livop.dk

Stor skallesluger: En fascinerende vandfugl i Danmark

Stor skallesluger (Mergus merganser) er en imponerende vandfugl, der tiltrækker opmærksomhed med sin karakteristiske udseende og adfærd. Selvom der kun er få stor skalleslugere, der yngler i Danmark, er landet et populært stoppested for mange af disse fugle på træk eller når de kommer for at overvintre. Hvert år ankommer tusindvis af stor skalleslugere fra yngleområderne i Finland til Danmark i november, og i januar-februar kan der tælles mere end 10.000 af disse imponerende fugle.

Udbredelse og yngleområder

De fleste stor skalleslugere ses i områder som Limfjorden, Arresø og omkring København. Disse fugle foretrækker søer, vandløb, fjorde, laguner og lavvandede kyster som deres overvintringssteder. Et ideelt fødesøgningsområde er et uforstyrret område, hvor stor skallesluger kan finde tilstrækkelige mængder fisk, såsom karpefisk, ål og hundestejler.

I Danmark yngler stor skallesluger ved de sydlige kyster. Reden placeres typisk i et hullet træ eller i en redekasse i nærheden af kysten. Takket være opsætning af redekasser er antallet af ynglende stor skalleslugere i Danmark stigende. I 1970erne var ynglebestanden nede på omkring 20 par, men i dag er der flere stor skalleslugere, der yngler i landet.

Beskyttelse af stor skallesluger

Stor skallesluger er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. De er også fredet uden for jagttiden. For at hjælpe med at bevare og beskytte denne fascinerende fugl kan man begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra november til og med første halvdel af marts. Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter er også en effektiv måde at sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger.

Aktuel bestandsudvikling og rapportering

Ønsker du at lære mere om stor skallesluger, herunder den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Hvis du har observeret stor skallesluger eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Stor skallesluger er en imponerende vandfugl, der beriger Danmarks naturlandskab. Med de rette foranstaltninger og bevidsthed om deres behov kan vi alle bidrage til at bevare og beskytte denne smukke fugl.

Guide: Stor skallesluger – Danmarks sjove fugle

Stor skallesluger er en fascinerende fugl, der er kendt for sin enestående evne til at fange fisk under vandet. I Danmark er vi heldige at have mange af disse fugle på besøg, både på træk og når de kommer hertil for at overvintre. I denne artikel vil vi dykke ned i nogle spændende fakta om stor skallesluger.

Udbredelse

Mens der kun er få stor skalleslugere, der yngler her i landet, er Danmark et populært stoppested for mange fugle på deres træk. I november ankommer fuglene fra deres yngleområder i blandt andet Finland, og i januar-februar kan der tælles mere end 10.000 stor skalleslugere i Danmark.

De fleste af disse ænder kan ses i områder som Limfjorden, Arresø og omkring København. Når foråret kommer, trækker fuglene videre mod deres yngleområder. Der er relativt få par, der yngler her i landet.

Levevis

De fleste overvintrende stor skalleslugere kan findes i søer og vandløb, men de forekommer også i store antal i fjorde, laguner og ved lavvandede kyster. De har brug for et uforstyrret område, hvor de kan finde nok fisk som føde, for eksempel karpefisk, ål og hundestejler.

I Danmark yngler stor skallesluger ved de sydlige kyster. Reden placeres i et hullet træ eller i en redekasse i nærheden af kysten. For at få flere stor skalleslugere til at yngle her, har man opsat redekasser, og det har medvirket til, at antallet af ynglende par er steget siden 1970erne, hvor der kun var omkring 20 par.

Beskyttelse og hvordan du kan hjælpe

Stor skallesluger er beskyttet af forskellige internationale naturbeskyttelseslove, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. De er også fredet uden for jagttiden.

Som mennesker kan vi hjælpe stor skallesluger ved at begrænse vores aktiviteter som sejlads og fiskeri i de vigtigste dele af deres fourageringsområder fra november til og med første halvdel af marts. Det sikrer, at de får bedre muligheder for at finde føde. Desuden kan opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter være med til at sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger.

Oplev og lær mere om stor skallesluger og deres aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du, at opsætning af redekasser har været med til at øge antallet af ynglende stor skalleslugere i Danmark? I 1970erne var der kun omkring 20 ynglende par, men nu er tallet steget betydeligt.

Hvis du har set stor skallesluger eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen.

Lad os alle gøre vores del for at beskytte og bevare denne fantastiske fugl, så kommende generationer også kan nyde synet af stor skallesluger i Danmark.

Guide til danske dyr, der ligner stor skallesluger

Stor skallesluger er en fascinerende fugl, der ofte ses i Danmark under træksæsonen eller når de overvintrer. Selvom der kun er få par, der yngler her i landet, er Danmark et vigtigt stoppested for mange af disse fugle. I denne artikel vil vi se på nogle af de danske dyr, der minder om stor skallesluger.

Toppet skallesluger

En af de fugle, der minder mest om stor skallesluger, er toppet skallesluger (Mergus serrator). Denne fugl er også en del af ænder-familien og har en lignende kropsform og størrelse som stor skallesluger. Toppen på hovedet er dog mere afrundet og mindre markant end hos stor skallesluger.

Gråand

En anden almindelig dansk fugl, der har visse ligheder med stor skallesluger, er gråand (Anas platyrhynchos). Gråanden er en mellemstor svømmefugl, der også tilhører ænder-familien. Selvom den ikke har den karakteristiske hovedform som stor skallesluger, kan den nemt forveksles med denne fugl på afstand.

Topskarv

Hvis du ser en stor fugl, der flyver lavt over vandet og dykker ned efter fisk, kan det også være en topskarv (Phalacrocorax aristotelis). Topskarven er en almindelig fugl langs de danske kyster og minder på visse måder om stor skallesluger. Begge fugle er specialiserede i at fange og æde fisk.

Opsætning af redekasser har hjulpet stor skallesluger

En måde at hjælpe stor skallesluger og andre fuglearter er ved at opsætte redekasser. Dette har medvirket til at øge antallet af ynglende stor skallesluger i Danmark. I 1970erne var bestanden nede på kun omkring 20 par, men takket være dette tiltag er tallet steget.

Bevarelsen af stor skallesluger

Stor skallesluger er en beskyttet fugl i Danmark og er omfattet af forskellige internationale konventioner og direktiver. For at hjælpe med at bevare arten er det vigtigt at begrænse færdslen og aktiviteter såsom sejlads og fiskeri i de vigtigste dele af stor skalleslugers fourageringsområder. Dette vil sikre fred og ro for fuglene, så de kan finde tilstrækkeligt med føde.

Det er også vigtigt at være opmærksom på jagttider og respektere de regler, der er opstillet for at beskytte fuglene. Ved at tage disse forholdsregler kan vi alle bidrage til bevarelsen af den danske natur og de dyr, der lever der.

Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter vil være med til at sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange store skalleslugere yngler i Danmark?

Mens meget få store skalleslugere yngler i Danmark, er der mange fugle på træk eller der kommer hertil for at overvintre. Der kan tælles mere end 10.000 store skalleslugere i januar-februar.

Hvor ses de fleste store skalleslugere i Danmark?

De fleste store skalleslugere ses i områder som Limfjorden, Arresø og omkring København.

Hvad er et egnet fødesøgningsområde for stor skallesluger?

Et egnet fødesøgningsområde for stor skallesluger er et uforstyrret område, hvor de kan finde tilstrækkelige mængder fisk, eksempelvis karpefisk eller ål og hundestejler.

Hvor yngler de store skalleslugere i Danmark?

De store skalleslugere yngler ved de sydlige kyster i Danmark. De placerer deres rede enten i et hullet træ eller i en redekasse i nærheden af kysten.

Hvornår trækker de overvintrende store skalleslugere tilbage mod yngleområderne?

Om foråret trækker de overvintrende store skalleslugere tilbage mod deres yngleområder.

Hvordan er antallet af ynglende store skalleslugere i Danmark udviklet sig?

Opsætning af redekasser har medvirket til, at antallet af ynglende store skalleslugere i Danmark er stigende. I 1970erne var ynglebestanden nede på omkring 20 par.

Hvordan er stor skallesluger beskyttet?

Stor skallesluger er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og er fredet uden for jagttid.

Hvordan kan man hjælpe stor skallesluger?

Man kan hjælpe stor skallesluger ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra november til og med første halvdel af marts. Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter vil også sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger.

Hvilke andre arter kan man indberette fund af i den danske natur på artsportalen?

Man kan indberette fund af andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvor kan man læse mere om stor skallesluger?

Man kan læse mere om stor skallesluger, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Mose-post: En sjælden og duftende plante i NordjyllandRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterØstrigsk fyr – Et stateligt træ med mange anvendelsesmulighederTagrør – Et karakteristisk græs i den danske naturGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkDværgmus – Danmarks mindste gnaverHvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefuglTyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidéBirkemus – En lille gnaver med unikke egenskaberAlmindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvandeHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintØstrigsk fyr – Et stateligt træ med mange anvendelsesmulighederSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkBlishøne: En almindelig ynglefugl i DanmarkKinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende artTidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske naturHestekastanje: Et smukt og alsidigt træ