenskaber for at undgå problemer for husdyr, der græsser på de samme områder.

Hvor kan man indberette fund af Eng-brandbæger og andre arter i den danske natur?

Fund af arter, herunder Eng-brandbæger, kan indberettes på artsportalen, som er et værktøj til at registrere og indberette naturens mangfoldighed i Danmark.

Andre populære artikler: Havørn: Majestætisk fugl i dansk naturGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkSplitterne: En fascinerende fugl i det danske dyrelivKortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristikaRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artLækatten (hermelin): Et fascinerende dyr i det danske landskabKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkStor gøgeurt: Danmarks største orkidéEng-brandbæger: En vidt udbredt gul kurvblomst på græssede engeGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseStær: En Almindelig Fugl i DanmarkBævreaspSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i Danmark